Lý luận - Thực tiễn
Cán bộ, đảng viên nâng cao hơn nữa bản chất cách mạng của giai cấp công nhân
14:9' 29/3/2010


Bản chất cách mạng của giai cấp công nhân (GCCN) thể hiện ở tính tiên phong, lập trường cách mạng kiên định trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, trong bất cứ tình huống nào cũng giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, niềm tin khoa học đối với lý tưởng của Đảng, phấn đấu vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, cả trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta luôn giữ vững và phát huy vai trò tiên phong, bản chất cách mạng của GCCN, trung thành với lợi ích của GCCN và dân tộc; vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin phù hợp với thực tế ở nước ta và đặc điểm của thời đại. Đây là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi của cách mạng nước ta trong 80 năm qua.

Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ mới, hiện nay trong đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) có những vấn đề rất đáng quan tâm. Một bộ phận không nhỏ CB, ĐV suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh ra tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí đã làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, làm tăng những nhân tố gây mất ổn định chính trị, xã hội,... Vì vậy, cần nâng cao hơn nữa bản chất cách mạng của GCCN trong CB, ĐV và phải được thể hiện một cách thường xuyên trên các nội dung chính yếu sau đây:

1. Quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và nhiệm vụ cụ thể của bản thân; ra sức học tập, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao nhận thức, lý luận, góp phần cùng toàn Đảng đấu tranh sắc bén, có sức thuyết phục để bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. Bản chất cách mạng của GCCN đòi hỏi mỗi CB, ĐV phải thể hiện tinh thần và thái độ nghiêm túc trong việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong đó phải rất coi trọng việc làm theo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô, quan liêu, sửa đổi lối làm việc, "hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân", góp phần xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Cán bộ, đảng viên cần tiếp tục phát huy yếu tố tích cực chủ quan, bằng hành động tự giác để góp phần phòng, chống tham nhũng. Đây là cuộc đấu tranh gay go giữa cái tốt và cái xấu, cái cũ và cái mới, giữa đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư và kẻ địch là tệ tham ô, lãng phí, quan liêu. Cấp uỷ, chính quyền các cấp cần quan tâm lựa chọn những CB, ĐV có đủ năng lực, bản lĩnh chính trị để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng một cách kiên quyết ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, làm xuất hiện nhiều hơn nữa những tấm gương thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

3. Bản chất cách mạng của GCCN đòi hỏi từng CB, ĐV phải góp phần củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất trong từng đảng bộ, trong toàn Đảng. Đoàn kết đây là đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh, Điều lệ, quan điểm, đường lối, nguyên tắc tổ chức của Đảng, trên cơ sở tình thương yêu lẫn nhau. Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh vô địch của cách mạng.

4. Bản chất cách mạng của GCCN yêu cầu mỗi CB, ĐV phải quán triệt sâu sắc các quan điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ để cùng với toàn Đảng thực hiện thật tốt mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ. Đảng ta luôn xác định cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng đảng, đổi mới công tác cán bộ phải gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; phải xuất phát từ chiến lược phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Quán triệt quan điểm GCCN phải ra sức phát huy sức mạnh toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, đại đoàn kết và gắn bó mật thiết với nhân dân, tập hợp rộng rãi các loại cán bộ, trọng dụng nhân tài, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, người ở trong nước hay người Việt Nam định cư ở nước ngoài; gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng tổ chức và đổi mới cơ chế, chính sách, với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua hoạt động thực tiễn và phong trào cách mạng của nhân dân, dựa vào nhân dân để phát hiện, kiểm tra và giám sát cán bộ. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt, có cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới,...

5. Nâng cao bản chất cách mạng của GCCN, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, mỗi CB, ĐV phải góp phần tích cực xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ CB, ĐV. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở phải thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kịp thời giải quyết những vấn đề xảy ra ở cơ sở. Xa dân, quan liêu, mệnh lệnh, hách dịch với dân là tự xa rời bản chất GCCN của Đảng.

6. Bản chất cách mạng của GCCN, trong tình hình mới, đòi hỏi mỗi CB, ĐV phải tích cực phấn đấu và vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, những thách thức của an ninh phi truyền thống về tài chính, tiền tệ, chứng khoán, an ninh năng lượng, an ninh môi trường, chiến tranh công nghệ cao,... vượt qua những tác động của suy thoái kinh tế, lạm phát; tích cực phòng chống thiên tai, dịch bệnh và khắc phục những hậu quả do thiên tai, dịch bệnh gây ra, sớm ổn định cuộc sống của nhân dân.

7. Trong tình hình mới, CB, ĐV phải không ngừng đổi mới phong cách và lề lối làm việc để góp phần đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng nói chung và từng cấp uỷ nói riêng. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và từng cấp uỷ có liên quan chặt chẽ đến chất lượng đội ngũ cán bộ của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Vì vậy, mỗi CB, ĐV phải tích cực đổi mới phong cách và lề lối làm việc cho thật khoa học, theo hướng sát dân, sát cơ sở, nói đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tăng cường trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, làm việc có chất lượng, hiệu quả.

 

Phạm Quang VịnhBan Tổ chức Trung ương
Bài cùng chuyên mục
Đảng ta là văn minh    (25/2/2010)
Đảng ta là đạo đức    (25/2/2010)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS