Lý luận - Thực tiễn
Bám sát địa phương chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm
7:31' 16/2/2013
Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Kon Tum trao đổi tại Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: Đỗ Xuân


Vụ Địa phương II (Vụ II), Ban Tổ chức Trung ương được giao nhiệm vụ theo dõi 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên về công tác tổ chức xây dựng đảng. Trên địa bàn hiện nay có 222 tổ chức đảng trực thuộc tỉnh, thành ủy (143 quận, huyện, thị, thành ủy và 79 đảng ủy trực thuộc), 9.007 tổ chức cơ sở đảng, 201 đảng bộ bộ phận, 36.257 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với trên 517.903 đảng viên.

Năm 2012, các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng đảng trong khu vực đồng thời triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ với khối lượng lớn, yêu cầu cao về chất lượng và thời gian, nhất là tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 30-11-2004 và Kết luận số 24-KL/TW ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ CNH, HĐH đất nước; triển khai quán triệt Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng (khoá XI); việc sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng. Trước yêu cầu đó, cán bộ, công chức của Vụ II tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, duy trì và cải tiến nền nếp công tác, khắc phục khó khăn, bám sát địa phương, cơ sở, chủ động tham mưu và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ Lãnh đạo Ban giao.

Theo dõi triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Từ đầu năm 2012, Vụ II xác định công tác theo dõi, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ngay sau khi có Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Vụ II đã kịp thời đôn đốc các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực chủ động và phối hợp tham mưu cho các cấp uỷ xây dựng, ban hành chỉ thị, chương trình, kế hoạch và các văn bản hướng dẫn thực hiện; tổ chức các hội nghị quán triệt Nghị quyết đảm bảo thời gian, nội dung và phương pháp tiến hành.

Vụ cũng đã chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Ban về các nội dung góp ý kiểm điểm đối với tập thể ban thường vụ các tỉnh, thành ủy và cá nhân các đồng chí lãnh đạo chủ chốt ở các tỉnh, thành phố trong khu vực thuộc diện Trung ương quản lý một cách thận trọng, chặt chẽ, khách quan với tinh thần trách nhiệm cao, được các địa phương tiếp thu và ghi nhận. Kịp thời nắm tình hình, tham gia cùng địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo sự thống nhất về cách làm trong triển khai Hướng dẫn 11 của Ban Tổ chức Trung ương.

Vụ đã phân công cán bộ tham gia các nhóm công tác của Bộ Chính trị, trực tiếp tham dự, theo dõi kiểm điểm tập thể và cá nhân ban thường vụ các tỉnh, thành ủy. Đến cuối tháng 9-2012, tất cả 13/13 tỉnh, thành trong khu vực đã hoàn thành việc kiểm điểm tập thể và 188/188 đồng chí ủy viên ban thường vụ các tỉnh, thành uỷ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), đã có báo cáo kịp thời diễn biến và kết quả kiểm điểm cho Lãnh đạo Ban. Vụ đang tiếp tục theo dõi các công việc sau kiểm điểm, nhất là việc triển khai thực hiện kết luận của ban thường vụ các tỉnh, thành ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo và khắc phục, xử lý những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm.

Đến cuối tháng 11-2012, toàn khu vực đã có 221/222 ban thường vụ các quận ủy, huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng uỷ trực thuộc tỉnh ủy thực hiện xong việc kiểm điểm; có 709/724 tập thể và cá nhân lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, thành phố thực hiện hoàn thành việc kiểm điểm, đạt tỷ lệ 99,55%.

Qua theo dõi, Vụ II nhận thấy việc kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) ở các địa phương trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên khá chặt chẽ, nghiêm túc, theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Trung ương, đã bám sát 3 vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết Trung ương 4, tập trung làm rõ các khuyết điểm, yếu kém của tập thể và cá nhân có liên quan đến các vấn đề cấp bách, bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị. Các ý kiến tham gia trong các hội nghị kiểm điểm đều trách nhiệm, cởi mở và chân thành, không có biểu hiện né tránh hoặc bao che cho nhau, không có biểu hiện lợi dụng kiểm điểm để bôi nhọ, gây mất đoàn kết nội bộ. Các báo cáo giải trình khi được cấp trên gợi ý là trung thực, thẳng thắn. Qua kiểm điểm đã kịp thời đề ra được giải pháp, lộ trình khắc phục, sửa chữa cụ thể. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như: Tại một số ít địa phương, đơn vị, các ý kiến góp ý đối với tập thể và cá nhân ít đi sâu vào những khuyết điểm, hạn chế; một số báo cáo kiểm điểm nặng về phân tích, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chưa bám sát 3 vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), chưa làm rõ vấn đề có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nguyên nhân của nó tại địa phương, đơn vị mình; các giải pháp khắc phục chưa mang tính khả thi. Trong giải trình những vấn đề nổi cộm và gợi ý kiểm điểm ở một số nơi còn chung chung, chưa làm rõ được nguyên nhân chủ quan, chưa mạnh dạn đề xuất biện pháp, lộ trình xử lý những tồn tại. Việc làm rõ trách nhiệm cá nhân các khuyết điểm, hạn chế của tập thể chưa thật rõ.

Theo dõi việc tổ chức quán triệt, tập huấn Điều lệ Đảng, Quy định và Hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI)

Sau hội nghị toàn quốc quán triệt Điều lệ Đảng, Quy định và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI), Vụ II đã đôn đốc các địa phương trong khu vực xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, tập huấn, hướng dẫn về những điểm mới trong Điều lệ Đảng, Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng của Ban Bí thư (khóa XI) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng các cấp.

Nhiều địa phương như Đà Nẵng, Bình Định, Kon Tum, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Phú Yên, Khánh Hòa... đã kết hợp để triển khai quán triệt, tập huấn Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ...

Vụ đã kịp thời đôn đốc ban tổ chức các tỉnh, thành ủy chủ động tham mưu về kế hoạch, nội dung, thời gian triển khai quán triệt Điều lệ Đảng, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhiều nơi triển khai đến tận cơ sở. Việc triển khai quán triệt, tập huấn của các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực đã hoàn thành, theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Trung ương, đã tạo được sự thống nhất và đồng bộ trong tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng, Quy định, Hướng dẫn của Trung ương trong các đảng bộ và đội ngũ cán bộ các cấp.

Đôn đốc, hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Vụ đã theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương trong khu vực triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2010-2015, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác luân chuyển, đào tạo cán bộ trong quy hoạch trên cơ sở tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Trong năm 2012, theo sự chỉ đạo của các ban thường vụ tỉnh, thành uỷ, các cấp uỷ đảng và các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể đã triển khai thực hiện kịp thời công tác rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch cán bộ; việc thực hiện phương châm “động” và “mở”, tạo nguồn cán bộ giới thiệu vào quy hoạch cũng như đảm bảo các tỷ lệ, cơ cấu trong công tác quy hoạch đã được các địa phương, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc; kết quả quy hoạch cán bộ đạt hệ số từ 1,5 đến 2 lần; chất lượng cán bộ đưa vào quy hoạch được nâng lên và cao hơn khoá trước; cấp có thẩm quyền đã tăng cường việc kiểm tra, thẩm định và phê duyệt quy hoạch cán bộ ở cấp dưới, lấy đó làm cơ sở để xây dựng quy hoạch cán bộ cấp mình. Đến nay, toàn khu vực đã hoàn thành công tác rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch ở cấp cơ sở, quận, huyện và sở, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc tỉnh, thành phố.

Sau khi Bộ Chính trị có Kết luận số 24-KL/TW và Ban Tổ chức Trung ương có Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, các tỉnh, thành ủy trong khu vực tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2010-2015, một số địa phương đã thực hiện quy hoạch theo Hướng dẫn số 22 trước đây như Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum... cũng đã tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung theo Hướng dẫn mới. Các tỉnh, thành khác đều có đề án quy hoạch cán bộ cấp tỉnh và có kế hoạch cụ thể để thực hiện. Đến cuối tháng 12-2012, toàn khu vực đã có 8/13 tỉnh, thành phố hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và xây dựng quy hoạch cán bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 để báo cáo Ban Tổ chức Trung ương xem xét, phê duyệt theo đúng quy định. Song song với việc quy hoạch cán bộ, các tỉnh, thành ủy trong khu vực đã kịp thời xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ trong quy hoạch nhằm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ qua thực tiễn và tích cực tạo nguồn cán bộ, tạo sự chủ động về công tác nhân sự trong thời gian sắp đến.

Nhìn chung, công tác rà soát, điều chỉnh bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2012-2021 được các tỉnh, thành ủy trong khu vực tích cực triển khai và thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình. Tuy nhiên, một số địa phương do còn nhiều khó khăn nên việc tìm nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch chưa đảm bảo tính khả thi, cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ chưa đạt yêu cầu, cần tiếp tục bổ sung, điều chỉnh.

Theo dõi, đôn đốc việc tổng kết, sơ kết các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng:

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, năm 2012, Vụ II đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện kịp thời việc sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, quy định của Trung ương và báo cáo Ban Tổ chức Trung ương theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Nhiều địa phương còn tổ chức các hội nghị để tổng kết việc thực hiện, đánh giá rút kinh nghiệm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đồng thời kiến nghị Trung ương nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để chỉ đạo có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Vụ II còn chủ động, phối hợp cùng các vụ, đơn vị và địa phương tham mưu với Lãnh đạo Ban tổ chức hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng đảng của khu vực. Việc tổ chức hội nghị giao ban đã được chỉ đạo và chuẩn bị công phu, nội dung thiết thực, nhờ vậy hiệu quả công tác giao ban rất tốt, được các địa phương đánh giá cao, thông qua giao ban để kịp thời có thông tin tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kịp thời hướng dẫn các địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên và công tác chính trị nội bộ.

Năm 2013, năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề. Xác định rõ trách nhiệm được giao, Vụ Địa phương II tiếp tục phát huy kết quả đạt được, kịp thời phối hợp tham mưu, đề xuất, chủ động triển khai và cố gắng phấn đấu thực hiện có hiệu quả và đồng bộ các mặt công tác được Ban Tổ chức Trung ương giao cho.

Nguyễn Văn QuyVụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS