Ninh Bình chủ động, tích cực tổ chức đại hội đảng bộ các cấp ( 30/04/2020)

          

Xác định đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, hết sức ý nghĩa trong toàn Đảng, Tỉnh ủy Ninh Bình đã chủ động, tích cực và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy để đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm yêu cầu, tiến độ đề ra.

Tích cực triển khai

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Tỉnh ủy Ninh Bình đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 182-KH/TU; BTV Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 06-HD/TU về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh đến 154 điểm cầu từ tỉnh đến các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn với trên 6.000 đại biểu tham dự. Nội dung của hội nghị tiếp tục được các báo cáo viên quán triệt, triển khai kịp thời đến các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

BTV Tỉnh ủy đã thành lập 4 tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; phân công các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước BTV Tỉnh ủy về chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp đối với đảng bộ được phân công phụ trách; phân công lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, hướng dẫn và nắm tình hình đại hội các đảng bộ trực thuộc. Chỉ đạo khảo sát, nắm tình hình công tác chuẩn bị đại hội đối với cấp cơ sở và cấp huyện; thành lập tổ công tác thường xuyên theo dõi, hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội điểm và thí điểm cấp cơ sở, cấp trên cơ sở; kịp thời nắm chắc tình hình, nhất là những vấn đề khó khăn, vướng mắc, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy để chỉ đạo giải quyết. Chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy thực hiện tốt việc tham mưu, hướng dẫn về đại hội.

BTV Tỉnh ủy chọn Đảng bộ xã Khánh Trung (huyện Yên Khánh) và Đảng bộ phường Trung Sơn (TP. Tam Điệp) đại hội điểm, đồng thời, thực hiện thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội cấp cơ sở; chọn Đảng bộ TP. Ninh Bình là đơn vị đại hội điểm cấp trên cơ sở. Chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh mỗi đơn vị chọn 1 đảng bộ cơ sở đại hội điểm; 1 đảng bộ cơ sở thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội; hoặc có thể kết hợp chọn đảng bộ cơ sở đại hội điểm, đồng thời thực hiện thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại trà.

Một số kết quả

Đối với đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở

Tỉnh Ninh Bình có 3.192/3.194 chi bộ (đạt 99,93%) đã tổ chức đại hội thành công. Báo cáo chính trị đã đánh giá trung thực, khách quan những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2022. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ đã kiểm điểm, đánh giá sâu sắc những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nhiều chi bộ khi chuẩn bị phương án nhân sự đại hội đã gắn với thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, xóm, phố hoặc bố trí đảng viên là trưởng thôn, xóm, phố. Đến nay, Ninh Bình có 1.245/1.687 trưởng thôn, xóm, tổ dân phố là đảng viên, đạt 73,8%.

Đối với đại hội cấp cơ sở

Tỉnh có 13 đảng bộ, chi bộ cơ sở được các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Trong 11 đảng bộ cơ sở đại hội điểm, 9 đảng bộ cơ sở đồng thời thực hiện thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội. Đại hội điểm cấp cơ sở diễn ra sớm nhất vào ngày 12-3-2020 và muộn nhất ngày 1-4-2020. Là đơn vị được lựa chọn đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh, Đảng bộ xã Khánh Trung (huyện Yên Khánh) và Đảng bộ phường Trung Sơn (TP. Tam Điệp) đã chuẩn bị đại hội kỹ càng, tổ chức thành công. Ngay sau đại hội, BTV Tỉnh ủy đã kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm để chỉ đạo đại hội cấp cơ sở đại trà.

Đối với đại hội cấp cơ sở đại trà, công tác chuẩn bị nhân sự đang triển khai thực hiện theo đúng các quy định, hướng dẫn. Kết quả khảo sát, tổng số ủy viên BCH đương nhiệm cấp xã là 1.847/2.004 đồng chí (92,1% so với đầu nhiệm kỳ); trong đó, số ủy viên BCH không đủ điều kiện tái cử là 292/1.847 đồng chí (15,8%). Tổng số ủy viên BTV đương nhiệm là 567/580 đồng chí (97,7% so với đầu nhiệm kỳ); trong đó, không đủ tuổi tái cử là 105/567 đồng chí (18,5%). Các đảng bộ cấp xã cơ bản đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên; trong đó, một số đảng bộ cấp xã bảo đảm được yêu cầu có cán bộ nữ trong BTV; cơ bản đạt tỷ lệ cán bộ trẻ từ 10% trở lên và bảo đảm yêu cầu đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiều xã, phường, thị trấn trong tỉnh khi xây dựng đề án nhân sự đã gắn với thực hiện chủ trương bí thư đảng ủy và chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương để bảo đảm tỷ lệ theo Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 31-7-2018 của BTV Tỉnh ủy (đối với cấp xã, nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 có ít nhất 50% bí thư cấp ủy và ít nhất 50% chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương).

Đối với đảng bộ cấp trên cơ sở

Các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội. Tiểu ban nhân sự đã ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc, chế độ làm việc theo đúng hướng dẫn của BTV Tỉnh ủy, thể hiện tính dân chủ, khách quan, trí tuệ trong công tác chuẩn bị bước đầu về nhân sự. Tiểu ban văn kiện đã tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện các bước xây dựng dự thảo báo cáo chính trị theo đúng đề cương, lộ trình kế hoạch đề ra; đến nay cơ bản các đảng bộ đã xây dựng xong dự thảo văn kiện để xin ý kiến đại hội các TCCSĐ trực thuộc.

Về công tác chuẩn bị nhân sự, qua rà soát, đánh giá tình hình nhân sự BCH, BTV và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2016-2021; rà soát đội ngũ cán bộ trong quy hoạch BCH, BTV, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đối với nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy. Kết quả như sau:

Ủy viên BCH nhiệm kỳ 2015-2020 là 370 đồng chí, trong đó, đủ tuổi tái cử là 294 đồng chí (79%); không tái cử 76 đồng chí (21%). Ủy viên BCH nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến là 382 đồng chí; cấp ủy viên nữ 83 đồng chí (22%); cán bộ trẻ 48 đồng chí (13%); cấp ủy viên người dân tộc 2 đồng chí (0,5%); đổi mới cấp ủy 135 đồng chí (35%).

Ủy viên BTV nhiệm kỳ 2015-2020 hiện có 115 đồng chí; trong đó, đủ tuổi tái cử 86 đồng chí (75%); không tái cử 29 đồng chí (25%). Ủy viên BTV nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến 117 đồng chí; cấp ủy viên nữ trong BTV 18 đồng chí.

Chức danh cán bộ chủ chốt hiện nay (bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, UBND) 34 đồng chí, trong đó tái cử cấp ủy 24 đồng chí (70,6%); đủ tuổi tái cử cấp ủy nhưng không tái cử chính quyền 1 đồng chí (4,2%); không tái cử cấp ủy 10 đồng chí (29%).

Đồng thời, Tỉnh ủy đã thực hiện việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí sắp xếp nhân sự một bước trước đại hội nhằm đạt mục tiêu 100% bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương; nhiệm kỳ 2021-2026 cơ bản chủ tịch UBND cấp huyện không là người địa phương.

Đảng bộ TP. Ninh Bình, đơn vị được BTV Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở đang tích cực chuẩn bị các nội dung cho đại hội như: Tập trung xây dựng, thảo luận các văn kiện đại hội; rà soát, sắp xếp, bố trí nhân sự một bước trước đại hội và xây dựng đề án công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 để chuẩn bị thực hiện các bước quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố theo kế hoạch.

Đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII

Tiểu ban Văn kiện đã xây dựng dự thảo Báo cáo Chính trị trình đại hội (lần 3); đã tổ chức xin ý kiến các đồng chí nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, đồng thời tổng hợp, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo trình BCH Đảng bộ tỉnh cuối tháng 3-2020.

BTV Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 1681-QĐ/TU ngày 22-11-2019 về nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc, chế độ làm việc của Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2020-2025, khảo sát nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020, kết quả: BCH Đảng bộ tỉnh hiện tại có 42 đồng chí, giảm 9 đồng chí so với đầu nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ 2020-2025, có 33 đồng chí đủ tuổi tái cử; trong đó, nữ 6 đồng chí; trẻ 1 đồng chí. BTV Tỉnh ủy hiện tại có 13 đồng chí, giảm 2 đồng chí so với đầu nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ 2020-2025 có 12 đồng chí đủ tuổi tái cử, trong đó, nữ là 2 đồng chí. Tiểu ban đã xây dựng xong dự thảo Phương hướng công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời thực hiện việc điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương để chuẩn bị công tác nhân sự đại hội. Tỉnh ủy cũng đã chú trọng chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

BTV Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tập trung hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong tháng 3-2020; cơ bản hoàn thành đại hội cấp cơ sở trong tháng 5-2020; tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh đầu tháng 6-2020 để chỉ đạo đại trà và hoàn thành trước 15-8-2020. Tiếp tục công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự và các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.


Chúc An
Các bài trước
Tác giả : Nguyễn Đăng Liệu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang. Đăng ngày: 30/04/2020
Các bài tiếp
Tác giả : Hải Yến. Đăng ngày: 30/04/2020
Tác giả : Hải Âu. Đăng ngày: 30/04/2020
Tác giả : MAI TRANG - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa. Đăng ngày: 30/04/2020
Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên bế mạc, sáng 1-2-2021.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: