Về xác định trình độ lý luận chính trị ( 27/09/2019)


Ngày 16-9-2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định số 256-QĐ/TW về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Sau đó, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW ngày 14-1-2013 xác nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị và Ban Tổ chức Trung ương đã có Công văn số 2045-CV/BTCTW ngày 29-12-2016 về việc xác định trình độ lý luận chính trị. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cần nghiên cứu giải quyết.

1. Phân cấp đào tạo, xác định trình độ lý luận chính trị

 Việc xác nhận trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được quy định như sau: Về sơ cấp, do trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đào tạo, xác nhận. Về trung cấp, do trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là trường chính trị cấp tỉnh) đào tạo, xác nhận. Về cao cấp, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các học viện chính trị khu vực (gọi chung là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) đào tạo, xác nhận.

 Từ năm 2018, Ban Bí thư đã giao quyền cho 3 học viện của Bộ Quốc phòng (Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị, Học viện Lục quân) và 3 học viện của Bộ Công an (Học viện Chính trị công an nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân) thí điểm đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị.

2. Quy trình

Ban tổ chức cấp ủy cấp huyện và tương đương; ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh và tương đương; cơ quan tổ chức cán bộ của các ban, cơ quan đảng, đoàn thể, bộ, ngành và tương đương ở Trung ương có trách nhiệm lập danh sách cán bộ, đảng viên có yêu cầu đề nghị xác nhận trình độ lý luận chính trị và chuyển đến cơ sở đào tạo theo phân cấp đối tượng và địa bàn đào tạo. Hồ sơ gồm có: Đơn xin xác định; bản sao bằng tốt nghiệp + bảng điểm đại học (thạc sỹ, tiến sỹ) công chứng; Công văn đề nghị xác nhận của cơ quan, tổ chức gửi về các cơ sở đào tạo được phân cấp để xác nhận. Cụ thể: 1) Trình độ lý luận chính trị sơ cấp: gửi trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và tương đương. 2) Trình độ lý luận chính trị trung cấp: gửi trường chính trị tỉnh, thành phố. 3) Trình độ lý luận chính trị cao cấp: gửi Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các học viện khu vực.

Riêng công an, quân đội, gửi hồ sơ theo quy định về Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Với những người đã có Giấy xác nhận đào tạo cao cấp lý luận chính trị do Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã cấp trước đây nếu đúng đối tượng, được cấp có thẩm quyền cử đi học thì được công nhận có giá trị tương đương cao cấp lý luận chính trị. Cụ thể: 1) Khi nhập học là cán bộ, đảng viên, giữ chức vụ hoặc được quy hoạch: trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; cấp ủy viên cấp huyện; trưởng phòng của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố và tương đương trở lên, được Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị trước ngày 1-6-2016.  2) Giá trị giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được ghi trong hồ sơ lý lịch của cán bộ, đảng viên và được công nhận là tương đương với tiêu chuẩn về lý luận chính trị khi xét dự thi nâng ngạch công chức, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý (tại khoản 2, Điều 5, Quy định số 256-QĐ/TW ngày 16-9-2009 của Ban Bí thư).

3. Khó khăn

Căn cứ xác định trình độ lý luận chính trị là lấy nội dung, chương trình sơ cấp, trung cấp, cao cấp lý luận chính trị hiện hành làm chuẩn để so sánh, đối chiếu với nội dung, chương trình đã học (số môn, số tiết). Chương trình đào tạo lý luận chính trị mà người có nhu cầu xác nhận đã học được tính tương đương khi có ít nhất 80% số tiết lên lớp và 3/4 nội dung của chương trình được lấy làm căn cứ để xác định. Nhưng trong thực tế không có chương trình nào đã học có thể bảo đảm được yêu cầu trên. Do vậy, các trường hợp đề nghị xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cơ bản không đủ điều kiện để được xác định và cấp giấy chứng nhận.

Đối với các trường hợp này trường chính trị cấp tỉnh xem xét còn thiếu môn nào đề nghị học bổ sung cho đủ để được cấp giấy chứng nhận hoặc bằng tốt nghiệp. Nhưng trong thực tế, khi xem xét đối chiếu thì các môn mà cán bộ, đảng viên còn thiếu không giống nhau, bởi các chương trình học của các trường đại học không giống nhau. Vì vậy, việc lựa chọn môn học bổ sung cũng không thống nhất. Hơn nữa, việc tổ chức học bổ sung cho các đối tượng gặp khó khăn do số lượng ít, số môn không trùng nhau.

Các cơ sở đào tạo không thuộc hệ thống trường Đảng có hầu hết các môn học không trùng so với chương trình khung, thừa số tiết ở một số môn nhưng thiếu các môn còn lại. Một số cán bộ đã học trước đây không có bảng điểm (do trường không cấp, cá nhân bảo quản bảng điểm hư hỏng, thất lạc...), một số trường không ghi rõ số tiết, đơn vị học trình, tín chỉ... nên không có căn cứ để xác định tương đương.

Các hệ đào tạo về giáo dục lý luận chính trị của các trường cũng không thống nhất. Đối với các trường đại học, cao đẳng theo một chương trình khác, giáo dục chính trị trong các trường chính trị của Đảng theo hệ khác, yêu cầu khác. Như vậy, trong hệ thống đào tạo giữa các trường đại học và trường chính trị chưa có sự liên thông, từ đó dẫn đến vừa thừa, vừa thiếu, rất khó xác định.

Trong quá trình triển khai xác định trình độ lý luận tương đương cao cấp, trung cấp, sơ cấp, các cơ sở đào tạo đã thực hiện thành lập hội đồng xét, xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương. Hiện có nhiều tỉnh không thực hiện được việc xác nhận tương đương trình độ lý luận chính trị trung cấp như: Điện Biên, Cần Thơ, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Hải Dương, Thái Bình, Quảng Bình, Thái Nguyên, Lâm Đồng, Bạc Liêu, Bình Dương... do khó xác nhận và không bảo đảm điều kiện theo quy định để xác nhận. Thực tế cho thấy việc xác định trình độ lý luận chính trị áp dụng theo quy định hiện hành không khả thi.

Chương trình đào tạo của các trường trong Quân đội có những môn được học kết hợp nội dung trong môn công tác đảng, công tác chính trị như: văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng, dân vận, nhiệm vụ địa phương… Trình độ cao cấp lý luận chính trị đã có chương trình học hoàn chỉnh tại Học viện Quốc phòng, Học viện Lục quân, Học viện Chính trị. Nhưng trình độ trung cấp lý luận chính trị chưa được xem xét giao quyền đào tạo, xác nhận gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện (tình hình này cũng tương tự với các trường trong Công an).

4. Đề xuất

Cần có sự phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với Bộ Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo xây dựng nội dung các môn học lý luận chính trị bám sát với chương trình đào tạo lý luận chính trị hiện hành để có sự kế thừa, liên thông.

Cần đẩy mạnh học bổ sung một số môn học còn thiếu và số môn học chưa bảo đảm đủ số tiết theo quy định để đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp.

Chỉ đạo cơ quan chức năng xây dựng các chương trình hoàn thiện theo nhóm đối tượng để cấp bằng lý luận chính trị sơ, trung và cao cấp.

Xem xét công nhận trình độ sơ cấp, trung cấp lý luận chính trị cho các đối tượng đủ điều kiện: tốt nghiệp cao đẳng ngành khoa học xã hội - nhân văn; đại học do Việt Nam cấp bằng được công nhận có trình độ sơ cấp lý luận chính trị. Các trường hợp đúng đối tượng, tiêu chuẩn học trung cấp lý luận chính trị và tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, chính trị học trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được công nhận có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Từ thực tiễn công tác, đa số các cơ quan, đơn vị, địa phương đều thống nhất đề nghị không tiếp tục thực hiện việc xác định trình độ lý luận chính trị vì thực tế không khả thi, khó triển khai hiệu quả. Nếu tiếp tục thực hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Quy định 256-QĐ/TW của Ban Bí thư, các văn bản, hướng dẫn liên quan.


Nguyễn Thanh Hùng
CVCC, Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban TCTƯ
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : PGS, TS. Nguyễn Viết Thông. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : PGS, TS. VŨ THANH SƠN - Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, Ban TCTƯ. Đăng ngày: 27/09/2019
Các bài tiếp
Tác giả : PGS, TS. VŨ THANH SƠN - Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, Ban TCTƯ. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : ThS. BÙI THỊ OANH - Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : XUÂN VINH. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : TÔ HOÀNG LINH - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Tuyên Quang. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : ThS. Mai Thanh Dân - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : ThS. HÀ THỊ BÍCH THỦY - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : ĐINH THÀNH. Đăng ngày: 27/09/2019
Sáng 24-11-2021, tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội (Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị. Sau Hội nghị này, hệ văn hoá đa dạng của Việt Nam hy vọng sang trang mới, hy vọng có cách nhìn và cách tiếp cận mới, mang lại cho đất nước, dân tộc niềm tin mới và tương lai mới tốt đẹp hơn như mong muốn của gần 100 triệu người dân đất Việt và Tổng Bí thư Nguyến Phú Trọng đã nêu trong Hội nghị.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: