Lý luận - Thực tiễn
Ba nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng bộ Đoàn Phòng không 363
7:29' 21/8/2013


Trải qua 48 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đoàn PK 363, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) luôn giữ vững và phát huy truyền thống tích cực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, hiệp đồng lập công tập thể. Vượt qua khó khăn gian khổ, hy sinh, các thế hệ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ của Đoàn đã nỗ lực củng cố, xây dựng lực lượng, kiện toàn tổ chức, làm chủ vũ khí, khí tài trang bị, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc. Trong những năm qua, trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ của Đoàn đã có sự phát triển ngày càng cao và toàn diện. Nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn đã tập trung lãnh đạo các cơ quan và đơn vị thuộc quyền luôn chủ động nắm vững tình hình, đề cao cảnh giác, phòng, chống có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; phối hợp với địa phương bảo vệ vững chắc các mục tiêu kinh tế, chính trị trong địa bàn đóng quân; sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời, vùng biển đảo Tổ quốc.

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn đã thường xuyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc làm tốt công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng đảng bộ mạnh về tư tưởng và tổ chức; quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị và Thường vụ Đảng ủy Quân chủng PK-KQ về công tác xây dựng đảng, đồng thời vận dụng, cụ thể hoá các nội dung chỉ đạo phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị. Qua hơn hai năm tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, cùng với các tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân chủng, Đảng bộ Đoàn đã tập trung lãnh đạo quán triệt sâu sắc nội dung, tinh thần chỉ đạo của Trung ương, gương mẫu đi đầu thực hiện Nghị quyết với kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác lãnh đạo thời gian qua đó là, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng đảng, tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách: Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu của cấp uỷ, chính quyền các cấp và mối quan hệ với tập thể cấp uỷ, cơ quan, đơn vị. Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng đảng, trên cơ sở các hướng dẫn về phương pháp, nguyên tắc tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của Trung ương, Tổng cục Chính trị và Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Thường vụ Đảng ủy Đoàn Phòng không 363 đã tập trung lãnh đạo làm tốt công tác chuẩn bị với các bước cụ thể đó là: nhanh chóng xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo toàn Đảng bộ tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); căn cứ vào các hướng dẫn của trên, các cơ quan tham mưu về công tác Đảng, công tác chính trị xây dựng các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện; việc tổ chức tự phê bình và phê bình phải được tiến hành từ trên xuống, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tự phê bình và phê bình; tiến hành thanh tra, kiểm tra và sơ kết rút kinh nghiệm thường xuyên nhằm bảo đảm tự phê bình và phê bình có chất lượng, hiệu quả và thiết thực.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, có sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Thường vụ Đảng ủy, việc triển khai tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã được tiến hành nghiêm túc trong toàn Đảng bộ. Với truyền thống đoàn kết, nghiêm túc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, các hội nghị tự phê bình và phê bình trong toàn đảng bộ đã đạt được mục tiêu đề ra. Những kết luận từ hội nghị tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ, của Đảng ủy Đoàn và của các cấp ủy, các đảng bộ và chi bộ trực thuộc đã ghi nhận sự vững vàng về tổ chức và chính trị, sự trưởng thành của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong toàn Đảng bộ không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị; tập thể Thường vụ Đảng ủy là những cán bộ ưu tú, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ nghiệp vụ cao; công tác cán bộ được tiến hành công khai, dân chủ, thực hiện tốt việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, luân chuyển, đề bạt cán bộ (đa số cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm đã phát huy được trách nhiệm, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ); cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ đã xây dựng, thực hiện đúng quy chế lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2010-2015; đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và đơn vị được giữ vững; nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được thực hiện nghiêm túc, mọi công việc đều được bàn bạc trên tinh thần dân chủ, thống nhất và quyết định theo đa số, tạo sự đồng thuận cao trong cơ quan, đơn vị; giữ tốt mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, kết quả lớn nhất đạt được đó là, thông qua tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc, thẳng thắn, các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra một cách khách quan và cụ thể. Tự phê bình và phê bình đã chỉ rõ một số cá nhân có biểu hiện sự yếu kém trong nhận thức về tư tưởng chính trị; chỉ ra những vi phạm cụ thể về đạo đức, lối sống của số ít cán bộ, đảng viên, một số cán bộ trẻ mới ra trường, ý chí phấn đấu chưa cao, bản lĩnh lập trường chưa thực sự vững vàng, thiếu yên tâm công tác; việc kiểm tra, giám sát cũng đã cho thấy sự biểu hiện của đoàn kết xuôi chiều, ngại đấu tranh với các biểu hiện sai trái trong một số cấp ủy và chi bộ. Trong công tác cán bộ, có thời điểm thực hiện chưa đầy đủ quy trình; công tác bồi dưỡng, giúp đỡ cán bộ trẻ chưa được quan tâm đúng mức, có biểu hiện nể nang, cảm tính trong đánh giá cán bộ. Việc thực hiện quy chế lãnh đạo đối với luân chuyển quân nhân chuyên nghiệp có lúc chưa chặt chẽ; việc đối thoại dân chủ chưa thực sự cởi mở, dẫn đến nắm bắt, xử lý tình hình chưa kịp thời; phân công, phân nhiệm trong cấp ủy, chỉ huy có thời điểm chưa quy rõ trách nhiệm dẫn đến có khuyết điểm còn tồn tại, chậm giải quyết. Những hạn chế, khuyết điểm trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, song, với tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, tại hội nghị toàn Đảng bộ, tập thể Thường vụ Đảng ủy Đoàn, cá nhân các đồng chí bí thư và phó bí thư đã nhận khuyết điểm và trách nhiệm, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục trong thời gian ngắn nhất.

Qua một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), từ việc nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cũng như không khí cởi mở, dân chủ trong thảo luận, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, sự chân thành, cầu thị của người đứng đầu, Đảng ủy Đoàn đã tập trung xây dựng chương trình khắc phục khuyết điểm và đang tiến hành thực hiện ở từng cấp. Điều đó đã thể hiện quyết tâm cao của lãnh đạo, chỉ huy Đoàn trong xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ba nhiệm vụ trọng tâm được Thường vụ Đảng ủy Đoàn xác định cho thời gian tới đó là:

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); kiên quyết khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Đây là nhiệm vụ quan trọng quyết định đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, đòi hỏi phải phát huy trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên. Đảng ủy, Thường vụ Đảng ủy Đoàn xác định tập trung vào các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường giáo dục pháp luật, kỷ luật quân đội, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân chủng PK-KQ và Đảng ủy Đoàn nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp ủy, chỉ huy. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, coi đó là việc làm thường xuyên, hằng ngày của từng cán bộ, đảng viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tập trung vào lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng tinh thần phấn đấu hết mình vì sự nghiệp cách mạng, ý chí vượt qua khó khăn, thử thách, gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động của mỗi cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; gắn kết quả việc học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của mỗi cán bộ, đảng viên với công tác đánh giá của tổ chức đảng và cán bộ chủ trì, nhằm xây dựng đội ngũ cấp ủy, cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, đạo đức, lối sống mẫu mực; nói đi đôi với làm, nhận thức gắn với hành động. Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn yêu cầu các cấp ủy phải làm tốt công tác quản lý tư tưởng; kết hợp chặt chẽ việc quản lý của cơ quan, đơn vị với địa phương, gia đình; xây dựng môi trường chính trị lành mạnh, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành; đồng thời, làm cơ sở vững chắc để ngăn ngừa những tư tưởng xấu, độc, thói hư tật xấu thâm nhập vào đơn vị. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp phải chăm lo, bảo đảm tốt đời sống mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt chính sách hậu phương gia đình cán bộ, nhất là cán bộ thuộc diện gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần ổn định tư tưởng, yên tâm công tác.

2. Làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ mạnh về chính trị và năng lực; nâng cao chất lượng cán bộ trên cơ sở đổi mới phương pháp quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ.

Trong khi tiến hành một cách toàn diện các mặt công tác cán bộ theo đúng các quy định, hướng dẫn của trên, Đảng ủy Đoàn PK 363 xác định ưu tiên cho công tác bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kinh nghiệm, năng lực công tác cho cán bộ trẻ mới ra trường, cán bộ mới được bổ nhiệm. Bồi dưỡng cán bộ phải được tiến hành toàn diện thông qua giáo dục thường xuyên và tập huấn hằng năm, thông qua thực tiễn công tác. Phát hiện những cán bộ có đủ yêu cầu về phẩm chất và năng lực để bổ sung vào quy hoạch; thực hiện nghiêm công tác nhận xét cán bộ; tổ chức quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ chủ trì theo hướng trẻ hóa, đúng thủ tục, quy trình và nguyên tắc, bảo đảm dân chủ, công khai, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ “đủ sức, đủ đức, đủ tài”, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Trước mắt, tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, chỉ huy bộ đội; tổ chức bồi dưỡng năng lực, phương pháp, tác phong công tác, nhất là kinh nghiệm trong xử lý các tình huống phức tạp, nhạy cảm; đề cao tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ các cấp.

3. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy quyền hạn và trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Đây chính là khâu quan trọng trong cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với hoạt động của Đảng bộ. Theo đó, Thường vụ Đảng ủy đoàn chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ các quy chế, quy định của Đảng ủy cho phù hợp với tính chất, yêu cầu nhiệm vụ, tạo hành lang pháp lý cho sự lãnh đạo, chỉ huy được tập trung, thống nhất, nâng cao tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ, cơ quan, đơn vị; thực hiện mở rộng dân chủ, tăng cường đối thoại trực tiếp thông qua chế độ học tập, công tác hằng tháng. Việc đổi mới phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ được thực hiện theo hướng tăng cường tiếp xúc với đơn vị, sâu sát cơ sở, cấp dưới; kết hợp chặt chẽ giữa phương pháp lãnh đạo của tập thể với tác phong người chỉ huy trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết những vấn đề nổi cộm, phát sinh. Kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ và phản ánh của đơn vị đối với Đảng ủy, chỉ huy Đoàn để có biện pháp giải quyết kịp thời. Thường vụ Đảng ủy yêu cầu cấp ủy các cấp phải kiên quyết thực hiện phương châm: các vấn đề trọng yếu của đơn vị đều được thực hiện đúng theo quy chế lãnh đạo đã đề ra; dân chủ bàn bạc, thống nhất trước khi đưa ra quyết định theo thẩm quyền và kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quyết định đó. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp, quy trình trong sinh hoạt đảng; không ngừng nâng cao tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm nảy sinh ảnh hưởng đến tư cách của người cán bộ, đảng viên và uy tín của tổ chức đảng.

Qua một năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng bộ Đoàn PK 363 đã có chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động và đang là một thử thách lớn về trách nhiệm chính trị, nghị lực cách mạng đối với các tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trước những khó khăn thử thách, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ; sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp được phát huy; hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo của cán bộ các cấp được tăng cường. Tuy nhiên, sự chuyển biến đó mới chỉ là bước đầu. Bởi vậy, Đảng bộ Đoàn tiếp tục rút kinh nghiệm để có những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, hiệu quả, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn đảng và tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng để nâng cao chất lượng tổng hợp, tạo bước tiến bộ vững chắc về chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Đoàn.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Thường vụ Đảng ủy đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động của các tổ chức đảng trong Đảng bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, ngang tầm chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Đào Huy Sáng Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn Phòng không 363

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS