Tuyên Quang coi trọng đào tạo, bồi dưỡng để có đội ngũ cán bộ xứng tầm ( 27/09/2019)

  

Tuyên Quang là một tỉnh miền núi phía bắc có tới 63 xã và 123 thôn đặc biệt khó khăn khu vực II được đầu tư theo Chương trình 135 (Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi) của Chính phủ nhưng Tuyên Quang luôn hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao. Mục tiêu năm 2019 của tỉnh là tốc độ tăng trưởng kinh tế hơn 8%, thu ngân sách hơn 2.080 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo dưới 12,4%, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2030 có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, du lịch trở thành ngành mũi nhọn… Để hoàn thành mục tiêu, Tuyên Quang cần phải phát triển nguồn nhân lực, xây dựng được một đội ngũ cán bộ xứng tầm.

Cách làm bài bản, khoa học

Kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng được Tuyên Quang xây dựng một cách đồng bộ, toàn diện nhiều năm qua. Trong đó, tỉnh chú trọng tới cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đối với từng nhóm đối tượng cán bộ thuộc quyền quản lý... Gần đây nhất, căn cứ 3 nhóm mục tiêu cụ thể của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII và 20 nhiệm vụ tại Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 6-6-2018 của Bộ Chính trị, BCH Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 208-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 26 “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Căn cứ tình hình địa phương, Kế hoạch số 208 đã đề ra những mục tiêu có tính phấn đấu tích cực: Đến năm 2025, tiếp tục khuyến khích thực hiện việc bố trí cán bộ không là người địa phương đối với các chức danh chủ tịch UBND cấp huyện, bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND cấp xã; cán bộ chuyên trách cấp xã có trình độ chuyên môn đại học trở lên (trừ chức danh chủ tịch Hội Cựu chiến binh) và được chuẩn hóa. Đến năm 2030, đối với cán bộ cấp xã, 100% cán bộ chuyên trách có trình độ đại học và được chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác...

Từ mục tiêu, Kế hoạch số 208 đã cụ thể hóa thành 72 nhiệm vụ để giao cho các đảng đoàn, ban cán sự đảng lãnh đạo các đơn vị tổ chức thực hiện. Trong đó, có những nhiệm vụ thường xuyên như: Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Chú trọng nâng cao chất lượng bí thư cấp uỷ, người đứng đầu các cấp và đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Cụ thể hoá và triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm thực hiện mục tiêu cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Cấp uỷ các cấp và người đứng đầu phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, tạo điều kiện phát triển cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số; xây dựng chỉ tiêu cơ cấu phù hợp; nếu chưa bảo đảm chỉ tiêu cơ cấu thì phải để trống, bổ sung sau; cấp uỷ và người đứng đầu chịu trách nhiệm chính về thực hiện chỉ tiêu này. Chủ động xây dựng kế hoạch thu hút, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở trong nước và ngoài nước, cán bộ khoa học trẻ có triển vọng. Đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận…

Chú trọng tạo nguồn cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm đào tạo, thu hút cán bộ có chất lượng cao để tạo nguồn cán bộ cho tỉnh, gắn quy hoạch với đào tạo. Luôn lãnh đạo, chỉ đạo việc tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức (trong đó chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số) đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và bồi dưỡng cập nhật kiến thức.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có chủ trương, chính sách về thu hút, tạo nguồn cán bộ để phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phát triển nguồn nhân lực phải có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng phát triển nhân tài, lấy giáo dục phổ thông, đào tạo nghề làm nền tảng, đào tạo lao động chất lượng cao làm khâu đột phá. Do đó, tỉnh luôn chủ động được nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số trong chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhân sự Đoàn đại biểu Quốc hội và lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Cách làm bài bản, khoa học của Tuyên Quang là gắn kết và liên thông giữa quy hoạch của tỉnh và quy hoạch các huyện, thành, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Việc lựa chọn cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số để đưa vào quy hoạch, đào tạo, bố trí, ngoài các yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn chung theo quy định, tỉnh đã có quy định riêng đối với từng đối tượng cụ thể. Như: Lựa chọn những cán bộ tiêu biểu xuất sắc là nữ so với đội ngũ cán bộ nữ; lựa chọn những cán bộ tiêu biểu xuất sắc là cán bộ trẻ so với đội ngũ cán bộ trẻ; cán bộ tiêu biểu xuất sắc là người dân tộc thiểu số so với đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số trong cùng một tổ chức, cơ quan, đơn vị và cùng địa phương để đưa vào quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ. Không phê duyệt quy hoạch, đề án nhân sự đối với những địa phương, đơn vị chưa bảo đảm tỷ lệ về cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định của Trung ương, trừ những ngành đặc thù như Công an, Quân đội… Tỉnh còn thường xuyên rà soát chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số nhằm phát hiện những nhân tố mới có triển vọng bổ sung vào quy hoạch, đồng thời xem xét, đưa ra khỏi quy hoạch những trường hợp không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn, không có khả năng phát triển.

Cùng với đó, Tuyên Quang đã quan tâm hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ bằng hàng loạt các nghị quyết, quyết định. Như: Nghị quyết số 47/2011/NQ-HĐND ngày 16-12-2011 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao và hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ; Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 6-12-2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi nâng cao trình độ sau đại học giai đoạn 2017-2021; Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách thu hút giảng viên có trình độ cao và khuyến khích sinh viên đến công tác và học tập tại trường Đại học Tân Trào... Trong 3 năm 2016-2018, Tuyên Quang đã hỗ trợ đào tạo và thu hút 133 cán bộ, công chức với kinh phí 7,156 tỷ đồng.

Về thu hút cán bộ, công chức, viên chức có trình độ cao, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trong và ngoài nước, cán bộ khoa học trẻ, tính từ 31-12-2015 đến tháng 5-2019, tỉnh đã thu hút được 7 người với số tiền thu hút là 778 triệu đồng. Chỉ tính riêng thu hút đối tượng sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy về tỉnh công tác, từ năm 2016 đến tháng 5-2019, Đại học Tân Trào thu hút được 4 thạc sỹ với số tiền hỗ trợ là 364 triệu đồng; tuyển dụng 78 viên chức là sinh viên vào công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh.

Xây dựng được đội ngũ cán bộ xứng tầm

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, nên Tuyên Quang đã đạt được những kết quả khả quan.

Trong 3 năm từ năm 2016 đến năm 2018, 826 cán bộ, công chức, viên chức đã được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn (14 tiến sỹ và chuyên khoa cấp II, 248 thạc sỹ và chuyên khoa cấp I, 235 đại học. Trong đó, trẻ chiếm 47,3%; nữ 45,3%; người dân tộc thiểu số 17,9%. 6.396 đảng viên được đào tạo lý luận chính trị. Cụ thể: 437 cao cấp, trong đó 37,2% cán bộ trẻ; 40,4% nữ; 24,7% dân tộc thiểu số; 2.232 trung cấp, trong đó 69,6% cán bộ trẻ; 47,9% nữ; 42,5% dân tộc thiểu số. 7.956 người được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó quản lý nhà nước 1.262 người, chuyên môn, nghiệp vụ 6.703 người. 

Tuyên Quang đã mở được 2 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho 89 cán bộ trong quy hoạch các chức danh Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND tỉnh; bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, UBND cấp huyện; bí thư đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) trong quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 10-7-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy biệt phái 17 cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, triển vọng phát triển, trong quy hoạch cấp phó ngành đang công tác tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh (dưới 40 tuổi), là trưởng phòng, phó trưởng phòng về 17 xã công tác giai đoạn 2017-2020. Đây chính là phương pháp đào tạo, rèn giũa giúp cán bộ trưởng thành nhanh chóng kinh qua thực tiễn được đánh giá cao trong thời gian qua, nhất là ở địa bàn khó khăn, lĩnh vực trọng yếu, nơi triển khai mô hình mới, góp phần thử thách, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, năng lực lãnh đạo toàn diện đối với cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

So sánh trình độ chuyên môn và lý luận chính trị tại thời điểm tháng 5-2019 với thời điểm 31-12-2015, trong 5 năm đã có sự tăng lên cả về lượng và chất. Về trình độ chuyên môn: Trình độ tiến sỹ, chuyên khoa cấp II tăng 0,11%; thạc sỹ, chuyên khoa cấp I tăng 1,55%; đại học tăng 6,76%. Về trình độ lý luận chính trị: Trình độ cao cấp, cử nhân tăng 0,73%,; trung cấp tăng 6,65%.

Chất lượng bí thư cấp ủy các cấp, nhất là cấp cơ sở đã được nâng lên. 9/11 bí thư cấp huyện có trình độ chuyên môn đại học trở lên, trong đó có 20% có trình độ trên đại học (tăng 1,81% so với nhiệm kỳ trước, trừ huyện Na Hang chưa kiện toàn chức danh bí thư huyện ủy và chức danh bí thư đảng ủy quân sự tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy kiêm nhiệm). 100% bí thư cấp huyện có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân; 100% bí thư huyện, thành ủy được bồi dưỡng chức danh bí thư cấp ủy cấp huyện.

Bí thư chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc cấp ủy cấp huyện: Tổng số bí thư cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 là 454 đồng chí (giảm 31 đồng chí so với nhiệm kỳ 2010-2015), trong đó nữ chiếm 8,88%; người dân tộc thiểu số 29,07%. Trình độ chuyên môn đại học chiếm 70,04% (tăng 3,72% so với nhiệm kỳ 2010-2015); thạc sỹ, tiến sỹ chiếm 13,88%. Trình độ lý luận chính trị trung cấp chiếm 51,76%; cao cấp, cử nhân chiếm 47,80% (tăng 3,06% so với nhiệm kỳ 2010-2015).

Bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở: Tổng số bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 là 3.401 đồng chí, trong đó nữ chiếm 22,16%; người dân tộc thiểu số 43,19%. Trình độ chuyên môn đại học trở lên chiếm 36,78%; cao đẳng, trung cấp chiếm 20,35%. Trình độ lý luận chính trị trung cấp chiếm 51,76%; cao cấp, cử nhân chiếm 47,8%.

So sánh bí thư cấp ủy trực thuộc đảng ủy cơ sở hiện tại với đầu nhiệm kỳ: về số lượng bí thư chi bộ giảm 13 đồng chí; tỷ lệ bí thư chi bộ là nữ tăng 0,08%; người dân tộc thiểu số tăng 2,3%. Tỷ lệ bí thư chi bộ có trình độ chuyên môn đại học trở lên tăng 5,32%, trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân tăng 3,46%.

Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy tỉnh có cán bộ nữ chiếm 21,43%; cán bộ trẻ dưới 40 tuổi 33,67%; cán bộ là người dân tộc thiểu số 40,74%. Cấp ủy huyện có cán bộ nữ 21,15%; cán bộ trẻ dưới 35 tuổi 21,15%; cán bộ là người dân tộc thiểu số 38,86%. Cấp cơ sở có tỷ lệ lần lượt là 35,12%; 39,14%; 45,08%. Như vậy, 3 yếu tố nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số, nhất là cấp cơ sở, Tuyên Quang có tỷ lệ cao đứng đầu cả nước. Trong khi nhiều địa phương thiếu cán bộ cơ sở để đưa vào quy hoạch thì Tuyên Quang cao hơn rất nhiều so với yêu cầu của Trung ương.

Với những quan điểm đúng đắn, cách làm khoa học và phù hợp với thực tiễn của Tuyên Quang, kiên trì thực hiện liên tục nhiều năm và kế thừa qua các nhiệm kỳ nên tỉnh đã chủ động được nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Đội ngũ cán bộ các cấp của Tuyên Quang đã trưởng thành cả về số lượng lẫn chất lượng, xứng tầm với nhiệm vụ được giao, là một trong nhiều tỉnh, thành phố điển hình về làm tốt công tác cán bộ. Những kết quả nổi bật trên của Tuyên Quang tạo niềm tin, khí thế mới, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.


TÔ HOÀNG LINH
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Tuyên Quang
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : Nguyễn Thanh Hùng - CVCC, Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban TCTƯ. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : PGS, TS. Nguyễn Viết Thông. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : PGS, TS. VŨ THANH SƠN - Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, Ban TCTƯ. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : ThS. BÙI THỊ OANH - Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. Đăng ngày: 27/09/2019
Các bài tiếp
Tác giả : XUÂN VINH. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : ThS. Mai Thanh Dân - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : ThS. HÀ THỊ BÍCH THỦY - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : ĐINH THÀNH. Đăng ngày: 27/09/2019
Cảnh sát biển nói riêng và Quân đội nói chung là lực lượng vũ trang vô cùng quan trọng. Đây không chỉ là lực lượng nòng cốt chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc mà còn là lực lượng nòng cốt bảo vệ chế độ, cuộc sống an bình cho nhân dân. Tham nhũng làm suy yếu lực lượng, ảnh hưởng tiêu cực đến an nguy của đất nước. Cần có nhiều giải pháp đồng bộ và thực hiện quyết liệt mới có hiệu quả, xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: