Lý luận - Thực tiễn
Để tham mưu đúng, trúng
7:32' 16/2/2013
Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trao đổi với các đại biểu tại Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng đảng khu vực miền Bắc. Ảnh: Quốc Khánh.

Năm 2012, đảng bộ, chính quyền các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc với trên 2,2 triệu đảng viên, 25.000 tổ chức cơ sở đảng, từ địa đầu Tổ quốc - Hà Giang đến Hà Tĩnh - nơi có câu hò ví dặm mượt mà đã vượt lên mọi khó khăn, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Năm 2013 đã tới. Nhìn lại năm qua, những chuyên viên theo dõi địa phương nhận thấy, các tỉnh, thành uỷ khu vực phía Bắc đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện nghị quyết đảng bộ các cấp, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XI)... Công tác tổ chức, cán bộ, cơ sở đảng, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ trong khu vực có những chuyển biến tích cực.Bám sát địa bàn

Để các tỉnh, thành uỷ khu vực phía Bắc thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng, Vụ Địa phương I (Vụ I) đã chủ động bám sát địa bàn, tích cực hướng dẫn, góp ý với các tỉnh, thành phố trong khu vực thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thành nhiệm kỳ 2010-2015, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Kết luận Hội nghị Trung ương 5, 6 (khoá XI), tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội... Đồng thời, Vụ I theo dõi nắm tình hình sơ kết, tổng kết các nghị quyết của đảng bộ, đánh giá những việc làm được, những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo để đề ra các giải pháp khắc phục nhằm thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch của các địa phương năm 2012 và các năm tiếp theo.

Trong quá trình hướng dẫn, đôn đốc, các chuyên viên theo dõi địa phương đã chủ động nắm bắt việc triển khai quán triệt, tập huấn Điều lệ Đảng, Quy định và Hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng (khoá XI). Các tỉnh, thành uỷ trong khu vực đã tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn về những điểm mới trong Điều lệ Đảng (sửa đổi, bổ sung) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng các cấp. Các đảng bộ cơ sở quán triệt, tập huấn thực hiện về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, những điều đảng viên không được làm, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ.

Chủ động hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

Trên cơ sở chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Vụ I chủ động trao đổi, hướng dẫn các ban tổ chức tham mưu với tỉnh, thành uỷ ban hành chỉ thị, chương trình, kế hoạch triển khai. Từ đó, các ban xây dựng đảng ở địa phương đã xây dựng hướng dẫn tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức các hội nghị quán triệt và kế hoạch, hướng dẫn của cấp mình đến cán bộ chủ chốt đương chức và nguyên chức. Đồng thời, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai ở các cấp uỷ trực thuộc, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Các cấp uỷ cụ thể hoá Nghị quyết Trung ương 4 thành các đề án, đề tài, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương: Đảng bộ TP. Hà Nội đã chủ động, tích cực đổi mới và sáng tạo trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết cho gần 25.000 cán bộ chủ chốt cấp quận, huyện trở lên; tổ chức tổng hợp, tập hợp 13.516 lượt ý kiến của các tổ chức, cá nhân góp ý với ban thường vụ cấp ủy các cấp của thành phố. Hà Nội đã gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện quy định góp ý và thể hiện tín nhiệm bằng phiếu của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đối với cá nhân các đồng chí ủy viên ban thường vụ; chủ động chỉ đạo một số đảng bộ thực hiện thí điểm việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cấp cơ sở, cấp quận, huyện... Đảng bộ TP. Hải Phòng đã xây dựng Nghị quyết “về công tác cán bộ thành phố đến năm 2020, định hướng đến 2025”. Quảng Ninh xây dựng Chiến lược tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ đến năm 2020; Đề án “Thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu”. Thanh Hoá xây dựng đề án “Đổi mới công tác cán bộ”. Nghệ An có Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý 2011-2020”. Yên Bái là “Đào tạo cán bộ chủ chốt và dự nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011-2020”. Thái Nguyên là “Xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh”. Bắc Cạn xây dựng Đề án “Thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ công chức cấp xã chưa chuẩn hoá về trình độ nhưng chưa đủ điều kiện nghỉ chế độ theo quy định”. Hà Nam là “Đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng”. Bắc Ninh ban hành quy định “Bí thư cấp uỷ định kỳ tiếp xúc, đối thoại với nhân dân”...

Vụ I luôn theo sát, hướng dẫn, đôn đốc các tỉnh, thành uỷ trong chỉ đạo thành lập bộ phận thường trực, tổ giúp việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), xây dựng kế hoạch, lịch trình và phân công trách nhiệm cụ thể kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo đúng quy trình, quy định của Trung ương trong việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tập thể và cá nhân. Trong quá trình kiểm điểm tập thể, cá nhân, ban thường vụ các cấp uỷ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, thành, chuyên viên theo dõi địa phương luôn bám sát và tham dự, lắng nghe, nắm tình hình cụ thể. Đến cuối 2012, hầu hết các cấp uỷ, tổ chức đảng đã hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Qua kiểm điểm, nhiều vấn đề “nóng” được xử lý, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo của tập thể và trách nhiệm từng cá nhân. Đồng thời, qua tự kiểm điểm và góp ý, các vấn đề được phân tích, giải trình cặn kẽ, thấu đáo, mỗi đồng chí uỷ viên ban thường vụ thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình, từ đó tìm giải pháp khắc phục... Qua đây, Vụ I nắm sâu, hiểu rõ hơn về tình hình địa phương mình theo dõi và đội ngũ cán bộ, đảng viên để tham mưu trúng, đúng cho Ban Tổ chức Trung ương.

Nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) “về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”, trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Vụ I đã chủ động hướng dẫn các ban tổ chức tỉnh, thành uỷ trong khu vực tham mưu cho cấp uỷ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan đảng, đoàn thể. ở Thanh Hoá đã tổ chức lại các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ từ 9 cơ quan, 39 đảng bộ trực thuộc còn 8 cơ quan, 35 đảng bộ trực thuộc. 62 sở, ban, ngành cấp tỉnh xuống còn 53 đơn vị... Trong năm 2012, các tỉnh, thành uỷ đã chỉ đạo đại hội các đoàn thể: Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân; tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

Theo kế hoạch, hết tháng 1-2013 các tỉnh, thành uỷ trong khu vực hoàn thành việc quy hoạch cán bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Vụ tích cực đôn đốc, hướng dẫn đúng quy trình. Đến nay, công tác quy hoạch cán bộ được các địa phương thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo tính kế thừa, chuyển tiếp giữa các thế hệ. 19/28 tỉnh, thành uỷ hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp huyện, sở, ban, ngành và tương đương nhiệm kỳ 2010-2015.

Đồng thời, chuyên viên theo dõi địa phương đã hướng dẫn các tỉnh, thành thực hiện đúng Quyết định 286-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) và Hướng dẫn 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức hằng năm. Các tỉnh, thành uỷ đang chỉ đạo công tác đánh giá cán bộ, gắn với việc xây dựng các quy định của ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành về việc hằng năm góp ý với tập thể ban thường vụ và thể hiện tín nhiệm bằng phiếu đối với các thành viên ban thường vụ cấp uỷ và lãnh đạo các cơ quan trực thuộc tỉnh, thành uỷ... tiêu biểu là Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Ninh.

Vụ I theo sát công tác nhân sự của các tỉnh, thành trong khu vực nhằm thực hiện kịp thời, đúng nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Năm 2012, toàn khu vực phía Bắc đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển và giới thiệu bầu trên 1.400 lượt cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ quản lý. Đề nghị Ban Bí thư bổ sung cấp uỷ viên, giới thiệu bổ sung uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ như Ninh Bình, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Giang... Chủ động phối hợp Vụ Chính sách cán bộ trong tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp đối với các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Công tác phát triển đảng viên được chú trọng. Đến hết tháng 11-2012, toàn khu vực kết nạp được 25.000 đảng viên, trong đó có nhiều học sinh, sinh viên, người dân tộc thiểu số, nữ. Các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Hải Phòng, Hoà Bình, Yên Bái, Sơn La, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc... có tỷ lệ kết nạp đảng viên cao.

Bám sát cơ sở, hiểu rõ tình hình, Vụ I có nhiều đề xuất, kiến nghị với Lãnh đạo Ban về các văn bản của Trung ương khi triển khai thực hiện ở cơ sở có vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi sát thực tiễn.

Tiếp tục tham mưu hiệu quả

Thực hiện nhiệm vụ Ban Tổ chức Trung ương giao, đổi mới phong cách, lề lối làm việc và xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh, năm 2013 Vụ I xác định trọng tâm, trọng điểm thực hiện: Theo dõi, tổng hợp việc triển khai Nghị quyết Đại hội XI và các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng tại các tỉnh, thành trong khu vực phía Bắc. Hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Hướng dẫn 15 về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và các năm tiếp theo.

Đôn đốc các tỉnh, thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chính sách quản lý, sử dụng đối với cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị, thực hiện tốt việc thẩm định, tham mưu kết luận về tiêu chuẩn chính trị để phục vụ tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và công tác đảng viên.

Hướng dẫn các tỉnh, thành uỷ tiến hành kiểm điểm, đánh giá tập thể và cá nhân năm 2012; tổng hợp xây dựng báo cáo kiểm điểm, đánh giá nhận xét tập thể và cá nhân cán bộ chủ chốt diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện công tác luân chuyển cán bộ diện Trung ương quản lý nhiệm kỳ 2010-2015...

Để tham mưu đúng, trúng cho Lãnh đạo Ban, Vụ I sẽ tiếp tục tích cực, chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng nội bộ vụ vững mạnh, đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đỗ Ngọc AnVụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS