Lý luận - Thực tiễn
Tăng cường đào tạo, đào tạo lại cán bộ
21:56' 5/11/2007


Xã hội luôn vận động, phát triển và luôn xuất hiện những yêu cầu mới. Nhu cầu tự học tập, đào tạo, đào tạo lại nâng cao trình độ về mọi mặt (chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức về hội nhập, phát triển kinh tế thị trường...) của cán bộ trong hệ thống chính trị ngày càng lớn. Chỉ có thể đổi mới, hội nhập thành công trên cơ sở mỗi cán bộ, công chức, đặc biệt cán bộ lãnh đạo, quản lý không ngừng tự học tập, nghiên cứu, được đào tạo, đào tạo lại thiết thực, để làm việc.

Đào tạo được hiểu là một quá trình hoạt động có mục đích, có tổ chức, nhằm hình thành và phát triển có hệ thống các tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cho mỗi cá nhân, tạo tiền đề cho họ có thể hành nghề một cách thành thạo và hiệu quả.

Đào tạo lại là sự tiếp nối quá trình đào tạo để bổ sung, hoàn chỉnh sự hiểu biết mà đối tượng đào tạo cần đến nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của xã hội đối với lĩnh vực người đó đảm nhiệm (bao gồm những vấn đề về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ…).

Vấn đề đặt ra là, đào tạo và đào tạo lại ai? Đào tạo và đào tạo lại như thế nào? Bằng cách nào? Trước hết, đào tạo (đối với nguồn cán bộ, công chức), đào tạo lại (đối với cán bộ, công chức) trong toàn bộ hệ thống chính trị. Nội dung đào tạo chủ yếu về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức kinh tế thị trường, luật pháp, kỹ năng quản lý, ngoại ngữ, tin học... Đây có thể xem là khâu quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng trong tình hình hiện nay.

1. Trải qua hơn 20 năm đổi mới, thành tựu về đào tạo, đào tạo lại cán bộ trong hệ thống chính trị là to lớn. Đội ngũ cán bộ nước ta đều trưởng thành từ quá trình đào tạo đó. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn không ít cán bộ không chịu khó tự học tập, tự rèn luyện, dẫn đến bất cập về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý.

Ngày nay, chúng ta cần những cán bộ vừa có tài vừa có đức để phụng sự Tổ quốc và nhân dân, do đó tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo lại cán bộ là rất cần thiết.

2. Trong quá trình đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế, muốn có nguồn cán bộ tốt thì phải đào tạo và đào tạo lại cán bộ một cách chính quy, bài bản. Muốn xây dựng một đội ngũ cán bộ có tài năng và phẩm chất để đưa vào cương vị lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị thì phải có một hệ thống đào tạo, đào tạo lại có tính chuyên nghiệp cao. Đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi các cấp, các ngành nhận thức đúng đắn, chỉ đạo cụ thể, thiết thực.

Trước mắt, cần xây dựng chiến lược tổng thể về đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong toàn bộ hệ thống chính trị một cách hợp lý, dưới nhiều hình thức. Như: Đào tạo tại chỗ, đào tạo từ xa, ngắn hạn và dài hạn, thường xuyên và tại chức. Đào tạo ở nước ngoài thông qua các chương trình hợp tác, tài trợ.

Thứ hai, đổi mới tư duy giáo dục, đào tạo, coi trọng thực chất, không “sỹ diện chức danh”. Chú trọng tăng số lượng nhưng phải đảm bảo chất lượng nhằm tạo ra những cán bộ, công chức làm việc có hiệu quả.

Thứ ba, quá trình đào tạo phải được thường xuyên kiểm tra, đánh giá, thẩm định.

Thứ tư, nâng cao chất lượng giáo viên và giáo trình. Tăng cường đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, giảng viên giảng dạy theo chương trình và phương pháp mới. Xác định rõ và chính xác hơn tiêu chuẩn và đối tượng đào tạo, tổ chức đào tạo tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng đào tạo kiến thức toàn diện, chuyên sâu, gắn với bồi dưỡng năng lực điều hành, quản lý kinh tế, xã hội... xây dựng cơ sở đào tạo hiện đại.

3. Kinh nghiệm ở một số  nước trên thế giới cho thấy, đào tạo và đào tạo lại cán bộ, công chức được coi là một trong những giải pháp cơ bản để xây dựng nền công vụ có hiệu quả. ở Xin-ga-po theo quy định, mỗi công chức bắt buộc phải được bồi dưỡng 100 giờ/năm; phải có kế hoạch tự học tập cho mình, trong đó có việc sử dụng 100 giờ quy định, với 60% thời lượng phục vụ cho công việc hiện tại và 40% cho công việc tương lai. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng công chức được áp dụng linh hoạt phù hợp với từng đối tượng, như đào tạo cơ bản, đào tạo nâng cao, đào tạo mở rộng và đào tạo bổ sung... ở Nhật, đào tạo cán bộ qua các lớp huấn luyện, bồi dưỡng ở nhiều cấp khác nhau. Mỗi bộ đều có chương trình huấn luyện, bồi dưỡng định kỳ hằng năm nhằm cập nhật kiến thức về hành chính, tình hình kinh tế, chính trị của Nhật và thế giới cho các công chức trẻ mới vào bộ từ ba, bốn năm trở xuống, mỗi năm có nhiều khoá và mỗi khoá kéo dài bốn, năm tuần. Ngoài ra, đối với cấp trưởng phòng, hằng năm có những lớp bồi dưỡng chung, do Cục Tổng vụ hoặc cơ quan nhân sự tổ chức. Mục đích của những lớp bồi dưỡng này là để cho các cán bộ lãnh đạo nắm bắt những vấn đề mới trong kinh tế, chính trị của Nhật và thế giới để vận dụng vào việc định ra chính sách... ở Pháp, đào tạo liên tục được xem là động lực chủ đạo để quản lý nguồn nhân lực được tốt hơn. Đặc biệt, đào tạo nhằm thích ứng với nhiệm vụ mới. Đào tạo liên tục để công chức phù hợp với công việc khi thăng cấp, biệt phái, chuyển công tác... Chương trình đào tạo được tiến hành trong thời gian một tuần, hai tuần hoặc thực tập dài hạn, nhưng được chia làm nhiều lần, nhằm không làm gián đoạn công việc  của công chức. Cũng vậy, ở Đức, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức là rất cần thiết. Đối với công chức làm nghiệp vụ giản đơn thì được bồi dưỡng 6 tháng, làm nghiệp vụ cấp trung thì đào tạo 2 năm, làm nghiệp vụ cao cấp thì đào tạo 3 năm. Nội dung đào tạo bao gồm: Khoa học chính trị, hành chính, các kiến thức về ngân sách, hành chính, về khả năng giao tiếp với công dân... Sau 2-3 năm thì được đào tạo, bồi dưỡng lại. Chính phủ Anh rất ưu tiên cho đào tạo công chức, đã áp dụng nhiều biện pháp từ tăng số lượng chuyên gia đến đào tạo, bồi dưỡng cho các công chức hiện có nắm vững công nghệ thông tin, khoa học quản lý; áp dụng chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc với công chức, kể cả với các bộ trưởng… Trung Quốc chú trọng đào tạo cán bộ trên 4 phương diện: Một là, cơ sở lý luận của Chủ nghĩa Mác; hai là, cái nhìn ra thế giới; ba là, tư duy chiến lược; bốn là, tu dưỡng đảng tính... Nguyên tắc áp dụng là lý luận gắn liền với thực tế, học đi đối với hành, cần gì dạy nấy, coi trọng hiệu quả thiết thực... Những kinh nghiệm trên đây có thể nghiên cứu để vận dụng một cách thích hợp với điều kiện của nước ta.

Võ Thị Mai
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS