Lý luận - Thực tiễn
Đảng bộ TP. Cần Thơ quan tâm công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên
8:41' 5/9/2011
Thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên ở phường Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, Cần Thơ


Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác tư tưởng, coi đây là mặt trận mà mọi cán bộ, đảng viên phải là chiến sĩ xung kích. Trong các văn kiện đại hội, hội nghị, Đảng đều nêu những quan điểm chủ đạo của Đảng về công tác tư tưởng. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng chỉ rõ: “… nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả công tác tư tưởng, đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị trong Đảng, nhất là cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; phê phán, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng”(1).

Thời gian qua, Đảng bộ TP.Cần Thơ đặc biệt chú trọng công tác xây dựng đảng về chính trị - tư tưởng. Việc triển khai học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, bình quân các cuộc học tập đạt trên 95% đảng viên dự. Nhờ cải tiến phương pháp triển khai nội dung học tập, sơ kết, tổng kết nghị quyết, giảng dạy ở các trường chính trị mà chất lượng cán bộ, đảng viên đã được nâng lên. Cán bộ, đảng viên nhận thức rõ về thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức trong quá trình phát triển của đất nước, của thành phố; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác với các âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được tổ chức triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tác động tích cực đến việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần khắc phục những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, suy thoái về phẩm chất đạo đức và lối sống. Nhiều địa phương, đơn vị xây dựng được chuẩn mực đạo đức để rèn luyện, tu dưỡng và vận động cán bộ, đảng viên tự giác làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua thực hiện, các cấp ủy đã tổ chức tuyên dương 587 tập thể, 2.899 cá nhân và quyết định trao tặng Huy hiệu Bác Hồ cho 4.375 cán bộ, đảng viên và quần chúng tiêu biểu trong thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Thời gian qua công tác tư tưởng được các cấp ủy đảng, các ngành, các đơn vị, địa phương quan tâm đúng mức đã góp phần thiết thực làm làm cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, thống nhất hành động, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên thông suốt đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thu hút được trí tuệ để đồng lòng thực hiện chủ trương đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội của đơn vị, địa phương. Thời gian qua, kinh tế của TP. Cần Thơ tăng trưởng nhanh, vững chắc và có nhiều bước đột phá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CHN, HĐH; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ XII, công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên ở Cần Thơ tập trung vào một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ XII. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể khi triển khai, tổ chức thực hiện có hình thức phù hợp từng đối tượng. Các tổ chức đảng có chương trình hành động cụ thể, có quy trình, kiểm tra giám sát sâu sát, sơ tổng kết để đảm bảo nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, chính quyền tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực. Cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải là tấm gương trong học tập và làm theo Bác.

Ba là, các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chủ động phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điểm tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu, hoat động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Cung cấp thông tin thường xuyên, nhiều chiều cho cán bộ, đảng viên về tình hình thời sự của đất nước để có nhận thức, cách nhìn đúng.

Bốn là, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đổi mới cả về nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy, học tập lý luận chính trị theo hướng phát huy tính sáng tạo, chủ động gắn lý luận với thực tiễn. Từng bước hiện đại hóa điều kiện làm việc, trang thiết bị, hệ thống thông tin, tư liệu, phục vụ công tác giáo dục lý luận chính trị. Ứng dụng hiệu quả những công nghệ mới về thông tin và truyền thông cho công tác giáo dục, tuyên truyền, nhằm nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, sắc bén, sức thuyết phục của công tác tư tưởng.
---------------------

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Nxb Chính trị Quốc gia, H, 2011, tr 57.

Nguyễn Thị Thanh VânBan Tuyên giáo Thành ủy TP. Cần Thơ

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS