Lý luận - Thực tiễn
Quán triệt sâu sắc, thực hiện đúng, thống nhất các quy chế, quy định về công tác cán bộ
11:11' 18/10/2007


 LTS: Ngày 5 và 6-9-2007, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng đảng. Đồng chí Hồ Đức Việt, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự, chỉ đạo và phát biểu kết luận hội nghị. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu bài phát biểu kết thúc Hội nghị của đồng chí Hồ Đức Việt. Đầu đề là của Tạp chí.

 

1. Cần quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng, thực hiện thống nhất các quy chế, quy định về công tác cán bộ theo các Quyết định số 57, 67, 68, 69 của Bộ Chính trị khoá X.

Bác Hồ căn dặn chúng ta: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của đất nước, của chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng đảng”. Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII ra Nghị quyết (tháng 6 năm 1997) đã khẳng định rõ như vậy về tầm quan trọng đặc biệt của cán bộ và công tác cán bộ; đồng thời đề ra mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ đến năm 2020 là:

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp cơ sở, đặc biệt là cán bộ đứng đầu, có phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập trường giai cấp công nhân, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục và vững vàng giữa các thế hệ cán bộ nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, giữ vững độc lập tự chủ, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bảo đảm có đủ nguồn cán bộ để mỗi nhiệm kỳ có thể đổi mới 30-40% cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn thể các cấp, cán bộ lãnh đạo lực lượng vũ trang.

Sau gần 10 năm thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, bước vào giai đoạn đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã xác định phải tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, với “Mục tiêu chung là xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có tư duy đổi mới, sáng tạo, có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; có tinh thần đoàn kết, hợp tác, ý thức tổ chức kỷ luật cao và phong cách làm việc khoa học, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đội ngũ cán bộ phải đồng bộ, có tính kế thừa và phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý”(1).

Để đạt được mục tiêu nêu trên, một trong những nhiệm vụ và giải pháp rất quan trọng là phải cụ thể hoá, thể chế hoá các quan điểm, nguyên tắc, chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định về công tác cán bộ theo tinh thần các nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. Trên tinh thần đó, Bộ Chính trị khoá X đã ban hành mới Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, Quy định “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ theo các Quyết định số 67, 68, 57, 69.

Trong quá trình quán triệt và thực hiện các quy định, quy chế nêu trên, đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan tham mưu về tổ chức, cán bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần nắm vững và thực hiện đúng những nội dung của các quy chế, quy định, nhất là những nội dung chính và những vấn đề mới sau đây:

1. Mục đích của việc ban hành mới các quy định, quy chế nêu trên là nhằm:

- Cụ thể hoá các quan điểm, nguyên tắc, chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, về bảo vệ chính trị nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định đã có trước đây cho phù hợp với yêu cầu, tình hình và nhiệm vụ mới.

- Thực hiện mạnh mẽ chủ trương phân cấp quản lý cán bộ đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ và công tác cán bộ.

- Xác định rõ hơn trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, của tập thể và cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ; góp phần khắc phục những biểu hiện tiêu cực, cá nhân, cục bộ, thiếu dân chủ; không công tâm, khách quan; nể nang, tuỳ tiện trong công tác cán bộ.

- Thúc đẩy cải cách hành chính, đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử theo hướng mở rộng và phát huy dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch, giảm bớt thủ tục, thời gian không cần thiết; đáp ứng kịp thời hơn việc kiện toàn đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị; gắn khâu đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử với các khâu đánh giá, thẩm tra, thẩm định, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ.

- Góp phần đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua việc đổi mới công tác cán bộ.

2. Về nội dung và nguyên tắc quản lý cán bộ.

Quản lý cán bộ bao gồm 7 nội dung được quy định trong Quy định về phân cấp quản lý cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 67-QĐ/TW ngày 4-7-2007 của Bộ Chính trị khoá X. Đó là:

Tuyển chọn, bố trí, phân công, điều động và luân chuyển cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ;

Đánh giá cán bộ;

Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;

Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ;

Khen thưởng, kỷ luật cán bộ;

Thực hiện chế độ, chính sách cán bộ;

Kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo về cán bộ.

Về nguyên tắc quản lý cán bộ, cần phải tuân thủ 3 nguyên tắc sau đây:

Một là, Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đi đôi với phát huy trách nhiệm của tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ.

Hai là, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định, đồng thời  phát huy đầy đủ trách nhiệm cá nhân, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ.

Ba là, các cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là cấp cơ sở phải nắm chắc và quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên cả về phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống. Coi trọng việc nắm tình hình cán bộ, nhất là những vấn đề chính trị hiện nay.

Đó là những nguyên tắc cơ bản của công tác quản lý cán bộ mà chúng ta cần nhận thức đầy đủ, quán triệt thật sâu sắc và trong quá trình tổ chức thực hiện không thể xa rời, sai lệch.

Tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cụ thể hoá, thể chế hoá các quan điểm, nguyên tắc, chủ trương, chính sách của Đảng nói chung, các quan điểm, nguyên tắc, chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ nói riêng. Không cụ thể hoá, thể chế hoá dễ dẫn đến tình trạng nói không đi đôi với làm, thực hiện thiếu nhất quán, thống nhất; dễ nảy sinh khiếu nại, tố cáo và thiếu tính khả thi. Theo sự phân công của Ban Bí thư, vừa qua Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với các ban của Trung ương Đảng nghiên cứu, soạn thảo và Ban Bí thư đã ra Quyết định số 75 về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí. Trong thời gian tới, theo sự phân công của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan nghiên cứu để cụ thể hoá, thể chế hoá, soạn thảo các quy định, quy chế sau:

Quy chế thực hành dân chủ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng;

Sửa đổi, bổ sung Quy chế đánh giá cán bộ;

Quy chế tự phê bình và phê bình;

Quy chế miễn nhiệm, từ chức;

Quy định về chế độ nhà công vụ, nhà ở của cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị;

Tham gia sửa đổi, bổ sung chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và một số chính sách khác đối với cán bộ, công chức, cán bộ có công với cách mạng, với đất nước và một số chế độ, chính sách, quy chế, quy định khác.

Nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị, dự kiến trong tháng 9 năm 2007, Ban Tổ chức Trung ương sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành các quy định, quy chế của Bộ Chính trị.

Sau Hội nghị này, đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, theo chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của mình, căn cứ vào các quy định, quy chế mới của Bộ Chính trị mà quyết định cụ thể việc phân cấp quản lý cán bộ, việc bổ nhiệm cán bộ trong phạm vi phụ trách; xây dựng và ban hành quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ tại địa phương; khẩn trương triển khai và tổ chức thực hiện các quy định, quy chế mới về xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ.

2. Về một số nhiệm vụ của công tác xây dựng đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên cần tập trung thực hiện trong năm 2007.

Tại địa điểm này, đầu năm nay, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2006, triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng về tổ chức năm 2007. Tôi không nhắc lại những nhiệm vụ đó, chỉ đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, các đồng chí quyết tâm thực hiện bằng được, thực hiện tốt những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tôi nhấn mạnh thêm một số việc.

 Về công tác quy hoạch cán bộ.

- Quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện một cách chủ động, có tầm nhìn xa, có sự chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài.

Bộ Chính trị khoá IX đã ban hành Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30-11-2004 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Ban Tổ chức Trung ương đã có Hướng dẫn số 47-HD/BTCTW ngày 24-5-2005 và số 50-HD/BTCTW ngày 6-7-2005 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết.

Nhiều tỉnh, thành uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị; đã quán triệt tinh thần Nghị quyết và bám sát hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương trong quá trình xây dựng quy hoạch; có sự rà soát, nhận xét đánh giá cán bộ trước khi làm quy hoạch; thực hiện quy hoạch 3 cấp ở địa phương (cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh), lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở để xây dựng quy hoạch cấp trên; thực hiện đủ các bước cơ bản trong quy trình làm quy hoạch; bảo đảm thẩm quyền của ban thường vụ, ban cán sự đảng, đảng đoàn trong quyết định quy hoạch cán bộ trên cơ sở phát huy dân chủ trong giới thiệu, phát hiện nguồn; có chú ý đến việc bảo đảm cơ cấu, có tính kế thừa và phát triển của quy hoạch; một số nơi có sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện công tác quy hoạch cán bộ còn chậm so với yêu cầu chung, chất lượng còn hạn chế, nổi lên những khuyết điểm sau: Nhận thức và triển khai thực hiện công tác quy hoạch còn khác nhau, có nơi chỉ rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2005-2010, không làm quy hoạch cán bộ A1 cho nhiệm kỳ 2010-2015; nhiều nơi tuy thực hiện quy hoạch cán bộ ở cả 3 cấp, nhưng cấp trên chưa nghe báo cáo và xác nhận quy hoạch của cấp dưới; chưa thực hiện được yêu cầu “mở” và “động” của quy hoạch cán bộ, còn tình trạng khép kín trong công tác quy hoạch. Một số nơi nguồn cán bộ trong quy hoạch chưa bảo đảm hệ số tối thiểu 1,5 lần số lượng ban chấp hành, ban thường vụ dự kiến sẽ bầu trong nhiệm kỳ tới, chưa bảo đảm 2-3 người cho một chức danh. Cơ cấu cán bộ chưa bảo đảm kết hợp 3 độ tuổi, cán bộ trẻ còn ít, tuổi bình quân cao, tỉ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thấp, chưa phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, của bộ, ngành trong những năm tới. Có nơi chưa xây dựng kế hoạch luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ sau quy hoạch.

Đề nghị các ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các ban đảng và cơ quan Trung ương khẩn trương rà soát, xây dựng quy hoạch mới (theo tinh thần Nghị quyết 42-NQ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 47-HD/BTCTW ngày 6-7-2005 của Ban Tổ chức Trung ương) nhằm khắc phục những nhược điểm trong công tác quy hoạch cán bộ; tạo nguồn cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2010-2015 và cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể trong những năm tới.

Từ nay đến cuối năm 2007 và đầu năm 2008, được sự uỷ quyền của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương sẽ trực tiếp làm việc với các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương để nắm tình hình, sau đó xác nhận quy hoạch các chức danh cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Về luân chuyển cán bộ. Cùng với công tác quy hoạch cán bộ, phải có kế hoạch luân chuyển cán bộ theo tinh thần Nghị quyết “về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý” của Bộ Chính trị khoá IX. Để thực hiện chủ trương thời gian luân chuyển cán bộ không nên dưới 3 năm, các cấp uỷ, tổ chức đảng cần thực hiện việc luân chuyển cán bộ ngay từ cuối năm 2007 và đầu năm 2008.

Về công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.

Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã nêu rõ vị trí, tầm quan trọng của lĩnh vực công tác này. Đây cũng là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng đảng trong năm 2007 và những năm tiếp theo. Cuối năm nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ thảo luận Đề án về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Tại Hội nghị này, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 đã báo cáo với Hội nghị dự thảo đề cương Đề án. Tôi đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến để Ban Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án trình Trung ương. Đồng thời, việc đánh giá chất lượng của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên phải đúng thực chất, thực chất hơn, tránh bệnh thành tích; hết sức coi trọng việc củng cố tổ chức cơ sở đảng, đánh giá thực chất hoạt động của các chi bộ đảng.

Có một vấn đề mới là việc thành lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn. Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý chủ trương thành lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn với tên gọi thống nhất là chi bộ cơ quan xã (phường, thị trấn), với cơ cấu là những đảng viên, cán bộ, công chức cơ sở xã, phường, thị trấn làm việc thường xuyên tại trụ sở. Việc thành lập chi bộ cơ quan này chỉ thực hiện đối với những xã, phường, thị trấn đã thành lập đảng bộ cơ sở, sau khi đã xin ý kiến và được sự đồng ý của cấp uỷ cấp trên trực tiếp. Đảng viên, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn phải thực hiện nghiêm Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Ban Tổ chức Trung ương sẽ sớm có hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện chủ trương này.

Đề nghị Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ khối doanh nghiệp Trung ương cần sớm chỉ đạo việc kiện toàn ban chấp hành đảng bộ, uỷ ban kiểm tra và các cơ quan tham mưu của các đảng bộ trực thuộc để đưa hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng vào nền nếp.

3. Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy mới của Ban Tổ chức Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; Ban Tổ chức Trung ương và Ban Bảo vệ chính trị nội bộ đã hợp nhất thành Ban Tổ chức Trung ương. Ngày 21 tháng 8 năm 2007, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 78-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương. Cụ thể như sau:

Chức năng của Ban Tổ chức Trung ương:

Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị; đồng thời là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Trung ương.

Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Trung ương:

1. Nghiên cứu, đề xuất:

- Chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu, cụ thể hoá Điều lệ Đảng, đường lối của Đảng về tổ chức hệ thống chính trị, chiến lược cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị; chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, chỉ thị và quyết định về các lĩnh vực nêu trên của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

- Chủ trì xây dựng các đề án về tổ chức bộ máy đảng, đoàn thể; về xây dựng cơ sở đảng; về quản lý cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và chính sách cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

- Nghiên cứu, đề xuất chủ trương, giải pháp bảo vệ chính trị nội bộ trong hệ thống chính trị; nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan nhà nước trong việc thể chế hoá các nghị quyết, quyết định của Đảng về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức.

- Phối hợp nghiên cứu, đề xuất chủ trương, chính sách đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

2. Hướng dẫn, kiểm tra:

- Hướng dẫn và kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng trong toàn Đảng.

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và quyết định của Trung ương về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đối với các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương.

- Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho cấp uỷ và cán bộ tổ chức các cấp.

- Chủ trì, phối hợp với các ban đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội ở Trung ương hướng dẫn xây dựng và kiểm tra thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội ở địa phương.

3. Thẩm định, thẩm tra:

- Thẩm định các đề án về tổ chức, cán bộ, đảng viên mà Trung ương phân cấp cho cấp uỷ, các ngành, các đoàn thể, các cơ quan trực thuộc Trung ương đảm nhiệm; thẩm định hoặc tham gia thẩm định các đề án về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

- Tham gia thẩm định các đề án lớn về tổ chức, cán bộ, công chức của Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan nhà nước.

- Thẩm định và trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhân sự dự kiến đề bạt, bổ nhiệm cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

4. Phối hợp với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các đảng uỷ trực thuộc Trung ương trong công tác xây dựng đảng về tư tưởng, tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư uỷ quyền:

- Quản lý tổ chức bộ máy và biên chế các cơ quan đảng, đoàn thể ở Trung ương và các tỉnh, thành uỷ.

- Theo báo cáo, đề nghị của các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, xác nhận quy hoạch các chức danh cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

- Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức khối đảng, đoàn thể, cán bộ cao cấp, lão thành cách mạng; chính sách tiền lương, khen thưởng huân chương bậc cao, chăm sóc sức khoẻ cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

- Quản lý hồ sơ cán bộ theo phân cấp quản lý của Bộ Chính trị và cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.

- Giải quyết các vấn đề về đảng tịch; quản lý cấp phát thẻ đảng viên; giải quyết hoặc phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo các vấn đề về chính trị của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

- Được cử cán bộ dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng đảng, về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các tỉnh, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương.

Về tổ chức bộ máy:

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương có Trưởng ban và các phó trưởng ban, trong đó có 1 phó trưởng ban là Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ kiêm nhiệm.

Cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức Trung ương gồm 15 vụ, đơn vị:

- Vụ Tổ chức - Điều lệ.

- Vụ Cơ sở đảng.

- Vụ Đảng viên.

- Vụ Tổng hợp cán bộ.

- Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

- Vụ Chính sách cán bộ.

- Vụ Bảo vệ chính trị nội bộ.

- Vụ Địa phương I (tại Hà Nội, gọi tắt là Vụ I).

- Vụ Địa phương II (tại Đà Nẵng, gọi tắt là Vụ II).

- Vụ Địa phương III (tại Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Vụ III).

- Vụ các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương (gọi tắt là Vụ IV).

- Tạp chí Xây dựng Đảng.

- Viện Khoa học tổ chức.

- Vụ Tổ chức - cán bộ cơ quan.

- Văn phòng Ban.

Nhân hội nghị này, đề nghị các tỉnh, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương thực hiện quan hệ công tác với Ban Tổ chức Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ mới của Ban và các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời, trên cơ sở nghiên cứu, vận dụng Quyết định số 78-QĐ/TW của Bộ Chính trị mà rà soát lại, nếu thấy cần thiết thì điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ ban tổ chức của cấp uỷ cho phù hợp.

______

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. NXB CTQG, H.2006, tr.292-293.

HỒ ĐỨC VIỆT
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS