Kết quả và kinh nghiệm đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở ở Hà Tĩnh ( 30/04/2020)

                      

Đại hội đảng bộ cấp cơ sở ở Hà Tĩnh dự kiến diễn ra từ tháng 4-2020 và cơ bản hoàn thành trước ngày 31-5-2020. Để có kinh nghiệm tiến hành đại trà, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức đại hội điểm tại 4 đảng bộ cơ sở. Đến ngày 15-3-2020, 4 đảng bộ đã tổ chức đại hội thành công.

Chỉ đạo sát sao, bài bản

Để chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 193-KH/TU ngày 28-8-2019 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU ngày 25-11-2019 về một số nội dung thực hiện Kế hoạch số 193-KH/TU của BTV Tỉnh ủy. Theo đó, các nội dung trọng tâm trong công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội được xác định rõ, bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. Trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tại các địa phương, đơn vị, BTV Tỉnh ủy tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn: Công văn số 2044-CV/TU ngày 19-2-2020 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp; Công văn số 2074-CV/TU ngày 2-3-2020 về định hướng bộ chỉ tiêu chủ yếu trong báo cáo chính trị đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025; Công văn số 2075-CV/TU ngày 2-3-2020 về một số nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp… Nhờ vậy, các cấp ủy được chỉ đạo sát thực tiễn, tạo thuận lợi cho công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội.

 Sau khi cân nhắc các yếu tố vùng miền, lĩnh vực, BTV Tỉnh ủy chọn 4 đảng bộ cơ sở thực hiện đại hội điểm: Đảng bộ xã Thượng Lộc (huyện Can Lộc); Đảng bộ phường Nam Hà (TP. Hà Tĩnh); Đảng bộ xã Hương Trạch (huyện Hương Khê); Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh). Ngay sau khi lựa chọn các đơn vị tổ chức đại hội điểm, BTV các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phân công các đồng chí trong BTV, ủy viên BCH, các phòng, ban chuyên môn cấp huyện bám sát các đơn vị đôn đốc, hướng dẫn xây dựng văn kiện và đề án nhân sự, chuẩn bị đủ các điều kiện để đăng ký lịch trình duyệt. Quá trình duyệt, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, một số đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, một số sở, ban, ngành liên quan trực tiếp tham dự và cho ý kiến cụ thể vào từng nội dung. Sau khi duyệt, các đơn vị nghiêm túc tiếp thu, sửa đổi, bổ sung phù hợp với điều kiện của từng đảng bộ.

Kết quả

Kết quả của 4 đại hội điểm cho thấy công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở ở Hà Tĩnh có nhiều ưu điểm:

Công tác chuẩn bị đại hội được các đảng bộ thực hiện toàn diện, từ văn kiện, nhân sự đến tuyên truyền, cổ động. Các dự thảo báo cáo chính trị được chuẩn bị khá tốt, tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của cấp trên, các chi bộ trực thuộc, cán bộ nguyên là lãnh đạo chủ chốt... Báo cáo chính trị trình đại hội đã nêu được những kết quả, ưu điểm, hạn chế cũng như nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trên các mặt. Các báo cáo đều có kèm biểu mẫu, phụ lục để so sánh các chỉ tiêu chủ yếu đã đạt được với các chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020. Phần phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ đột phá và các giải pháp của đảng bộ trong nhiệm kỳ tới được nêu khá rõ. Báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2015-2020 đã chỉ ra khuyết điểm, yếu kém của cấp ủy trong lãnh đạo và đưa ra các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Các đảng bộ đều chuẩn bị chương trình chi tiết để điều hành đại hội, đặc biệt đại hội lần này đã đưa ra dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết để đại hội thảo luận. Đề án nhân sự trình đại hội được xây dựng đúng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và được BTV cấp ủy cấp trên thẩm định, phê duyệt.

Quá trình duyệt, thẩm định các nội dung đại hội tại 4 đơn vị làm điểm được BTV Tỉnh ủy và BTV cấp ủy cấp trên chỉ đạo sát sao, chặt chẽ, do đó khi tổ chức đại hội cơ bản đáp ứng yêu cầu. 4 đại hội điểm đều diễn ra trong 1,5 ngày (phiên trù bị 0,5 ngày; phiên chính thức 1 ngày). Phiên trù bị tiến hành vào chiều hôm trước, hôm sau đại hội chính thức nên các đại biểu có thời gian nghiên cứu văn kiện đại hội để tham gia thảo luận. Thảo luận ở đại hội khá sôi nổi, số ý kiến tham luận tại đại hội từ 7 đến 13 ý kiến; nhiều ý kiến được chuẩn bị chu đáo, phát biểu thẳng thắn và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao (1 đơn vị 7 ý kiến, còn lại là 12-13 ý kiến). Đảng bộ xã Thượng Lộc đã thảo luận dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết tại đại hội.

Công tác bầu cử được tiến hành theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Thành viên ban kiểm phiếu là những người có kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu, do đó kết quả nhanh và chính xác. Kết quả bầu cử tại 4 đại hội điểm đảng bộ cơ sở đều bầu một lần đủ số lượng, đúng định hướng, cơ cấu đã được BTV cấp ủy cấp trên phê duyệt. 4 đảng bộ đều thực hiện bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội và trúng cử với số phiếu cao. Bí thư Đảng ủy xã Thượng Lộc đạt 94,3%, các đơn vị khác đạt 100%.

Trang trí tại hội trường bảo đảm đúng quy định, trang trọng, nghiêm túc, phù hợp với điều kiện của từng đảng bộ. Công tác phục vụ đại hội đạt yêu cầu, bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau đại hội.

Các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp được thể hiện bằng các hành động thiết thực trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền sâu rộng các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, gương người tốt, việc tốt… 4 đảng bộ cơ sở đại hội điểm đã làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau đại hội.

Tuy nhiên qua 4 đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở cũng cho thấy một số hạn chế sau:

Phong trào thi đua nhìn chung không được thể hiện rõ trong bài khai mạc và cũng không có văn bản trong tài liệu đại hội. Thời gian duyệt nội dung đại hội ít, có đơn vị chuẩn bị chưa đầy đủ tài liệu nên ảnh hưởng đến chất lượng duyệt. Trước khi duyệt đại hội, BTV cấp ủy cấp trên trực tiếp giao các ban xây dựng Đảng, ủy ban kiểm tra thẩm định nhưng chỉ có 1 đơn vị thực hiện quy trình này. Trong quá trình duyệt, một số đồng chí tham gia ý kiến chưa toàn diện, nội dung không sâu.

Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có định hướng bộ tiêu chí chủ yếu trong báo cáo chính trị nhưng các địa phương chưa tiếp thu được nhiều, một số chỉ tiêu đại hội đưa ra thấp hơn bình quân của tỉnh, mặc dù đây là các xã điển hình. Báo cáo chính trị còn dài (2 đơn vị 20-22 trang; 2 đơn vị 24-26 trang); đa số chưa cân đối tỷ lệ giữa phần đánh giá kết quả và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp (có đơn vị tỷ lệ 70/30%). Báo cáo kiểm điểm BCH một số nội dung trùng lặp với báo cáo chính trị, chưa làm nổi bật được ưu, khuyết điểm và trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo của BCH… Đề án nhân sự không tập trung vào mô hình bí thư đồng thời là trưởng thôn, có nơi bố trí BTV chưa hợp lý. Bầu cử tại đại hội có nơi vẫn lúng túng và sơ suất. 3 đơn vị thực hiện lấy phiếu trước khi bầu là không cần thiết, không đúng theo Chỉ thị và Hướng dẫn của Trung ương.

Thảo luận chương trình hành động và dự thảo nghị quyết là điểm mới đã được đưa vào chương trình đại hội của các đảng bộ, nhưng thực tế chỉ có 1 đảng bộ thực hiện, chất lượng chưa đạt yêu cầu. Trong việc tiếp thu ý kiến của cấp ủy cấp trên, có nơi được gợi ý cân nhắc về một số chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ mới nhưng đoàn chủ tịch không đề cập để đại hội thảo luận, biểu quyết. Việc tham gia góp ý vào văn kiện cấp trên trực tiếp và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chỉ có 2 đơn vị làm khá tốt. Việc tổng hợp góp ý và giải trình trước khi kết thúc phần thảo luận chỉ có 1 đơn vị thực hiện.

Kinh nghiệm

Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở ở Hà Tĩnh có ý nghĩa quan trọng, giúp cấp ủy các cấp kịp thời chỉ đạo các đảng bộ cơ sở thực hiện tốt nhất công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội khi triển khai diện rộng. Từ những ưu điểm và hạn chế của 4 đại hội điểm, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, cấp ủy cấp trên phải sâu sát cơ sở, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra từ khâu chuẩn bị cho đến khi kết thúc đại hội. Duyệt phương án tổ chức đại hội cần lưu ý: Văn kiện trình đại hội ở mức 20-22 trang, có phụ lục kèm theo; cân đối nội dung phù hợp (tỷ lệ 45/55), ưu tiên việc đánh giá kết quả, khuyết điểm, hạn chế; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phải phù hợp với tình hình địa phương và tiêu chí theo định hướng trong báo cáo chính trị của tỉnh. Đề án nhân sự phải chuẩn bị công phu, phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm quy trình 5 bước; lưu ý cán bộ trẻ, nữ, dân tộc. Khi duyệt phải có báo cáo thẩm định của các ban xây dựng Đảng, ủy ban kiểm tra (1 cơ quan đứng ra tổng hợp, thường là văn phòng hoặc ban tổ chức thị ủy, thành ủy, huyện ủy). Duyệt kỹ phần chương trình hành động, góp ý nội dung cần thảo luận và gợi ý những vấn đề liên quan đến chương trình, giải pháp và kế hoạch, thời gian, nguồn lực thực hiện chương trình hành động. Sau khi duyệt phải có kết luận toàn diện, yêu cầu cấp ủy cơ sở thực hiện.

Hai là, cấp ủy cơ sở phải xác định rõ trách nhiệm, chủ động trong chuẩn bị và tiến hành đại hội, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, tham gia của BTV, cấp ủy, tổ công tác cấp trên, của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Làm tốt công tác tuyên truyền, dân vận tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong và sau đại hội.

Khi tiến hành đại hội, phải cân đối thời gian cho phần thảo luận. Tại đại hội nên có 10-13 ý kiến thảo luận ngắn gọn, khuyến khích trình bày thoát ly văn bản, cơ cấu đầy đủ các nội dung, đặc biệt là nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Nội dung đột phá cần phát biểu sâu. Phải thảo luận kỹ chương trình hành động, mục tiêu của đảng bộ nhiệm kỳ tới và văn kiện của đại hội đảng bộ cấp trên. Việc thảo luận tiến hành dân chủ và phải biểu quyết những nội dung chủ yếu. Bảo đảm việc bầu cử tại đại hội đúng quy định, trình tự các bước. Khuyến khích bầu bí thư trực tiếp tại đại hội nơi đủ điều kiện. Trong quá trình kiểm phiếu nên lồng ghép nội dung tham luận phù hợp để tiết kiệm thời gian, tăng số lượng tham luận tại đại hội.


Hải Yến
Các bài trước
Tác giả : Nguyễn Đăng Liệu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang. Đăng ngày: 30/04/2020
Tác giả : Chúc An. Đăng ngày: 30/04/2020
Các bài tiếp
Tác giả : Hải Âu. Đăng ngày: 30/04/2020
Tác giả : MAI TRANG - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa. Đăng ngày: 30/04/2020
Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên bế mạc, sáng 1-2-2021.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: