Lý luận - Thực tiễn
Thực trạng và giải pháp xây dựng tổ chức đảng khối doanh nghiệp ở Cần Thơ
16:37' 23/4/2009


Đảng bộ Thành phố Cần Thơ hiện có 105 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, trong đó 29 đảng bộ và 76 chi bộ với tổng số 3.215 đảng viên. Thời gian qua, các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp thực hiện các quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ; chú trọng giáo dục kiểm tra việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của doanh nghiệp; giáo dục tinh thần làm chủ, ý thức cần kiệm và tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cho đảng viên, cán bộ, công nhân.

Tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp luôn coi trọng nhiệm vụ lãnh đạo đảng viên thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của mỗi đoàn thể, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người lao động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Nhiều tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Các cấp ủy đảng trong các doanh nghiệp đã phối hợp lãnh đạo để thực hiện đồng bộ các giải pháp, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, nâng chất lượng và sức cạnh tranh trên thương trường… góp phần tạo sự chuyển biến tích cực và không ngừng phát triển cho kinh tế Cần Thơ thời gian qua.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp còn những hạn chế:

Còn một số chi bộ sinh hoạt chưa đều. Đảng bộ thiếu kiểm tra, đôn đốc, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng chưa có nhiều đổi mới, chưa thu hút, hấp dẫn người lao động. Một số chi bộ chưa làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên. Nhiều doanh nghiệp có vị trí quan trọng, đông công nhân nhưng chưa tạo nguồn phát triển đảng viên và thành lập tổ chức đảng. Tỷ lệ đảng viên trong cán bộ và công nhân lao động rất thấp. Việc học tập, sinh hoạt và tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước chưa đều, kịp thời. Vai trò lãnh đạo của một số tổ chức đảng chưa ngang tầm. Sự phối hợp giữa cấp ủy đảng, chính quyền chưa thật chặt chẽ, vẫn còn tổ chức cơ sở đảng yếu, kém; không ít đảng viên còn hạn chế về năng lực, vi phạm tư cách và không hoàn thành được nhiệm vụ chuyên môn.

Để tăng cường vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ở Cần Thơ hiện nay, cần thực hiện giải pháp sau:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa X của Đảng. Quan tâm đến công tác cán bộ, coi trọng đào tạo, bồi dưỡng bố, trí những người có trình độ, năng lực, phẩm chất lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp.

Thứ hai, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong tình hình mới. Duy trì hội nghị báo cáo viên và thông tin kịp thời những tài liệu phục vụ cho nghiên cứu, học tập và sinh hoạt chi bộ ở doanh nghiệp. Quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và người lao động.

Thứ ba, cấp ủy cấp trên thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng; chỉ đạo triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương đến chi bộ và đảng viên. Phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt quy định số 24/2006/QĐ-TTg ngày 06-10-2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Thứ tư, cấp uỷ và chi bộ cần khẳng định được vai trò tiên phong, gương mẫu, khả năng lãnh đạo công nhân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thứ năm, tăng cường phối kết hợp, phát huy vai trò của các cấp uỷ với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác tạo nguồn, trước hết từ người lao động ở lứa tuổi thanh niên, đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đoàn viên công đoàn. Tổ chức các lớp bồi dưỡng cảm tình đảng, kịp thời và chủ động kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng
Võ Thị Bích Diễm Khoa Xây dựng Đảng Trường Chính trị Cần Thơ
Bài cùng chuyên mục
Sự khai phá vĩ đại    (5/6/2009)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS