Bắc Giang: 5 kinh nghiệm qua đại hội đảng bộ cấp cơ sở ( 30/04/2020)


Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy Bắc Giang đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo chuẩn bị tổ chức đại hội cấp cơ sở trong toàn tỉnh.

Chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo

Đảng bộ tỉnh Bắc Giang có 15 đảng bộ trực thuộc gồm 10 đảng bộ huyện, thành phố và 5 đảng bộ tương đương cấp huyện; 663 TCCSĐ (trong đó 209 đảng bộ xã, phường, thị trấn; 4.178 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) với gần 86.000 đảng viên. Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 08-7-2019 về đại hội đảng bộ các cấp, chọn Đảng bộ huyện Yên Dũng làm đại hội điểm cấp huyện vào đầu tháng 7-2020; yêu cầu mỗi huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chọn 1 TCCSĐ để tiến hành đại hội điểm. BTV Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 28-11-2019 hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 16-01-2020 về theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với đại hội đảng bộ các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng. Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, trong quá trình chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, BTV Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm công tác nhân sự cấp ủy, theo đó BTV Tỉnh ủy đã cụ thể hóa một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang.

Về cơ cấu cấp ủy: Căn cứ đặc điểm, tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đối với định hướng cơ cấu cấp ủy cấp xã, Tỉnh ủy xác định cơ cấu ba độ tuổi, cơ cấu cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số, lĩnh vực, địa bàn phù hợp với tình hình địa phương. Đối với định hướng cơ cấu cấp ủy cấp huyện, ngoài một số chức danh cụ thể đã định hướng, phải xác định rõ cơ cấu cứng một số ngành quan trọng của UBND cấp huyện và một số xã, phường, thị trấn trọng điểm để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy.

Về tiêu chuẩn cấp ủy cấp huyện và cấp cơ sở: Thực hiện theo đúng Chỉ thị số 35-CT/TW, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW và theo tiêu chuẩn chức danh do BTV cấp ủy cấp huyện quy định. BTV Tỉnh ủy quy định tiêu chuẩn cấp ủy viên cơ sở ở một số chức danh: 1) Đối với cán bộ, công chức cấp xã tham gia cấp ủy cơ sở phải có trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị trung cấp trở lên. Đối với chủ tịch hội cựu chiến binh, trưởng công an, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã tham gia cấp ủy xã, phường, thị trấn phải có trình độ chuyên môn theo quy định của ngành dọc cấp trên. 2) Đối với bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố tham gia cấp ủy cấp xã bảo đảm tiêu chuẩn theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 21-01-2019 của UBND tỉnh về tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn và bố trí kiêm nhiệm những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và được cấp ủy cấp huyện đồng ý. 3) Đối với bí thư chi bộ, đảng ủy cơ sở trong các đơn vị kinh tế tư nhân nói chung đã qua lớp bồi dưỡng lý luận chính trị sơ cấp hoặc tương đương trở lên và được cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý, sau khi đảm nhiệm chức vụ bí thư, huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh có kế hoạch cử các đồng chí này đi bồi dưỡng để có trình độ lý luận chính trị sơ cấp trở lên.

Về quy trình nhân sự: Các cấp ủy cơ sở xây dựng đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, xin ý kiến thường trực cấp ủy cấp huyện. Khi được thường trực cấp ủy cho ý kiến về trình tự thực hiện quy trình nhân sự đối với các đồng chí tái cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy trước. Sau khi xác định được số lượng tái cử, tiếp tục thực hiện quy trình nhân sự lần đầu tham gia và bảo đảm số dư 10-15% so với tổng số cấp ủy viên, ủy viên BTV, ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy nêu trong đề án nhân sự. Đảng ủy xã, phường, thị trấn đồng thời dự kiến phương án nhân sự cấp ủy đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Về quy trình nhân sự tái cử cấp ủy và nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy đều thực hiện theo 5 bước: (1) Tổ chức hội nghị BTV cấp ủy lần 1. (2) Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu (bằng phiếu kín) theo danh sách nhân sự được BTV cấp ủy thông qua ở bước 1. (3) Tổ chức hội nghị BCH đảng bộ lần 1. (4) Tổ chức hội nghị BTV cấp ủy lần 2. (5) Tổ chức hội nghị BCH đảng bộ lần 2 để biểu quyết giới thiệu bằng phiếu. Trong đó quy trình nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy ở bước 4 có thêm nội dung khảo sát nhân sự. Theo đó, trước khi tổ chức hội nghị BTV cấp ủy lần 2, BTV cấp ủy và tiểu ban nhân sự khảo sát, đánh giá về phẩm chất đạo đức, lối sống, uy tín, năng lực và sản phẩm công tác nổi trội của nhân sự được giới thiệu ở bước 3 tại nơi công tác, cơ quan liên quan và cấp ủy cơ sở nơi cư trú.

Trong quá trình chỉ đạo chuẩn bị cho đại hội, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đều làm việc trực tiếp với BTV cấp ủy cấp huyện của 10/10 huyện, thành phố để nghe báo cáo về công tác chuẩn bị đại hội các cấp trong đảng bộ cấp huyện. Thường trực Tỉnh ủy không chỉ nắm tình hình công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở, mà còn cho ý kiến chỉ đạo kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của các huyện, thành phố. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phân công các đồng chí lãnh đạo Ban trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn và dự đại hội điểm cấp cơ sở của các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Các cấp ủy phân công ủy viên BTV và cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp dưới. BTV cấp ủy cấp trên duyệt văn kiện đại hội và phương án nhân sự BCH, BTV và các chức danh chủ chốt cấp ủy cấp dưới.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch đại hội của cấp mình và hướng dẫn công tác nhân sự cấp uỷ tại đại hội cấp cơ sở trực thuộc; chỉ đạo các cấp ủy cơ sở rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, BTV, các chức danh cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm sát với phương án nhân sự cấp ủy. Đồng thời, tiến hành bố trí, sắp xếp cán bộ để chuẩn bị một bước cho công tác nhân sự đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. BTV các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc thành lập các tổ công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở do đồng chí ủy viên BTV cấp ủy làm tổ trưởng, thành viên là các đồng chí cấp ủy viên cấp huyện. Riêng các đảng bộ cơ sở đại hội điểm do đồng chí thường trực cấp ủy cấp huyện làm tổ trưởng. Các tổ công tác thường xuyên đi cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở từ công tác chuẩn bị đến kết thúc đại hội. Chỉ đạo xử lý dứt điểm những vấn đề phức tạp phát sinh, nhất là đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự cấp uỷ; hướng dẫn quy trình nhân sự, duyệt báo cáo chính trị và chương trình đại hội.

Kết quả bước đầu

Đến ngày 14-3-2020, tỉnh Bắc Giang có 3.282/4.178 chi bộ đã tổ chức đại hội (78,6%). Cấp uỷ chi bộ đã chuẩn bị chu đáo nên các đại hội diễn ra bảo đảm mục đích, yêu cầu và theo đúng chương trình đề ra. Việc bầu cử cấp uỷ và đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng, bảo đảm số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý. Chất lượng cấp uỷ cao hơn nhiệm kỳ trước. Không khí đại hội vui vẻ, phấn khởi, thu hút toàn thể nhân dân theo dõi đại hội. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Đây là một bước chuẩn bị, góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ cấp cơ sở ở Bắc Giang.

Hiện nay, các TCCSĐ đã gửi đề án nhân sự về BTV huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Thường trực cấp ủy cấp huyện đã phê duyệt đề án nhân sự của 199 đảng bộ cơ sở, số còn lại ban tổ chức cấp ủy cấp huyện đang thẩm định trước khi trình thường trực cấp ủy; sau khi được duyệt đề án nhân sự, các TCCSĐ thực hiện quy trình nhân sự.

Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã chọn 15 đảng bộ cơ sở và 1 chi bộ cơ sở để tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Đến ngày 12-3-2020, có 2 đảng bộ cơ sở: Đảng bộ xã Cảnh Thụy (huyện Yên Dũng), Đảng bộ Công ty Điện lực Bắc Giang (thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh) đã tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở. Đại hội Đảng bộ xã Cảnh Thụy đã trưng bày sản phẩm của các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao ở địa phương. Đây là cơ hội tốt để quảng bá, giới thiệu và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả. Cả 2 đại hội điểm đều bầu 1 lần đủ số lượng cấp ủy, BTV cấp ủy, bảo đảm cơ cấu nữ, trẻ và tỷ lệ đổi mới theo quy định. Đến nay, 13 đảng bộ cơ sở và 1 chi bộ cơ sở đại hội điểm còn lại đã thực hiện xong quy trình nhân sự và đang chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội vào đầu tháng 4-2020.

Một số kinh nghiệm

Một là, công tác tuyên truyền phải được thực hiện trước, trong và sau đại hội. Treo cờ, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân để tạo không khí phấn khởi trong xã hội. Các địa phương, đơn vị cần phát động nhiều phong trào thi đua lao động.

Hai là, cấp ủy, nhất là người đứng đầu cần tập trung chỉ đạo đại hội. Thường xuyên kiểm tra cấp ủy cấp dưới trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội. Công tác nhân sự cấp uỷ phải bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, góp phần quan trọng vào thành công đại hội.

Ba là, những nơi cán bộ chủ chốt có tín nhiệm thấp hoặc chưa thống nhất về nhân sự, cần khảo sát, xem xét kỹ từng trường hợp, đồng thời mở rộng quy trình lấy phiếu giới thiệu tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ. Nếu có khó khăn về nguồn cán bộ tại chỗ, cần luân chuyển, điều động cán bộ nơi khác đến. Không nên gượng ép sắp xếp, bố trí cán bộ hạn chế về trình độ, năng lực giữ vị trí chủ chốt, nhất là bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND cấp xã, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương trong cả nhiệm kỳ.

Bốn là, tổ công tác chỉ đạo đại hội phải theo dõi nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhất là những nơi có khó khăn, vướng mắc để tham mưu giải quyết kịp thời trước khi đại hội. Đồng thời, hướng dẫn quy trình nhân sự, kịch bản chi tiết điều hành đại hội.

Năm là, các đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội cần có đại diện thường trực cấp ủy cấp huyện dự để quán triệt tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp huyện đối với đảng bộ và đại hội


Nguyễn Đăng Liệu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang
Các bài tiếp
Tác giả : Hải Yến. Đăng ngày: 30/04/2020
Tác giả : Chúc An. Đăng ngày: 30/04/2020
Tác giả : Hải Âu. Đăng ngày: 30/04/2020
Tác giả : MAI TRANG - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa. Đăng ngày: 30/04/2020
Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên bế mạc, sáng 1-2-2021.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: