Lý luận - Thực tiễn
Bốn giải pháp nâng cao đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở Kon Tum
17:20' 9/9/2007


Tỉnh Kon Tum nằm ở cực bắc Tây Nguyên, hiện có 9 huyện, thị với 96 xã, phường, thị trấn. Phần lớn các xã thuộc vùng II, III, vùng đặc biệt khó khăn, trình độ sản xuất còn thấp kém. Vấn đề có ý nghĩa quyết định triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước chính là chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Nhận thức rõ điều đó, ngay khi lập lại tỉnh (10-1991), Tỉnh uỷ Kon Tum đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan và các cấp uỷ tiến hành khảo sát, đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ cấp xã, trên cơ sở đó đã ra nghị quyết và đề án về xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Sau 15 năm thực hiện, nhất là từ khi thực hiện Đề án số 404 của Tỉnh uỷ khoá XI về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn, đến nay đã có trên 1.000 cán bộ, công chức cấp xã được đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, bổ túc văn hoá THCS, THPT,… góp phần nâng cao một bước chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Hiện nay, trong tổng số 522 cán bộ chủ chốt xã đã có 258 đồng chí (49,43%) tốt nghiệp THPT, 154 đồng chí (29,5%) có trình độ từ trung cấp chuyên môn trở lên (cao đẳng, đại học chiếm 12,45%), 304 đồng chí (57,22%) có trình độ từ trung cấp lý luận trở lên. Theo đánh giá của các tổ chức đảng và cấp uỷ có thẩm quyền, hầu hết có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức, lối sống trung thực, lành mạnh, nhiều đồng chí qua rèn luyện trong hoạt động thực tiễn, năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có bước trưởng thành, đã góp phần tích cực vào thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuy đã có nhiều cố gắng trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở, nhất là với cấp xã, nhưng đến nay vẫn còn nhiều chức danh chưa đạt chuẩn theo Quy định số 04/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong đó, chưa đạt học vấn THPT còn 50,58%, chuyên môn, nghiệp vụ còn 59,4% và lý luận chính trị còn 20,32%. Một số đồng chí còn tự ti, chưa chịu khó học tập, rèn luyện, tác phong công tác, nền nếp làm việc chuyển biến chậm, chưa tạo được bước đột phá rõ rệt. Năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuy có tiến bộ, song ở một số xã cán bộ chủ chốt vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc nhiều nơi chưa được trang bị đầy đủ và thiếu đồng bộ.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XIII và Chương trình chuẩn hoá, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã đến năm 2010, nên thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

1. Các cấp uỷ, trực tiếp là cấp uỷ huyện, thị, cơ sở và các cơ quan chức năng có liên quan nhận thức đầy đủ yêu cầu, nội dung của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ chủ chốt cấp xã. Trên cơ sở đó, làm tốt công tác quy hoạch cấp uỷ, ban thường vụ, cán bộ chủ chốt cấp xã theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ. Đồng thời với quy hoạch, cần xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng… Trong quy hoạch phải đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu phù hợp, trong đó, chú trọng vào 3 đối tượng cán bộ là người dân tộc thiểu số tại chỗ, cán bộ nữ và cán bộ trẻ. Đối với những xã, phường, thị trấn có thôn, làng là người dân tộc thiểu số xen kẽ thì trong quy hoạch nhất thiết phải có cán bộ là người dân tộc thiểu số với tỉ lệ cơ cấu hợp lý.

Việc gắn xây dựng và thực hiện quy hoạch với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng không chỉ với đội ngũ cán bộ cơ sở nói chung mà phải cụ thể từng chức danh. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp uỷ huyện, thị, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ với các trường có liên quan để thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng.

2. Nội dung, hình thức đào tạo phù hợp với đặc điểm của một tỉnh miền núi, với từng đối tượng. Cần quán triệt phương châm đào tạo cơ bản, thiết thực, vững chắc. Trước mắt, nên coi trọng tính thiết thực để có đội ngũ cán bộ chủ chốt đương chức, kế cận nắm và vận dụng tốt kiến thức đã học vào thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao ở từng lĩnh vực công tác cụ thể. Đồng thời, cấp uỷ, chính quyền các cấp có kế hoạch dài hạn và tạo mọi điều kiện để số cán bộ trẻ, số dự nguồn được đi đào tạo một cách cơ bản, theo hệ thống trường lớp chính quy.

Các huyện, thị uỷ cần tiếp tục chỉ đạo vận dụng mô hình các cơ quan, đơn vị của huyện, thị tiết kiệm một phần chi ngân sách thường xuyên để đỡ đầu, nuôi dưỡng con em người dân tộc thiểu số ở xã chưa học hết THCS và số cán bộ đương chức còn trẻ trong nguồn quy hoạch chưa học hết THPT đi đào tạo theo hình thức vừa học văn hoá, vừa học lý luận chính trị, vừa tập việc tại cơ quan, đơn vị để tạo nguồn cán bộ cho cơ sở.

Đổi mới cách tổ chức học bổ túc văn hoá cho cán bộ, công chức và số dự nguồn cán bộ cấp xã, theo hướng học bổ túc THPT tại huyện, thị và bổ túc THCS theo từng xã, cụm xã. Về nội dung, chương trình, ngoài đào tạo chuẩn hoá về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND cần phải được đào tạo về chuyên ngành kinh tế, nông - lâm, chăn nuôi, trồng trọt… có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn. Công tác bồi dưỡng cần được thực hiện thường xuyên theo hướng cán bộ thiếu, yếu mặt nào bồi dưỡng mặt đó và với từng chức danh, chuyên đề cụ thể. Chú trọng bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng xử lý tình huống thường xảy ra ở cơ sở.

3. Gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng với bố trí, sử dụng và thực hiện luân chuyển cán bộ.

Việc sắp xếp, bố trí cán bộ cần theo đúng quy hoạch và chuyên môn được đào tạo, đúng năng lực, sở trường công tác. Mạnh dạn sử dụng cán bộ trẻ, có triển vọng phát triển đã được đào tạo đạt chuẩn về trình độ học vấn, về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ giữ các chức vụ chủ chốt, nhằm trẻ hoá đội ngũ cán bộ chủ chốt ở xã, kịp thời thay thế những cán bộ yếu về năng lực, thiếu tinh thần trách nhiệm.

Thực hiện luân chuyển một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trong quy hoạch ở các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, dưới 40 tuổi và số quy hoạch cấp uỷ, cán bộ chủ chốt cấp huyện (nhất là số chưa giữ các chức vụ chủ chốt cấp dưới) về giữ chức vụ chủ chốt ở cấp xã. Trước hết, ưu tiên cho những xã, phường, thị trấn còn nhiều cán bộ chủ chốt chưa đạt chuẩn, nơi tình hình phức tạp, yếu kém, nội bộ mất đoàn kết… vừa nhằm củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, vừa tạo điều kiện cho số cán bộ chưa đạt chuẩn đi đào tạo nâng cao trình độ học vấn và lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Coi trọng rèn luyện cán bộ trong thực tiễn.

Cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hệ thống trường lớp chính quy, cấp uỷ cơ sở, chi bộ phải thực sự quan tâm rèn luyện cán bộ trong thực tiễn. Phải thông qua chức trách, nhiệm vụ được phân công để rèn luyện cán bộ. Muốn vậy, cấp uỷ, chi bộ phải nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, đi đôi với đổi mới nền nếp làm việc, phong cách công tác. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, có chương trình, kế hoạch cụ thể. Giảm hội họp, dành thời gian đi xuống thôn, làng để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Qua đó, rèn luyện cán bộ về lập trường quan điểm chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công tác, sâu sát quần chúng, tôn trọng và lắng nghe ý kiến quần chúng, kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, mơ hồ, dao động, thiếu tự tin và tính chủ động của cán bộ trẻ.

Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở Kon Tum đang là yêu cầu bức thiết, có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, đòi hỏi phải có sự đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan chức năng và tự thân phấn đấu vươn lên của đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở.

TRẦN ĐÌNH THU
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS