Vĩnh Phúc chuẩn bị nguồn cán bộ cho đại hội đảng bộ các cấp ( 27/09/2019)

      

Xác định công tác quy hoạch cán bộ là nền tảng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vừa là yêu cầu trước mắt, vừa là nhiệm vụ lâu dài trong công tác cán bộ, trong những năm qua tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện nhiều giải pháp trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội cán bộ đáp ứng yêu cầu, đặc biệt dày công chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch nếu không đạt tiêu chuẩn

Vĩnh Phúc là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội. Để đạt mục tiêu xây dựng tỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Vĩnh Phúc đặt mục tiêu phải xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp chuyên nghiệp, có chất lượng cao, số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm chuyển giao vững vàng các thế hệ. Trong đó, ngay từ khâu quy hoạch tỉnh chú ý xây dựng đội ngũ cán bộ đứng đầu thực sự tiêu biểu về bản lĩnh, đạo đức và năng lực đủ sức lãnh đạo cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Căn cứ vào các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở cụ thể hóa thành các hướng dẫn, đề án và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, xây dựng quy hoạch cán bộ bảo đảm phương châm “động” và “mở”, khắc phục tình trạng quy hoạch hình thức, quy hoạch “treo”. Thực hiện đủ, kỹ các khâu từ phát hiện nguồn, nhận xét, đánh giá, tổ chức lấy ý kiến, xem xét, quyết định và củng cố hồ sơ, trong đó đặc biệt coi trọng việc rà soát, thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch, kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch những đồng chí uy tín thấp, năng lực hạn chế, những đồng chí quy hoạch vượt cấp nhưng chưa thực sự tiêu biểu; bổ sung thêm những nhân tố mới.

Quy hoạch lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, các đơn vị giới thiệu quy hoạch 361 lượt cán bộ, BTV Tỉnh ủy xem xét kỹ, phê duyệt 251 lượt cán bộ. Số lượng, chất lượng và cơ cấu giữa các độ tuổi đưa vào quy hoạch bảo đảm theo quy định, nhất là tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025: BCH Đảng bộ tỉnh, tỷ lệ cán bộ trẻ 14,8%, nữ 25,9%; quy hoạch BTV Tỉnh uỷ bằng 1,5 lần BTV Tỉnh ủy đương nhiệm, trong đó cán bộ nữ 18,1%.

Do công tác quy hoạch thực hiện tốt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm, phương pháp, nhất là thực hiện rà soát, bổ sung kịp thời nên quy hoạch cán bộ đã khắc phục tình trạng khép kín và tạo động lực cho cán bộ rèn luyện, phấn đấu. Chất lượng quy hoạch các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025 được nâng lên.

Điểm mới trong quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 là quy hoạch BCH, BTV và các chức danh không nặng về số lượng mà coi trọng nâng cao chất lượng và bổ sung khi cần thiết. Quan tâm đến cán bộ được đào tạo chuyên môn chính quy và lý luận chính trị học tập trung, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Phương pháp, cách làm dân chủ, khách quan, ngoài bảo đảm các bước theo quy định, tranh thủ ý kiến các cơ quan theo dõi, quản lý cán bộ; các cơ quan kiểm tra, giám sát.

Nâng tầm năng lực, tư duy, khả năng hành động của cán bộ, công chức

Trên cơ sở quy hoạch, các cấp, các ngành đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ và chủ động nguồn nhân sự cho các kỳ đại hội đảng, bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp và kiện toàn bộ máy lãnh đạo của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tỉnh tổ chức thực hiện nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, năng lực trình độ người học.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hằng năm được xây dựng trên cơ sở quy hoạch và yêu cầu sử dụng cán bộ. Coi trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở đạt chuẩn theo quy định; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, giảng viên của Trường Chính trị tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành, thị. Tăng cường công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy theo hướng thiết thực, hiệu quả, giảm lý luận, tăng thực tiễn. Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng theo chức nghiệp, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, bậc của cán bộ, công chức, chú trọng trang bị kiến thức và kỹ năng để cán bộ, công chức thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Việc phân tầng, phân loại kiến thức, kỹ năng cho từng nhóm đối tượng được chú ý, hạn chế dàn trải về nội dung. Đào tạo, bồi dưỡng phải hướng đến mục tiêu nâng tầm năng lực tư duy, khả năng hành động của đội ngũ cán bộ, công chức.

Cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp trên, từ năm 2010 đến nay, Vĩnh Phúc đã đào tạo chuyên môn cho hàng nghìn cán bộ trình độ đại học, 970 thạc sĩ, 32 tiến sĩ; đào tạo lý luận chính trị cho 1.057 cán bộ trình độ cao cấp, 6.380 trung cấp; 90 nghìn lượt cán bộ được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng theo chức danh, cập nhật kiến thức mới. Đầu tư kinh phí đào tạo 119 sinh viên hệ chính quy tại các Trường Đại học Y, Đại học Dược Hà Nội. Cử 35 sinh viên đi đào tạo đại học tại Trung Quốc, 174 giáo viên đi đào tạo nâng cao trình độ tiếng Anh tại Phi-li-pin và Xin-ga-po. Đặc biệt, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức tốt 2 lớp cán bộ nguồn của tỉnh với 120 học viên, được đánh giá cao về nội dung đào tạo và công tác quản lý học viên.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng với nâng cao chất lượng cấp uỷ cơ sở được tỉnh Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm, BTV Tỉnh uỷ đã xây dựng và ban hành Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp uỷ viên cơ sở (Đề án số 04-ĐA/TU ngày 5-5-2014). Thực hiện Đề án số 04, từ 2015 đến nay, tỉnh đã bồi dưỡng theo chức danh cho hàng nghìn cấp ủy cơ sở, trong đó 38 lớp với hơn 3.700 cấp uỷ viên cơ sở tham gia; 20 lớp bí thư chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở với 2.000 học viên; 57 lớp với 8.563 cán bộ, công chức cấp xã; 34 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã với 3.400 học viên. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở, đủ sức giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh.

BTV Tỉnh ủy chỉ đạo tích cực đổi mới chương trình, nội dung các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, sáng tạo cách thức tổ chức, quản lý, phối hợp với cơ sở đào tạo trong tổ chức thực hiện. Tăng cường kiểm tra, đánh giá, kịp thời phát hiện những hạn chế và có kế hoạch khắc phục, sửa chữa.

Sẵn sàng nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tới

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp trong quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ nên đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở thay đổi về chất, nâng trình độ chuyên môn.

Nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tới ở cả ba cấp bảo đảm về số lượng, chất lượng, cơ cấu. Chất lượng quy hoạch các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025 được nâng lên. Trong đó, cấp tỉnh có trình độ chuyên môn tiến sĩ là 17%; thạc sĩ 61%; đại học 21%. Cấp huyện có tỷ lệ tiến sĩ là 0,9%; thạc sĩ 47%; đại học 52%; trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp là 79%; trung cấp 18%; sơ cấp 2%. Cấp xã có trình độ thạc sĩ 4%; đại học 75%, cao đẳng 11%, trung cấp 9%; trình độ lý luận chính trị cao cấp 6,4%; trung cấp 73%; sơ cấp 13%.

Từ nay đến đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Vĩnh Phúc tiếp tục khắc phục những hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, tập trung vào các lĩnh vực còn thiếu, yếu, những lĩnh vực tỉnh đang cần nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện tốt công tác bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ để chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm cơ cấu và chất lượng. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn, những cán bộ có dư luận xấu, tín nhiệm thấp. Mở rộng công khai quy hoạch để cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia giám sát. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra đối với các đảng bộ trực thuộc trong xây dựng và thực hiện các bước theo quy hoạch cán bộ.

Chuẩn bị nguồn cán bộ cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là yếu tố bảo đảm cho thành công của đại hội và triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội. Việc chuẩn bị nhân sự cấp uỷ phải trên cơ sở quy hoạch, cơ cấu cấp uỷ, BTV, thường trực cấp uỷ bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của cán bộ, đồng thời ổn định về tổ chức. Xử lý hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó tiêu chuẩn là chính, không vì cơ cấu hạ thấp tiêu chuẩn. Phương án nhân sự cấp uỷ phải gắn kết chặt chẽ với công tác chuẩn bị nhân sự các cơ quan nhà nước ở các cấp.


XUÂN VINH
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : Nguyễn Thanh Hùng - CVCC, Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban TCTƯ. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : PGS, TS. Nguyễn Viết Thông. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : PGS, TS. VŨ THANH SƠN - Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, Ban TCTƯ. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : ThS. BÙI THỊ OANH - Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : TÔ HOÀNG LINH - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Tuyên Quang. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : ThS. Mai Thanh Dân - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ. Đăng ngày: 27/09/2019
Các bài tiếp
Tác giả : ThS. Mai Thanh Dân - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : ThS. HÀ THỊ BÍCH THỦY - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : ĐINH THÀNH. Đăng ngày: 27/09/2019
Cảnh sát biển nói riêng và Quân đội nói chung là lực lượng vũ trang vô cùng quan trọng. Đây không chỉ là lực lượng nòng cốt chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc mà còn là lực lượng nòng cốt bảo vệ chế độ, cuộc sống an bình cho nhân dân. Tham nhũng làm suy yếu lực lượng, ảnh hưởng tiêu cực đến an nguy của đất nước. Cần có nhiều giải pháp đồng bộ và thực hiện quyết liệt mới có hiệu quả, xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: