Lý luận - Thực tiễn
Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn ở Giồng Trôm
10:12' 18/10/2007


Đảng bộ huyện Giồng Trôm (Bến Tre) có 62 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), trong đó 26 đảng bộ và 36 chi bộ trực thuộc với tổng số 3.885 đảng viên.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn, công tác xây dựng, củng cố TCCSĐ gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở tạo được một số chuyển biến tích cực.

Vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ được nâng lên, nhiều TCCSĐ đã khẳng định được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đa số TCCSĐ nhất là ở xã, thị trấn đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ; tích cực bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc và xác định rõ mối quan hệ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Việc đánh giá, phân loại TCCSĐ và chất lượng đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Số TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh (TSVM) tăng từ 59,64% năm 2002 (34/57) lên 75,8% năm 2006 (47/62), số TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ là 24,2% (15/62), không còn đơn vị yếu kém; đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ tăng từ 84% (năm 2002) lên 97,96% (năm 2006), trong đó số hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 57%.

Công tác phát triển đảng viên đạt một số kết quả tích cực. Những nơi có ít đảng viên hoặc chưa có đảng viên đã kết nạp được đảng viên và tỷ lệ đảng viên trẻ, nữ tăng đều, năm sau cao hơn năm trước. Từ năm 2002 đến nay đã kết nạp được hơn 900 đảng viên.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị cơ sở được các cấp uỷ quan tâm. Sau 5 năm, các khâu công tác cán bộ từ quy hoạch, luân chuyển, đánh giá, bố trí, sử dụng, quản lý bảo đảm vật chất, động viên tinh thần, đào tạo, bồi dưỡng, tiến hành theo quy chế và đi vào nền nếp. Hiện nay, trình độ của đội ngũ cán bộ cơ sở được nâng lên rõ rệt, đa số cấp uỷ viên có trình độ từ trung cấp trở lên. Cán bộ được luân chuyển về cơ sở đã phát huy tốt năng lực, góp phần thúc đẩy phong trào của địa phương chuyển biến tích cực.

Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân được củng cố về tổ chức, từng bước đổi mới phương thức hoạt động. Số lượng đoàn viên, hội viên tăng, chất lượng hoạt động có nhiều tiến bộ.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp uỷ chỉ đạo thực hiện tốt. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy tạo động lực, khơi dậy các phong trào hành động cách mạng thiết thực tại địa phương. Quần chúng tham gia giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền, chống quan liêu, tham nhũng, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội góp phần xây dựng Đảng, cộng đồng dân cư ngày một tốt hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ có nơi còn hạn chế, nhất là trong việc cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào điều kiện thực tế ở địa phương. Có TCCSĐ còn lúng túng, bị động trước những vấn đề mới nảy sinh. Nội dung và hình thức sinh hoạt ở một số chi bộ chậm đổi mới, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên còn thấp.

Để tiếp tục xây dựng, củng cố TCCSĐ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản sau:

Chi bộ tiếp tục nâng cao nhận thức, thực hiện đúng vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, củng cố tổ chức đảng với xây dựng, củng cố chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở.

Tập trung lãnh đạo, phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu theo hướng CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ ở xã, thị trấn vững mạnh. Dựa vào dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, qua thực tiễn kiểm tra, phát hiện để lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thông qua việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, kiểm tra thường xuyên, định kỳ việc chấp hành nghị quyết của cấp uỷ các cấp, từ đó đề xuất chủ trương mới, thiết thực.

VÕ VĂN LAM
Ban Tuyên giáo Huyện uỷ
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS