Lý luận - Thực tiễn
Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới
15:59' 15/2/2007


Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước. Chỉ có sự lãnh đạo của Đảng mới có độc lập dân tộc vững chắc, có quyền làm chủ thực sự của nhân dân, có nhà nước của dân, do dân, vì dân theo đúng nghĩa và nhất là mới có CNXH. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới là tất yếu khách quan, là vấn đề có tính nguyên tắc của cách mạng Việt Nam.

 

I. Một tất yếu khách quan.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam suốt 77 năm qua chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, trong những năm đổi mới gần đây, với bản lĩnh chính trị vững vàng, Đảng đã sáng tạo, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, kịp thời đề ra các chủ trương đúng đắn, khơi dậy và phát huy tiềm năng to lớn toàn dân tộc, lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi ngày càng to lớn và quan trọng.

Tuy nhiên, tất cả những gì làm được so với yêu cầu vẫn còn nhiều hạn chế. Nhiều nghị quyết, quyết định đúng đắn và quan trọng của Đảng chưa được thực hiện có hiệu quả như mong muốn. Công tác xây dựng đảng vẫn là lĩnh vực phải được tiếp tục thực hiện một cách bền bỉ và hiệu quả hơn.

Hiện nay, Đảng ta phải đối mặt và xử lý nhiều vấn đề nan giải. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới vẫn tồn tại. Cuộc đấu tranh giai cấp trên phạm vi toàn thế giới đang diễn ra sâu sắc, quyết liệt; chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đổ, tranh chấp về lãnh thổ và tài nguyên thiên nhiên tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi với tính chất ngày càng phức tạp. Mở cửa, giao lưu hợp tác vẫn tiềm ẩn những yếu tố bất trắc khó lường. Việt Nam gia nhập WTO mang theo cả cơ hội và thách thức. Việc đảng viên làm kinh tế tư nhân, vấn đề chống tham nhũng là thử thách quyết liệt đối với việc giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng… Tất cả những điều đó đòi hỏi đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, sao cho vừa chặt chẽ vừa uyển chuyển. Để nước ta trong khi giữ vững định hướng XHCN, vẫn vừa là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế. 

Trong khi đó, nhận thức của chúng ta còn hạn chế. Không ít vấn đề lý luận và thực tiễn chưa được tổng kết hoặc chưa đủ sáng tỏ. Bản thân Đảng, bên cạnh mặt mạnh và thành tựu, cũng có những yếu kém, nhất là tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn liền với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn ra nghiêm trọng chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Những biểu hiện xa rời mục tiêu, lý tưởng của CNXH chưa được khắc phục. Các thế lực thù địch vẫn đang ráo riết thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, sử dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” hòng làm tan rã Đảng và dần thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.

Trước tình hình ấy, hơn lúc nào hết, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức mạnh của Đảng về mọi mặt.

Văn kiện Đại hội X của Đảng ghi rõ: “Trong những năm tới, phải dành nhiều công sức tạo được chuyển biến rõ rệt về xây dựng Đảng, phát huy truyền thống cách mạng, bản chất giai cấp công nhân và tính tiền phong của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nhất trí cao, gắn bó mật thiết với nhân dân, có phương thức lãnh đạo khoa học, có đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất và năng lực. Đây là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”.

II. Những giải pháp chủ yếu.

1. Tăng cường công tác tư tưởng và lý luận.

Để nâng cao trình độ trí tuệ và bản lĩnh của Đảng, nhất thiết phải đẩy mạnh công tác tư tưởng - lý luận.

Có một thực tế là, nhiều tổ chức đảng hiện nay chưa thật sự lãnh đạo và chưa biết lãnh đạo tư tưởng; nhiều đảng viên còn thụ động, bàng quan trước những luận điệu có ác ý, tê liệt trước sự tấn công về tư tưởng của lực lượng thù địch. Do vậy, nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng và lý luận hiện nay là mở rộng và nâng cao chất lượng giáo dục những vấn đề lý luận và thực tiễn của sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta, tập trung làm sáng tỏ lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; kịp thời tổng kết những kinh nghiệm và những vấn đề mới nảy sinh. Mọi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần cảnh giác, nhạy cảm nắm bắt tình hình, kịp thời tiến công đập tan mọi luận điệu phản tuyên truyền của địch.

Để công tác tư tưởng và lý luận của Đảng đạt hiệu quả cần tập trung làm tốt việc đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền và giáo dục về Tư tưởng Hồ Chí Minh theo đúng mục đích, yêu cầu Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thực tế cho thấy, công tác tư tưởng liên quan mật thiết và có vai trò to lớn đối với công tác tổ chức-cán bộ. Do vậy, phải luôn luôn gắn công tác tư tưởng với công tác tổ chức-cán bộ.

2. Giữ vững và phát huy bản chất giai cấp công nhân.

Bản chất giai cấp công nhân là vấn đề cơ bản, bao trùm, có tính nguyên tắc đối với tất cả các đảng mácxít-lêninnít chân chính. Nếu không nhận rõ và khẳng định bản chất giai cấp công nhân của Đảng trong quá trình chỉnh đốn, đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng thì rất dễ mơ hồ và Đảng rất dễ bị biến chất.

Hiện nay, Đảng ta hoạt động trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo đất nước thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN với phát triển kinh tế tri thức, mở cửa; khi mà cán bộ, đảng viên của Đảng giữ nhiều trọng trách, hằng ngày, hằng giờ chịu tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường, của cám dỗ lợi ích vật chất, thì giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng là vấn đề hết sức cơ bản, mang tính quyết định. Đảng ta luôn coi đây là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa sống còn.

3. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo.

Phương thức lãnh đạo là vấn đề hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công tác của Đảng. Phương thức lãnh đạo đúng đắn, thích hợp là nhân tố cơ bản đảm bảo cho Đảng giữ vững và phát huy được vai trò lãnh đạo, phát huy được hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước, hoạt động của các đoàn thể chính trị-xã hội, đồng thời phát huy được mọi lực lượng và khả năng của quần chúng, của các tầng lớp nhân dân, góp phần đắc lực thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải đảm bảo nguyên tắc: Đảng định ra đường lối, chính sách, những chủ trương quan trọng, có quan hệ nhiều mặt, có ảnh hưởng chính trị rộng; Nhà nước thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và tổ chức, quản lý, điều hành việc thực hiện. Đảng kiểm tra việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, khuyến khích những mặt tốt, uốn nắn kịp thời những lệch lạc; lãnh đạo việc bố trí cán bộ, thống nhất quản lý đội ngũ cán bộ, chỉ đạo sự phối hợp giữa các tổ chức, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, nhưng Đảng và mọi đảng viên đều hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình.

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ đảng viên tiền phong, gương mẫu.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng biểu hiện sinh động, cụ thể, rõ ràng nhất thông qua đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong hoàn cảnh mới hiện nay, có không ít cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, không phát huy được vai trò tích cực trong quần chúng. Nhiều người lợi dụng chức quyền để tham nhũng, làm giàu bất chính. Không ít cán bộ sống quay lưng với dân, ăn chơi, hưởng lạc. Có thể nói, cả xã hội đang nhức nhối về nạn tham nhũng, hối lộ, buôn lậu, lối sống coi đồng tiền là trên hết, bất chấp các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng… của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Không khắc phục được những hiện tượng này thì sẽ làm biến chất Đảng và Nhà nước.

Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự là những chiến sỹ  tiên phong, có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới là cực kỳ quan trọng.

Trong thời kỳ mới, người cán bộ, đảng viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cộng sản, kiên định lập trường của giai cấp công nhân, không ngừng phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng, không dao động trước bất kỳ khó khăn, thử thách nào. Mặt khác, phải có kiến thức, năng lực đủ để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới; chủ động, tự tin, vững vàng trong mở cửa và hội nhập. Mỗi cán bộ, đảng viên dù ở cương vị công tác nào đều phải làm tròn trách nhiệm của mình, không ngừng rèn luyện, phấn đấu để nâng cao đạo đức cách mạng, khắc phục các thói tệ của chủ nghĩa cá nhân. Các tổ chức đảng phải có kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng, kiểm tra, quản lý, giúp đỡ từng đảng viên thực hiện có hiệu quả việc rèn luyện đó.

5. Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Thực tiễn của những năm đổi mới một lần nữa cho thấy, muốn toàn Đảng mạnh thì từng cơ sở phải mạnh. Chỉ có củng cố, xây dựng TCCSĐ trong sạch và vững mạnh mới có thể tăng cường được sự lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới.

Đảng ta đã chỉ rõ, củng cố, chỉnh đốn các TCCSĐ là làm cho các cơ sở này quán triệt đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, đề ra được chủ trương, giải pháp đúng và lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống người lao động, chống tham nhũng v.v... Mặt khác, TCCSĐ phải có kế hoạch động viên và tổ chức để nhân dân thường xuyên tham gia xây dựng Đảng, đóng góp ý kiến chuẩn bị các nghị quyết, chủ trương công tác của Đảng, giám sát, phê bình cán bộ, đảng viên; giới thiệu những người xứng đáng để Đảng kết nạp…

6. Tăng cường đoàn kết thống nhất.

Đoàn kết là truyền thống quý báu của Đảng ta. Ngay cả những lúc cách mạng gặp sóng gió, ở những bước ngoặt phức tạp của lịch sử, Đảng ta luôn luôn giữ vững khối đoàn kết thống nhất. Nhờ đó, Đảng đã lãnh đạo và đoàn kết được toàn dân, đưa sự nghiệp cách mạng không ngừng tiến lên.

Ngày nay, trong hoàn cảnh mới của đất nước, trước những khó khăn về kinh tế và đời sống, trước một số hiện tượng tiêu cực trong Đảng và trong xã hội, kẻ thù đang âm mưu kích động chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng với dân, chia rẽ cấp dưới với cấp trên... Vì vậy, hơn bao giờ hết, càng phải chăm lo củng cố, giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Tăng cường sự nhất trí về chính trị và tư tưởng trên cơ sở Chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối quan điểm của Đảng là vấn đề sống còn của cách mạng. Chăm lo giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong các cơ quan lãnh đạo của Đảng là cơ sở để tăng cường đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng và trong nhân dân.

Thực hiện tốt những nhiệm vụ trên đây chắc chắn Đảng ta sẽ ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới, xứng đáng với niềm tin yêu, mong đợi của nhân dân.

Ths TRƯƠNG THỊ MỸ TRANG
Trường Chính trị Tỉnh Quảng Ngãi
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS