Lý luận - Thực tiễn
Kết quả bước đầu kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở Quảng Ngãi
7:33' 15/3/2013
Thu hoạch tỏi ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng NgãiSau khi có Kế hoạch số 08-KH/TW, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 27-KH/TU vthực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và thành lập Bộ phận Thường trực chỉ đạo cấp tỉnh, gồm các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ và trưởng các ban xây dựng đảng của tỉnh. Các ban xây dựng đảng đã kịp thời ban hành các văn bản nhằm cụ thể hoá, hướng dẫn triển khai thực hiện tại các đảng bộ.

Việc tổ chức các lớp quán triệt, học tập Nghị quyết từ tỉnh đến cơ sở được tổ chức nghiêm túc; cách thức triển khai học tập linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Các tài liệu phục vụ cho học tập, nghiên cứu Nghị quyết được cung cấp kịp thời.

Về học tập, đến cuối tháng 5-2012, ở cấp tỉnh, đã tổ chức các hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện NQTW4 cho hơn 590 người là cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, lãnh đạo, các ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, ủy viên BCH các đoàn thể chính trị - xã hội, lãnh đạo các hội đặc thù cấp tỉnh; đại biểu trí thức, doanh nhân, dân tộc thiểu số, tôn giáo... Ở cấp huyện và tương đương, 19/19 đảng bộ trực thuộc đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, hoàn thành đúng tiến độ với  4.744 đại biểu tham dự (đạt tỷ lệ 96,97%). Đối với cấp cơ sở, NQTW4 đã được triển khai đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể nhân dân, trong đó có 37.245 đảng viên dự (đạt tỷ lệ 92,3%).

Điều kiện cơ sở vật chất, tài liệu cho các lớp học được chuẩn bị chu đáo, tương đối đầy đủ; cán bộ, đảng viên có ý thức học tập nghiêm túc, tích cực thảo luận, trao đổi và liên hệ đến nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ban hành Hướng dẫn số 39- HD/BTGTU ngày 6-4-2012 và thường xuyên chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tích cực tuyên truyền việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết tại các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh; hướng dẫn MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của NQTW4 đến các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân,…

Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Sông Trà và các trang tin điện tử của tỉnh tích cực tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn này; mở các chuyên trang, chuyên mục đăng tải nội dung cơ bản của Nghị quyết và kế hoạch, hướng dẫn thực hiện; những cách làm hay, triển khai có hiệu quả việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ở cơ sở. 

Qua nắm bắt dư luận xã hội cho thấy, người dân kỳ vọng vào sự chuyển biến sau thực hiện NQTW4. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, thể hiện quyết tâm của Đảng ta: nhìn thẳng vào sự thật, đổi mới, thực sự cầu thị, coi trọng tự phê bình và phê bình nhằm xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, người dân mong đợi việc cụ thể hoá các nội dung Nghị quyết sẽ sớm được thực hiện đúng như chủ trương của các cấp đã đề ra, chẳng hạn: Quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng; tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ làm cơ sở cho việc quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ; quy định bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ... Đông đảo người dân cũng mong muốn đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này phải thật nghiêm túc, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, nhất là đối với những đồng chí lãnh đạo các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp; từ đó giúp những người mắc khuyết điểm, hạn chế có hướng sửa chữa, khắc phục, đồng thời làm căn cứ để xem xét bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ cho đúng với năng lực, sở trường, đảm bảo phẩm chất đạo đức trong thời gian tới.

Ngay sau khi kết thúc đợt triển khai học tập, quán triệt NQTW4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra các văn bản thành lập Bộ phận Thường trực chỉ đạo, tổ chức thực hiện NQTW4 (gọi tắt BTT) và thành lập Tổ chuyên viên giúp việc BTT, đồng thời ban hành Quy chế làm việc của BTT và Quyết định phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong BTT.

Sau khi tổ chức nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản của NQTW4, các yêu cầu kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức lấy ý kiến các đối tượng tham gia góp ý kiểm điểm. Đến ngày 19-6-2012, UBKT Tỉnh uỷ nhận được 65 văn bản của tổ chức và cá nhân góp ý cho tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về 3 nội dung cấp bách cần kiểm điểm tự phê bình, phê bình (trong đó có 3 tổ chức không có nội dung góp ý, 12 tổ chức góp ý ưu điểm là chính, 50 tổ chức góp ý vừa có ưu điểm vừa có khuyết điểm và tập trung vào khuyết điểm là chủ yếu). UBKT Tỉnh uỷ cũng nhận được 43 phiếu góp ý của các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh (trong đó có 4 phiếu không có nội dung tham gia góp ý, 39 phiếu góp ý có 3 vấn đề)

Cùng thời gian trên, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã nhận được 25 văn bản của tổ chức, 28 phiếu cá nhân của các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh và 30 phiếu góp ý của chi uỷ nơi cư trú, nơi công tác cho cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Trên cơ sở tập hợp các ý kiến góp ý, nhất là ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh đã nghỉ hưu và nơi cư trú, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể trong 3 ngày (10 đến 12- 9-2012), có Đoàn công tác của Trung ương dự. Trong 3 ngày kiểm điểm đã có 36 lượt ý kiến phát biểu. Các ý kiến phát biểu đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, thẳng thắn, có trách niệm, chỉ rõ những hạn chế yếu kém và nguyên nhân, bước đầu đề cập trách nhiệm của từng cá nhân đối với các hạn chế, yếu kém của tập thể. Tiếp đó, căn cứ vào kết quả kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể, trong 4 ngày (20 đến 23-9-2012), Ban Thường vụ tiến hành kiểm điểm tự phê bình, phê bình cá nhân của từng đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đợt kiểm điểm đã giúp từng đồng chí hiểu mình hơn, hiểu đồng chí mình hơn, đoàn kết, chia sẻ khó khăn, đề ra các giải pháp khắc phục yếu kém, khuyết điểm, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và trong bản thân từng đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Nhìn chung, việc tổ chức thực hiện NQTW4 trong toàn Đảng bộ tỉnh đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo tiến độ, nhất là trong việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các đảng uỷ trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể...

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng có một số cơ quan, đơn vị, cá nhân triển khai còn hạn chế, nhất là ở cơ sở, như: tổ chức lấy ý kiến góp ý chuẩn bị kiểm điểm của các tập thể và cá nhân không đảm bảo đúng nguyên tắc theo quy định và hướng dẫn của Tỉnh uỷ. Tổng hợp, tập hợp ý kiến của các tập thể và cá nhân chưa trung thực, chưa khách quan, thiếu chính xác. Chuẩn bị báo cáo chưa nghiêm túc, không bám sát 3 vấn đề cấp bách nêu trong NQTW4 và Kế hoạch số 27 của Tỉnh uỷ, đồng chí đứng đầu chưa gương mẫu kiểm điểm tự phê bình, phê bình, không quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, chưa làm rõ khuyết điểm trách nhiệm của đơn vị, cá nhân, nhất là người đứng đầu, không đề ra những giải pháp khắc phục sửa chữa... nên kết quả thực hiện chưa cao, chưa rõ ràng, ảnh hưởng ít nhiều đến tình hình chung trong tỉnh.

Để thực hiện kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 ngày càng có hiệu quả quả hơn, công việc vẫn cần phải tiếp tục, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có Công văn số 12466-CV/BTVTU, yêu cầu các đơn vị, cá nhân tiếp tục khắc phục những yếu kém khuyết điểm... nhằm tạo chuyển biến cơ bản tình hình thực hiện NQTW4 trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi.

Nguyễn Thái BìnhBan Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngãi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS