Lý luận - Thực tiễn
Công tác tổ chức xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2012 tại các tỉnh, thành phố phía Nam
8:15' 6/7/2012Trong 6 tháng đầu năm, các tỉnh, thành ủy phía Nam tập trung chỉ đạo, triển khai và thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của năm 2012; ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 và rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2010-2015 ở một số đảng bộ; ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tổ chức hội nghị công tác tổ chức xây dựng đảng và triển khai Quy định 45-QĐ/TW “Về việc thi hành Điều lệ Đảng”; tổng kết 4 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường công tác vận động nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương.

Triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của TƯ

Các tỉnh, thành ủy đã tiếp tục tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, các nhiệm vụ, mục tiêu của năm 2012; ban hành kế hoạch về việc thực hiện quy hoạch cấp uỷ các cấp và cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 theo tinh thần Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW, ngày 21-10-2008 của Ban Tổ chức TƯ; bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2010-2015 ở một số đảng bộ. Đến nay hầu hết các tỉnh, thành uỷ làm xong quy hoạch ở cấp huyện và cơ sở, riêng Kiên Giang, Hậu Giang, Bình Dương, Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh đã hoàn thành quy hoạch cán bộ cấp tỉnh. Trong quy hoạch các tỉnh, thành uỷ đã chú trọng giới thiệu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc đưa vào quy hoạch.

Xây dựng Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; các tỉnh, thành uỷ đã tổ chức triển khai, quán triệt xong ở 3 cấp tỉnh, huyện và cơ sở (tỉnh, thành phố 22/22; cấp huyện và tương đương 347/347; cấp xã, phường, thị trấn 2.784/2.784); các cơ quan tham mưu cho các tỉnh, thành uỷ đang tiến hành tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, chức sắc, chức việc tôn giáo và các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; xây dựng đề cương, dự thảo bản tự phê bình của tập thể ban thường vụ các tỉnh, thành uỷ; qua bước đầu triển khai Nghị quyết TƯ 4, cấp uỷ các cấp, các địa phương, đơn vị đều thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy trình, thời gian; đa số cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân quan tâm. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết một số địa phương còn lúng túng.

Sau Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng đảng và triển khai Quy định 45-QĐ/TW “Về việc thi hành Điều lệ Đảng”, các tỉnh, thành uỷ xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn hướng dẫn về những điểm mới trong Điều lệ Đảng của BCH TƯ và Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng của Ban Bí thư (khoá XI) cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức ở các cấp.

Tiến hành tổng kết 4 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Hội nghị TƯ 4 (khoá XI) về “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hoá vào năm 2020”; sơ kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH TƯ Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết TƯ 5 (khoá IX) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn” và báo cáo tổng kết thực hiện Quy định 123-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo”; tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường công tác vận động nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương....

Công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Công tác đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2011 theo hướng dẫn số 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức TƯ được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định; gắn với việc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, coi đây là một trong những nội dung chủ yếu để xem xét đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên. Vì thế, tỷ lệ TCCSĐ đạt TSVM và đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phản ánh đúng thực chất hơn. Cụ thể:          

Tính đến cuối tháng 05-2012, có 15.856/16.101 TCCSĐ được đánh giá chất lượng (đạt tỷ lệ 98,48%); khu vực Tây Nam bộ đạt tỉ lệ 99,2% và khu vực Đông Nam bộ (tính cả TP. Hồ Chí Minh đạt tỷ lệ 97,65%. Qua đánh giá chất lượng TCCSĐ đã 12.809 cơ sở đạt TSVM (đạt 80,78%), trong đó TSVM tiêu biểu là 2.831(22,10%); hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.263 (14,27%); hoàn thành nhiệm vụ 812 (5,12%); yếu kém 102 (0,64%).

777.193/834.977 đảng viên được tiến hành phân tích chất lượng (chiếm tỷ lệ 93,08%). Trong đó số đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 96.118 (15,87%); đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ 605.507 (77,91%); đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ 89.472 (11,85%); vi phạm tư cách 5.580 (0,72%). Công tác phát triển đảng viên mới tiếp tục được chú trọng, nhất là ở những địa bàn khó khăn, trong doanh nghiệp. Toàn khu vực kết nạp được 18.251 đảng viên.

Về công tác cán bộ

Thực hiện quy chế đánh giá cán bộ, công chức hằng năm, các tỉnh, thành ủy đã chỉ đạo về việc kiểm điểm TPB và PB đối với cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện tỉnh ủy, thành ủy quản lý một cách nghiêm túc, đáp ứng được yêu cầu đề ra, đảm bảo về nội dung và phương pháp tiến hành. Qua đó có kết luận, nhận xét, xếp loại cán  bộ cho năm 2011. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm điểm vẫn còn không ít cán bộ chưa mạnh dạn nhận trách nhiệm cá nhân trong việc lãnh đạo, điều hành ở lĩnh vực được phân công phụ trách.

Đã tiến hành khảo sát nắm thực trạng đội ngũ cán bộ các cấp để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2012. Công tác quy hoạch cán bộ cấp huyện và tương đương, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, thành phố nhiệm kỳ năm 2015-2020 được tiến hành. Tiếp tục hoàn chỉnh trình TƯ phê duyệt quy hoạch (A1) các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, thành phố. Công tác điều động, bổ nhiệm, tuyển dụng, luân chuyển cán bộ theo phân cấp quản lý được thực hiện tốt. Các tỉnh thường xuyên quan tâm làm tốt chính sách đối với cán bộ như: chuyển ngạch lương, nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, tổ chức các đoàn cán bộ đi nghỉ dưỡng...

Kiên Giang, Hậu Giang và Tiền Giang đã xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2010-2015. Một số tỉnh, thành uỷ quan tâm việc đưa cán bộ trẻ mới tốt nghiệp đại học về cơ sở nhằm tăng cường cán bộ, đồng thời rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu công tác tạo nguồn lâu dài.   

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Làm tốt công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác đề bạt, bổ nhiệm; công tác quy hoạch cán bộ và phục vụ phát triển đảng viên. Qua rà soát phát hiện một số trường hợp có vấn đề lịch sử chính trị, đã loại bỏ khỏi danh sách quy hoạch cán bộ. Đề xuất các phương án giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ và đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên. Sự phối hợp nhịp nhàng với các tỉnh, thành và các cơ quan có liên quan làm tốt công tác sưu tra, nghiên cứu hồ sơ khi cần thiết.

Một số yếu kém, hạn chế

Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, có trường hợp cố ý làm trái quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Đảng; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ… Công tác cán bộ còn nhiều bất cập; đánh giá cán bộ còn nặng về định tính và khép kín; có nơi còn nhầm lẫn giữa công tác quy hoạch với công tác nhân sự đại hội, chưa đạt yêu cầu về cơ cấu nữ, trẻ, cơ cấu ba độ tuổi. Công tác luân chuyển cán bộ theo quy hoạch còn chậm; bố trí cán bộ nhiều nơi chưa đúng với chuyên môn đào tạo nên chưa phát huy hết khả năng của cán bộ. Một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Ở một số TCCSĐ, chất lượng hoạt động còn hạn chế; công tác phát triển đảng viên đạt thấp. Nội dung, phương thức tập hợp, vận động quần chúng mặc dù có bước đổi mới nhưng vẫn chưa đáp ứng so với yêu cầu tình hình mới.

Kiến nghị, đề xuất

Một là, Ban Tổ chức TƯ sớm giao biên chế cho các cơ quan đảng, mặt trận, đoàn thể các cấp theo yêu cầu nhiệm vụ mới hiện nay. Cần có biên chế dự phòng để tạo nguồn cán bộ và khi luân chuyển đi, đến không ảnh hưởng định biên của đơn vị.

Hai là, trong phân loại đảng viên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không vượt quá 15% so với đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là ít so với yêu cầu thực tế. Cần nghiên cứu có thể nâng tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lên tỷ lệ thích hợp để đảng viên phấn đấu.

Ba là, Ban Tổ chức TƯ có hướng dẫn về quy trình thực hiện công tác luân chuyển cán bộ thuộc diện TƯ quản lý để trên cơ sở đó các tỉnh, thành ủy vận dụng triển khai thực hiện.

Bốn là, TƯ lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết TƯ 4 ở các tỉnh, thành phố có sự tham gia của các vụ địa phương để kịp thời phát hiện, phát huy những nơi làm tốt và chấn chỉnh những nơi thực hiện chưa đạt yêu cầu.

Năm là, sơ kết việc triển khai và thực hiện Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW của Ban Tổ chức TƯ về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình TCCSĐ để  xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Sáu là, TƯ sớm hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của đảng uỷ bộ phận. Ban hành chính sách phù hợp đối với các chức danh làm công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra và phó các đoàn thể chính trị- xã hội ở cấp xã, phường, thị trấn.

Lê Thuỷ Công Nhanh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS