Lý luận - Thực tiễn
Tuyên Quang quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
8:51' 20/9/2006


Hơn 5 năm qua (2001-2005) công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Tuyên Quang được coi trọng và đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ và từng bước đào tạo cán bộ theo quy hoạch. 100% các sở, ban, ngành, huyện, thị, đảng ủy trực thuộc đã hoàn thành xây dựng quy hoạch cán bộ ở cấp mình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác nhận quy hoạch đối với 717 cán bộ lãnh đạo, quản lý các huyện, thị, đảng ủy trực thuộc và các ngành cấp tỉnh; hoàn thành quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 74 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 19 đồng chí, Bí thư Tỉnh ủy 4 đồng chí, Phó bí thư Tỉnh ủy 6 đồng chí.

Đã chỉ đạo gắn đào tạo chuyên môn với đào tạo lý luận chính trị; gắn bồi dưỡng nghiệp vụ với rèn luyện năng lực thực tiễn cho cán bộ. Hơn 5 năm, đã cử đi đào tạo lý luận chính trị: Cao cấp 373 đồng chí, trung cấp 3.952 đồng chí, sơ cấp 1.270 đồng chí; chuyên môn: Đại học trên 1.600 đồng chí, trung cấp gần 1.400 đồng chí, bồi dưỡng chương trình chuyên viên chính trên 200 đồng chí.

Do thực hiện có kết quả công tác quy hoạch và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nên chất lượng đại biểu HĐND và chất lượng cấp ủy viên các cấp được nâng lên rõ rệt:

Đối với đại biểu HĐND so với nhiệm kỳ trước:

Cấp tỉnh: Trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng, đại học tăng trên 17%, sau đại học tăng 3,31%. Lý luận chính trị: Trung cấp tăng 16,7%.

Cấp huyện: Trình độ chuyên môn: Trung cấp tăng 13,76%, cao đẳng, đại học tăng 24,8%, sau đại học tăng 1,71%. Lý luận chính trị: Trung cấp tăng 10,44%, cao cấp, cử nhân tăng 43,59%.

Cấp xã (phường, thị trấn): Trình độ chuyên môn: Trung cấp tăng 11,82%, cao đẳng, đại học tăng 4,3%, sau đại học tăng 0,08%. Lý luận chính trị: Trung cấp tăng 3,9%, cao cấp, cử nhân tăng 3,88%.

Đối với cấp ủy viên nhiệm kỳ 2005-2010, so với nhiệm kỳ trước:

Cấp cơ sở: Trình độ chuyên môn: Trung cấp tăng 11,53%, cao đẳng, đại học tăng 10,18%, sau đại học tăng 0,6%. Lý luận chính trị: Trung cấp tăng 21,39%, cao cấp, cử nhân tăng 2,95%. Tuổi đời bình quân giảm 2,22 tuổi.

Cấp huyện (thị, đảng ủy trực thuộc): Trình độ chuyên môn: Cao đẳng, đại học tăng 15,74%, sau đại học tăng 2,43%. Lý luận chính trị: Trung cấp tăng 19,25%, cao cấp, cử nhân tăng 51,01%. Tuổi đời bình quân giảm 1,93 tuổi.

Hết năm 2005, đã có trên 80% cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ nghiên cứu tổng hợp, nghiệp vụ của các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện có trình độ cao đẳng, đại học trở lên; trong số cán bộ là đảng viên 88,5% có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên (trong đó có 36% cao cấp, cử nhân). Cán bộ hưởng sinh hoạt phí ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, 79% có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên (trong đó, 15,6% có trình độ cao đẳng, đại học); 61% cán bộ là đảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên; cán bộ xã trong quy hoạch sau khi đào tạo được bố trí công tác tại cơ sở theo quy hoạch.

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25-1-2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) luân chuyển cán bộ để đào tạo, rèn luyện năng lực thực tiễn, trong 3 năm, từ 2003 đến 2005 đã thực hiện luân chuyển 27 cán bộ từ tỉnh về huyện, thị xã; 37 cán bộ từ huyện, thị xã lên tỉnh; luân chuyển 61 cán bộ giữa các ngành, các huyện, thị. Nhìn chung, việc luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ đã đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác của từng đơn vị, địa phương. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ qua trường lớp, gắn với giao việc cụ thể để rèn luyện qua thực tiễn công tác được chú trọng và đã đạt được kết quả.

Tuy nhiên, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn nhiều hạn chế: Công tác quy hoạch có lúc, có nơi còn lúng túng, khi có quy hoạch thì việc xây dựng kế hoạch đào tạo chưa cụ thể; đào tạo chưa thật bám sát quy hoạch; chất lượng đào tạo chưa cao. Một số cán bộ đảng viên còn ngại học tập. Trong luân chuyển để đào tạo cán bộ có trường hợp chưa hợp lý, có cán bộ được luân chuyển chưa phát huy được ở môi trường công tác mới.

Trên cơ sở kết quả của công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong nhiệm kỳ qua và thực tế trình độ đội ngũ cán bộ của tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã xác định mục tiêu: Xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của tỉnh để đến năm 2010: “100% cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trong đó trên 40% có trình độ cao đẳng, đại học; là đảng viên có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ nghiên cứu tổng hợp, nghiệp vụ cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trong đó ít nhất 3% có trình độ trên đại học; là đảng viên có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có trình độ cao cấp lý luận chính trị trở lên”. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải cơ bản phù hợp với chức danh cán bộ, công chức và cơ cấu kinh tế “công nghiệp - dịch vụ - nông lâm nghiệp” của tỉnh.

Để đạt được các mục tiêu trên Tuyên Quang thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

Trước hết: Thực hiện nghiêm quy trình đánh giá cán bộ và làm tốt ngay việc đánh giá cán bộ từ năm 2006, để làm cơ sở chủ động xây dựng quy hoạch cán bộ. Yêu cầu của công tác đánh giá cán bộ là phải chính xác. Do đó, đánh giá cán bộ phải thực sự dân chủ, công tâm, khách quan; phải trên cơ sở lấy hiệu quả công tác làm thước đo phẩm chất và năng lực cán bộ.

Hai là: Các cấp ủy đảng trong tỉnh thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30-11-2004 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 47-HD/BTCTW ngày 24-5-2005 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Việc chủ động trong xây dựng quy hoạch cán bộ cấp cơ sở là tiền đề để xây dựng quy hoạch cán bộ trên cơ sở và của tỉnh. Đầu năm 2007 - năm thứ hai sau đại hội, từng chi, đảng bộ cần thực hiện việc xây dựng quy hoạch cán bộ (A1) theo đúng các bước trong quy trình quy hoạch cán bộ. Sau đó, hằng năm thực hiện thường xuyên việc rà soát đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện và bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới có triển vọng phát triển. Chỉ có làm như vậy, các tổ chức đảng mới có cơ sở để đề xuất và báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các chức danh cán bộ công tác tại cơ quan, đơn vị mình thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cũng mới thực hiện được việc quyết định quy hoạch cán bộ đối với các chức danh khác thuộc thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ.

Ba là: Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trên cơ sở quy hoạch và kết quả chính xác của việc rà soát đánh giá cán bộ từ cơ sở. Thực hiện có kết quả việc luân chuyển cán bộ để đào tạo và đào tạo cán bộ theo quy hoạch.

Căn cứ kế hoạch đào tạo cán bộ của tỉnh, hằng năm, cấp ủy cơ sở, lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị và từng huyện, thị, đảng ủy phải chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp và đảm bảo yêu cầu đào tạo theo định hướng cơ cấu kinh tế và mục tiêu chung về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Bốn là: Xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh các quy định cụ thể về công tác cán bộ, đặc biệt và chính sách đối với cán bộ trong đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển; có chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút nhân tài, học sinh, sinh viên các trường đại học tốt nghiệp loại khá, giỏi và những người có trình độ trên đại học về công tác tại địa phương. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số; gắn mục tiêu đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ dân tộc với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ dân tộc của tỉnh.

Năm là: Sử dụng có hiệu quả cán bộ sau đào tạo. Tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế về công tác cán bộ theo hướng phân cấp mạnh cho huyện, ngành và cơ sở. Thực hiện dân chủ trong việc đánh giá cán bộ làm cơ sở cho việc đề bạt, bổ nhiệm, bố trí sử dụng đúng cán bộ. Chỉ xem xét đề bạt, bổ nhiệm đối với những cán bộ đủ tiêu chuẩn, được đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ trở lên và trong quy hoạch. Thực hiện quản lý toàn diện, chặt chẽ đội ngũ cán bộ; tăng cường kiểm tra công tác cán bộ; kịp thời làm rõ, kết luận những vấn đề liên quan đến cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm minh cán bộ vi phạm khuyết điểm.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá đúng thực trạng trình độ của đội ngũ cán bộ toàn tỉnh, tháng 6-2006, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2005-2010. Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2010, toàn tỉnh sẽ đào tạo chuyên môn: Cao đẳng, đại học trên 1.200 đồng chí; trung cấp trên 600 đồng chí (gồm cả số cán bộ xã cần đào tạo lại để đảm bảo có chuyên môn theo đúng chức danh đang đảm nhiệm). Đào tạo lý luận chính trị trình độ cử nhân trên 70 đồng chí, cao cấp trên 470 đồng chí; trung cấp trên 1.300 đồng chí; bồi dưỡng quản lý nhà nước cho gần 5.100 đồng chí; bồi dưỡng tin học cho trên 2.600 đồng chí và ngoại ngữ cho gần 3.300 đồng chí. Khuyến khích cán bộ học tập nâng cao để có trình độ trên đại học.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Tuyên Quang không chỉ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội mà còn chủ động chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới.

HÀ THỊ NGỌ
Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực
Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS