Lý luận - Thực tiễn
Về một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng
22:30' 3/1/2011


Vic nghiên cu, xem xét b sung, sa đổi Điu l Đảng đều được Đảng ta thc hin qua mi k đại hi để phù hp vi thc tin công tác xây dng đảng đáp ng yêu cu lãnh đạo s nghip cách mng trong giai đon mi. Ln này, quan đim b sung, sa đổi Điu l Đảng được Đảng ta xác định:

Mt là, phi kiên định các nguyên tc cơ bn v Đảng và xây dng Đảng trên cơ s Ch nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng H Chí Minh; tiếp tc nghiên cu b sung, phát trin, th chế hoá nhng quan đim mi có tính nguyên tc v xây dng Đảng, nht là nhng quan đim mi th hin trong Cương lĩnh xây dng đất nước thi k quá độ lên Ch nghĩa xã hi (b sung, phát trin).

Hai là, nghiên cu b sung vào Điu l Đảng mt s ni dung trong các ngh quyết ca Trung ương v xây dng Đảng; các văn bn quy định thi hành Điu l Đảng; mt s vn đề thí đim mà thc tin xây dng Đảng thi gian qua đã khng định là đúng đắn, cn thiết, chín mui, thuc thm quyn quyết định ca Đại hi Đảng toàn quc.

Ba là, phát huy dân ch, trí tu trong tho lun, tp hp đầy đủ, trung thc ý kiến tham gia ca đảng viên, cán b, ca các cp u, t chc đảng, các thành viên trong h thng chính tr, nht là các ý kiến đã được tng kết, đúc rút t thc tin công tác xây dng Đảng, có s thng nht cao trong toàn Đảng để b sung, sa đổi Điu l Đảng.

D tho Điu l Đảng (b sung, sa đổi) được các t chc đảng, đảng viên, đại biu đại hi đảng b các cp tho lun k, góp ý kiến c th v tng ni dung.

Qua tng hp ý kiến ca đại biu đại hi 67 đảng b trc thuc Trung ương cho thy mt s ni dung được các đại biu, đại hi quan tâm tho lun và có ý kiến b sung hoc tán thành cao là:    

Ti khon 1 Điu 1 cn b sung cm t: nhân dân lao động và dân tc, din đạt c th như sau: “Đảng viên Đảng Cng sn Vit Nam là chiến sĩ cách mng trong đội tiên phong ca giai cp công nhân, nhân dân lao động và dân tc Vit Nam; ...”. Điu này va tiếp tc khng định bn cht giai cp công nhân ca Đảng va phù hp vi thc tin mi quan h gn bó gia giai cp, nhân dân lao động và dân tc Vit Nam theo Tư tưởng H Chí Minh.  

V gii thiu người vào Đảng, đa s ý kiến đồng ý vi đề xut: " các cơ quan, doanh nghip nơi không có t chc Đoàn thanh niên Cng sn H Chí Minh mà có t chc công đoàn, người vào Đảng trong độ tui thanh niên là đoàn viên công đoàn, được ban chp hành công đoàn cơ s và mt đảng viên chính thc gii thiu". Như vy, va đề cao vai trò, trách nhim ca t chc công đoàn va khuyến khích và to điu kin thun li cho nhng người lao động tr tui phn đấu vào Đảng. Do đó, vic b sung để: Ban chp hành công đoàn cơ s được thay mt đảng viên chính thc gii thiu đối vi đoàn viên công đoàn trong độ tui thanh niên nhng cơ s không có t chc Đoàn thanh niên là phù hp.

Đa s ý kiến đồng tình vi đề ngh cn b sung vào khon 2, Điu 2, Điu l Đảng sa đổi: Đảng viên có nhim v: ... Chp hành Quy định ca Ban Chp hành Trung ương v nhng điu đảng viên không được làm. Mt s ý kiến còn đề ngh nên có mt điu riêng trong Điu l Đảng quy định c th nhng điu đảng viên không được làm để thc hin thng nht trong toàn Đảng.  

V tính tui đảng: Điu l Đảng hin hành quy định tui đảng ca đảng viên được tính t ngày ghi trong quyết định công nhn đảng viên chính thc. Tuy nhiên, nguyn vng ca nhiu đảng viên và cũng là ý kiến ca nhiu đại biu d đại hi đề ngh: Khi đảng viên đã được công nhn chính thc thì tui đảng ca đảng viên nên tính t ngày ghi trong quyết định kết np. Điu đó va là vinh d đồng thi cũng nâng cao hơn trách nhim và ý thc phn đấu ca người đảng viên ngay khi đang còn là đảng viên d b. Mt khác, nó còn có ý nghĩa khi Đảng ta thc hin vic trao huy hiu đảng cho đảng viên.

V t chc cơ s đảng: Do s lượng đảng viên không ngng tăng lên, nhiu loi hình t chc đảng được thành lp, nht là trong các cơ quan, doanh nghip, đơn v s nghip, các hi qun chúng.v.v... nên tình trng có quá nhiu t chc cơ s đảng cùng trc thuc cp u cp huyn, qun và tương đương, va khó khăn cho công tác lãnh đạo, va không phù hp v mt t chc. Vì vy, để khc phc tình trng trên, đa s ý kiến đề ngh nên b sung, sa đổi theo hướng phân cp cho cp u có thm quyn quyết định thành lp t chc đảng thì có thm quyn xem xét đặt t chc đảng này trc thuc cp uo cho phù hp vi đặc đim, tính cht ca t chc đảng và thc tin ca địa phương, đơn v. Vì vy, đồng tình vi b sung, sa đổi ti khon 2 Điu 21 Điu l Đảng được đề xut b sung như sau: “ xã, phường, th trn có t 3 đảng viên chính thc tr lên thì thành lp t chc cơ s đảng (trc thuc cp u huyn). cơ quan, doanh nghip, hp tác xã, đơn v s nghip, đơn v quân đội, công an và các đơn v khác có t 3 đảng viên chính thc tr lên thì lp t chc đảng (t chc cơ s đảng hoc chi b trc thuc đảng u cơ s); cp u cp trên trc tiếp xem xét, quyết định vic t chc đảng đó trc thuc cp u cp trên nào cho phù hp”.

  V nhim k ca nhng đảng b chia tách, thành lp mi: Thc tế công tác xây dng đảng thi gian qua cho thy vic chia tách, sáp nhp, thành lp mi các đảng b, chi b thường din ra mt s nơi trong nhim k để đáp ng yêu cu nhim v mi. Quy định ca Điu l Đảng hin hành thì t chc đảng được thành lp mi: “cp u cp trên trc tiếp ch định cp u lâm thi; chm nht trong vòng mt năm k t ngày có quyết định ch định, t chc đảng đó phi tiến hành đại hi; nếu kéo dài thêm thi gian phi được cp u cp trên trc tiếp đồng ý”. Tình trng đó dn ti nhim k đại hi ca nhng chi b, đảng b này không khp vi nhim k ca cp u cp trên và Đại hi toàn quc ca Đảng, gây khó khăn, lúng túng trong xây dng phương hướng, nhim v và hot động ca cp u. Vì thế, đa s ý kiến đồng tình vi đề ngh b sung, sa đổi khon 5 Điu 13 Điu l Đảng như sau: Đối vi t chc đảng thành lp mi, chia tách, hp nht, sáp nhp gia nhim k, thì cp u cp trên trc tiếp ch định cp u chính thc; ch đạo xây dng hoc b sung phương hướng, nhim v cho phù hp; nhim k ca các cp u này không nht thiết phi là 5 năm.

Trong Quy chế làm vic ca Ban Chp hành Trung ương, B chính tr, Ban Bí thư đã quy định giao cho Ban Bí thư ch đạo thí đim mt s ch trương mi. Tuy nhiên, trong Điu l Đảng chưa nêu ni dung này, để có căn c pháp lý cao hơn, giúp Ban Chp hành Trung ương ch đạo thí đim mt s ch trương mi phc v yêu cu phát trin đường li, chính sách ca Đảng, đáp ng đòi hi ca thc tin, nhiu ý kiến đề ngh cn b sung vào Điu 17 là “Căn c tình hình thc tế, Ban Chp hành Trung ương quyết định thc hin thí đim mt s ch trương mi”.    

 V t chc, chc năng, nhim v ca ban cán s đảng, đảng đoàn: Vn đề này đang đặt ra mt s ni dung cn tiếp tc nghiên cu, b sung, hoàn thin để phù hp vi thc tin. Qua tho lun đại hi đảng b trc thuc Trung ương, đa s ý kiến đề ngh không nên quy định đảng đoàn, ban cán s đảng trc tiếp thc hin nhim v kim tra vic chp hành đường li, chính sách ca Đảng mà ch nên là lãnh đạo công tác kim tra hoc là không giao nhim v này vì đảng đoàn, ban cán s đảng không có b máy chuyên trách giúp vic như các cp u đảng. Thc tế va qua, các ban cán s đảng, đảng đoàn không thc hin được và không đủ điu kin để thc hin công tác kim tra.     

Điu l Đảng hin hành quy định: Chi b quyết định khin trách, cnh cáo đảng viên trong chi b (k c cp u viên các cp, đảng viên thuc din cp u cp trên qun lý) vi phm phm cht chính tr, tư tưởng, đạo đức, li sng, sinh hot đảng, thc hin nhim v đảng viên (tr nhim v do cp trên giao). Tuy nhiên ti khon 2, khon 3 Điu 36 ca Điu l Đảng li chưa có quy định giao cho cp u t cp huyn và tương đương tr lên thm quyn này để bo đảm thc hin nguyên tc tp trung dân ch trong Đảng. Do vy, nhiu ý kiến cho rng cn b sung như khon 1 cho thng nht. Cũng có mt s ý kiến đề ngh gi như quy định hin hành nhưng phi sa và b sung các khon 5 Điu 36, khon 2 Điu 38 cho phù hp.  

  V thm quyn k lut cán b có chc v: Qua tho lun còn nhiu ý kiến khác nhau, chưa phương án nào đạt được t l quá bán. Mt s ý kiến đề ngh b sung, sa đổi khon 4 Điu 36 Điu l Đảng hin hành v thm quyn thi hành k lut đảng viên là cán b có chc v theo nguyên tc cp nào qun lý, đề bt, b nhim chc v lãnh đạo, qun lý ca cán b mi có thm quyn quyết định các hình thc k lut đối vi cán b đó. Mt s ý kiến khác thì đề ngh cn gi như quy định ca Điu l Đảng hin hành. Hi ngh Ban Chp hành Trung ương ln th 14 đã xem xét và cho rng: Đây là ni dung quan trng, ý kiến đối vi các phương án còn khác nhau nên đề ngh gi các phương án như D tho b sung, sa đổi trình Đại hi Đảng XI quyết định.  

Nhng năm qua cơ chế Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân và Công an nhân dân tuyt đối, trc tiếp v mi mt không ngng được b sung, hoàn thin  bo đảm xây dng Quân đội và Công an trong sch, vng mnh v chính tr, tư tưởng và t chc, tuyt đối trung thành vi Đảng, vi T quc và nhân dân. Nhm làm rõ hơn vai trò lãnh đạo ca Đảng, s qun lý thng nht ca Nhà nước theo quy định ca pháp lut đối vi lc lượng vũ trang, Điu l Đảng sa đổi, b sung ln này đã đề xut b sung 2 ni dung vào khon 1 Điu 25, trong đó ni dung 1 là: S lãnh đạo ca Đảng đối vi Quân đội và Công an được tp trung thng nht vào Ban Chp hành Trung ương mà trc tiếp, thường xuyên là B Chính tr, Ban Bí thư; Đảng quyết định nhng vn đề cơ bn v xây dng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Và ni dung th 2 là: Nhà nước thng nht qun lý đối vi Quân đội, Công an và s nghip quc phòng, an ninh theo quy định ca Hiến pháp và pháp lut. Nhiu ý kiến cũng đồng tình vi đề xut nêu c th mt s chc danh lãnh đạo đảng tham gia cp u Quân đội như: Tng Bí thư là Bí thư Quân u Trung ương; bí thư cp u địa phương trc tiếp làm bí thư đảng u quân s cùng cp. Đồng thi đề ngh thay cm t Đảng u Quân s Trung ương (gi tt là Quân u Trung ương) bng cm t “Quân u Trung ương”.

Vic nghiên cu b sung, sa đổi Điu l Đảng là vn đề quan trng ca mi k Đại hi Đảng toàn quc nhm đáp ng yêu cu v lý lun và thc tin công tác xây đảng, xây dng h thng chính tr nước ta. Nhng ni dung đề xut b sung, sa đổi Điu l Đảng ln này trình Đại hi XI ca Đảng xem xét, quyết định là s kết tinh trí tu, tâm huyết ca cán b, đảng viên, ca đại biu đại hi đảng và cp u các cp vi mong mun góp phn xây dng Đảng ta ngày càng trong sch, vng mnh, nâng cao trí tu lãnh đạo thành công s nghip đổi mi và phát trin đất nước, vì mc tiêu dân giàu, nước mnh, công bng, dân ch, văn minh. 

Hải Triều

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS