Lý luận - Thực tiễn
Bốn giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2
6:41' 8/12/2010


Những năm qua, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy quân sự Trung ương về nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học, Đảng ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2 (SQLQ2) tập trung lãnh đạo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XII đề ra.
Nhà trường đã thực hiện tốt việc đổi mới chương trình, nội dung, quy trình, phương pháp giảng dạy; chất lượng giáo dục - đào tạo được nâng lên và ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo cán bộ của Quân đội trong tình hình mới. Đảng ủy tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 86 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về công tác giáo dục - đào tạo, Đề án 63 của Bộ Quốc phòng về đổi mới quy trình, chương trình đào tạo; tiến hành rà soát, điều chỉnh nội dung, chương trình huấn luyện, từng bước hoàn thiện quy trình, nội dung dạy học, bảo đảm cân đối, phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo. Thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học, vận dụng phương pháp dạy học tích cực, đổi mới hình thức thi, kiểm tra và xây dựng tốt hệ thống "ngân hàng" đề thi cho các đối tượng. Công tác kiểm tra, thanh tra huấn luyện, bình giảng, hội thao, hội thi được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm dạy thực chất, học thực chất, đánh giá kết quả học tập thực chất hơn. Tích cực tổ chức rút kinh nghiệm trong giảng dạy, học tập, đi thực tập, diễn tập; sơ, tổng kết hoạt động giáo dục - đào tạo, kịp thời khắc phục thiếu sót, khuyết điểm. Chính vì vậy, chất lượng giáo dục - đào tạo của Nhà trường ngày càng được nâng lên, qua thi, kiểm tra có 96,84% học viên khá, giỏi, xuất sắc; các khóa ra trường có 75,42% khá, giỏi (tăng 32,1% so với nhiệm kỳ trước). Sĩ quan tốt nghiệp ra trường được các đơn vị đánh giá có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ quản lý, chỉ huy, huấn luyện và tiến hành công tác đảng (CTĐ), công tác chính trị (CTCT) khá, chấp hành kỷ luật nghiêm đáp ứng tốt với chức vụ ban đầu. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường được kiện toàn và phát triển cả về số lượng và chất lượng. Công tác tuyển sinh bảo đảm chặt chẽ đúng qui chế, qui định, chất lượng đầu vào ngày càng được nâng lên. Công tác điều hành huấn luyện và quản lý giảng dạy từng bước đi vào chính qui, thống nhất. Công tác nghiên cứu khoa học đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của Nhà trường và có sự phát triển toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện (VMTD). Hoạt động CTĐ, CTCT luôn bám sát nhiệm vụ, tiến hành tích cực, có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn môi trường giáo dục - đào tạo, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của các tổ chức đảng, tạo sự ổn định về chính trị tư tưởng, tổ chức ở từng cơ quan, đơn vị. Toàn trường luôn sẵn sàng chiến đấu cao, nền nếp chính qui, chấp hành kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ. Công tác hậu cần, kỹ thuật và tài chính đảm bảo tốt cho các nhiệm vụ và các hoạt động; đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ từng bước được cải thiện. Đảng bộ tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đã có nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành công tác kiểm tra, giám sát tích cực, chủ động, có hiệu quả, thường xuyên đổi mới phương pháp, phong cách làm việc, nói đi đôi với làm...

Có được kết quả trên, vấn đề mấu chốt là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng các cấp ngày càng nâng cao và tiếp tục được khẳng định, thực sự là nòng cốt, là hạt nhân chính trị vững chắc. Những năm qua, Đảng bộ đã quán triệt và triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác xây dựng đảng. Trong đó, Đảng bộ tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao năng lực toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí cao trong thực hiện chức trách nhiệm vụ. Do đó, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên từng bước được nâng lên. Hằng năm, có khoảng 88% chi bộ đạt TSVM. Chế độ sinh hoạt đảng được tiến hành có nền nếp, coi trọng tự phê bình và phê bình. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên tiến hành thường xuyên, tích cực thông qua các hoạt động thực tiễn và gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Việc đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên được tiến hành chặt chẽ, tỉ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hằng năm đạt 88,67%.

Tuy nhiên, ở một số cấp ủy cơ sở và nhiều chi bộ năng lực quán triệt, vận dụng cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên vào thực tiễn và tổ chức thực hiện còn hạn chế; thiếu biện pháp đồng bộ trong lãnh đạo khắc phục mặt yếu, khâu yếu ỏ các cơ quan, đơn vị. Việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng chưa cao, còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên ở một số cấp ủy chưa chặt chẽ và không toàn diện...

Để phát huy những kết quả đã đạt được, Đại hội Đảng bộ Trường SQLQ2 xác định cần tổ chức thực hiện tốt 4 giải pháp cơ bản sau:

Một là, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng đảng, tạo sự nhất trí cao với đường lối, quan điểm của Đảng. Kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ thành một khối thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 147-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân sự Trung ương và Chỉ thị số 316-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương nhằm xây dựng Đảng bộ Nhà trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ vững chắc về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên, trong đó, coi trọng xây dựng tổ chức đảng ở các khoa giáo viên, đơn vị quản lý học viên TSVM. Kịp thời kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị; tích cực bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực, phương pháp công tác cho đội ngũ cấp ủy viên. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao tự phê bình và phê bình; giải quyết tốt các mối quan hệ trong lãnh đạo, chỉ huy. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, nguyên tắc sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, chú trọng tự phê bình và phê bình. Cấp ủy các cấp cần đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy tính tích cực, tự giác học tập và tự quản lý của đảng viên; coi trọng phân công công tác cho đảng viên. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy địa phương để quản lý đảng viên nơi cư trú, phấn đấu giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật xuống dưới 0,2%. Làm tốt công tác phát triển đảng viên, bảo đảm đúng phương châm, phương hướng, nguyên tắc, thủ tục; gắn công tác phát triển đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ. Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tiêu chuẩn, vi phạm tư cách. Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động Xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, coi trọng việc “làm theo” và đi sâu vào nội dung “cần - kiệm - liêm - chính - chí công vô tư”, mỗi cán bộ, đảng viên là tấm gương mẫu mực về tự học tập, rèn luyện, nói và làm theo nghị quyết.

Hai là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường.

Chấp hành nghiêm nguyên tắc, quan điểm, các quy định về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ số lượng và cơ cấu hợp lý, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ kiến thức, năng lực thực tiễn ngày càng cao; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cơ quan và các cán bộ đầu ngành. Tích cực cử cán bộ đi đào tạo ở các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội, đi thực tế ở các đơn vị, bồi dưỡng tại chỗ để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ trì các cấp bảo đảm sự kế thừa, liên tục, vững chắc trong quá trình chuyển tiếp các thế hệ cán bộ. Quản lý chặt chẽ toàn diện cán bộ và đội ngũ cán bộ theo phân công, phân cấp, kết hợp chặt chẽ quản lý cán bộ với quản lý đảng viên. Việc đánh giá, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải tiến hành đúng các qui trình, qui định, qui chế về công tác cán bộ, coi trọng chất lượng. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ theo các qui định hiện hành; tuyển chọn nguồn cán bộ, trong đó có nguồn học viên tốt nghiệp ở lại trường phải bảo đảm chặt chẽ, đúng qui chế, tiêu chuẩn, cơ cấu; tiếp tục hỗ trợ cho cán bộ đi đào tạo sau đại học và thực hiện chính sách nhà ở, nhà công vụ cho sĩ quan.

Ba là, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Nhà trường.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nghiêm túc qui định của Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và chương trình kiểm tra hằng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Quân sự Trung ương, gắn trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra với hoạt động kiểm tra, giám sát. Chú trọng kiểm tra, giám sát cấp ủy cấp dưới trực tiếp, gắn với kiểm tra, giám sát cấp ủy viên, cán bộ chủ trì về thực hiện nghị quyết, chỉ thị, qui định của Đảng, chấp hành nguyên tắc, qui chế, chức trách, nhiệm vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống. Chủ động phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nhằm ngăn chặn kịp thời; giải quyết tốt đơn thư tố cáo, khiếu nại của đảng viên và tổ chức đảng. Kiên quyết xử lý những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến vững chắc về đoàn kết, dân chủ và kỷ luật, xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD. Thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp.

Bốn là, các cấp ủy tích cực đổi mới, phương pháp, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộcác cấp; đổi mới cách ra nghị quyết, chỉ thị và việc quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết. Tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và phát huy hiệu lực của tổ chức chỉ huy, thực hiện làm việc theo qui chế, phân công, phân cấp hợp lý. Đổi mới và nâng cao chất lượng các văn bản và hội nghị, dành nhiều thời gian tăng cường chỉ đạo đối với đơn vị cơ sở. Chống tư tưởng giản đơn, ỷ lại, nói không đi đôi với làm, làm không đúng nghị quyết, không lắng nghe ý kiến của cấp dưới.

Phát huy truyền thống vẻ vang hơn 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Nhà trường anh hùng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, tự lực, tự cường, toàn Đảng bộ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường SQLQ2 lần thứ XIII.                                                       
 

Đỗ Duy ÁnhLớp NCS Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị, Hà Đông, Hà Nội
Danh sách bài bạn đọc phản hồi
Bạn : Đỗ Trung Kiên ( dotrungkien29@...).Gửi ngày: 16/12/2010
Là những sinh viên, qua bài viết chúng tôi thấy vai trò lãnh đạo của Đảng là rất quan trọng. Trong Đảng cần phải có những người có tài, có tâm, có đức để lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi vẻ vang.
Bạn : Trần Ngọc Hậu ( ngochau34@...).Gửi ngày: 16/12/2010
Chủ trương, giải pháp lãnh đạo của Đảng luôn là vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Chủ trương lãnh đạo đúng đắn đưa con đường cách mạng đến với thành công. Các giải pháp nêu trong bài viết là những minh chứng rất rõ nét của tổ chức đảng. Cho dù ở bất kỳ đơn vị hoặc cơ quan nào cũng vậy, nếu tổ chức đảng ở đó mất vai trò lãnh đạo, hoặc những chủ trương, biện pháp lãnh đạo không đúng đắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến viêc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
Bạn : Phạm Thị Thảo ( phamthao@...).Gửi ngày: 13/12/2010
Bài viết có chất lượng tốt. Những giải pháp có giá trị thực tiễn đối với các tổ chức đảng hiện nay.
Bạn : Nguyễn Văn Phương ( vanphuonghd@...).Gửi ngày: 13/12/2010
Những giải pháp trong bài viết có tính khả thi cao,sức thuyết phục tốt, nên được vận dụng cho phù hợp ở các tổ chức cơ sở đảng trong quân đội cũng như các tổ chức cơ sở đảng khác.
Bạn : Phạm Hồng Binh ( phamhongbinh@...).Gửi ngày: 08/12/2010
Bài viết có chất lượng tốt, số liệu tin cậy, tính thực tiễn cao, nói lên vai trò của Đảng hết sức quan trọng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Bài viết có tính tuyên truyền cao.
Bạn : Nguyễn Văn Vĩnh ( nguyenvanvinh@...).Gửi ngày: 08/12/2010
Bài viết thể hiện rõ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Trường sĩ quan Lục quân 2 trong giai đoạn cách mạng mới là hết sức thiết thực. Vai trò lãnh đạo của Đảng được nhấn mạnh và các giải pháp là phù hợp. Chất lượng bài viết tốt.
Bạn : Nguyễn Văn Công ( nguyenvancongtamly@...).Gửi ngày: 08/12/2010
Bài viết có tính thực tiễn cao, số liệu có sức thuyết phục, các giải pháp nhằm xây dựng Đảng bộ Trường sĩ quan Lục quân 2 có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao hoàn toàn phù hợp.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS