Lý luận - Thực tiễn
Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh ở Đảng bộ Cục quản lý trại giam
16:19' 10/7/2006


Đảng bộ Cục quản lý trại giam (V26) có 73 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), gồm 55 đảng bộ cơ sở và 18 chi bộ cơ sở, với tổng số hơn 7.000 đảng viên, là đảng bộ lớn nhất trong số các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương. Đảng bộ V26 có 58 TCCSĐ trong các trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục trên cả nước, tính độc lập cao. Vì vậy,  phải chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ để giữ vững vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện ở cơ sở. Để thực hiện được điều này, Đảng ủy xác định một trong những biện pháp quan trọng là xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh (TSVM), củng cố các TCCSĐ yếu kém. 

Hồ Chủ tịch nói: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Vì vậy, Đảng ủy V26 chỉ đạo các TCCSĐ chú trọng xây dựng chi bộ TSVM gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. ở Đảng bộ V26, ngoài các chi bộ cơ sở, còn có 273 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Các chi bộ thường bao gồm các đảng viên có cùng nhiệm vụ chuyên môn như: trong các khối hành chính tổng hợp, quản giáo, giáo dục, y tế, trinh sát, trực trại và bảo vệ… Nhìn chung, các chi bộ đều chú trọng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quản lý, giáo dục tội phạm, phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, làm tốt công tác quản lý, giáo dục và phát triển đảng viên.

Từ sự chủ động của cơ sở…

Trại giam Hoàng Tiến (đóng trên địa bàn huyện Chí Linh, Hải Dương) là trại loại hai, gồm ba phân trại, hai khu sản xuất và một trung tâm dạy nghề. Đảng bộ có bảy chi bộ, với tổng số 161 đảng viên. Trong chỉ đạo xây dựng Đảng bộ và các chi bộ TSVM, Đảng ủy coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức tốt việc nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là của Đảng ủy Công an Trung ương và Đảng ủy V26, học tập Sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, giáo dục cán bộ, chiến sỹ chấp hành nghiêm Quy định những điều cán bộ, chiến sỹ Công an Nhân dân không được làm… Đồng chí Nguyễn Đức Sổ, Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại giam Hoàng Tiến cho biết: “Cán bộ, chiến sỹ, trong đó có nhiều đảng viên là những người trực tiếp quản lý đối tượng cải tạo. Vì vậy, cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, đảng viên tự giác học tập, nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, vững vàng trước những mánh khóe mua chuộc cán bộ…”. Đảng ủy coi trọng làm việc theo quy chế, nhất là những vấn đề về chủ trương lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức cán bộ, chú trọng kiện toàn cấp ủy, xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng tại các chi bộ. Đồng thời, tăng cường sinh hoạt đoàn thể quần chúng, phân công đảng ủy viên phụ trách công tác thanh niên, phụ nữ. Hằng ngày, Văn phòng Đảng ủy theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ. Các chi bộ duy trì nền nếp và chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, tăng cường sinh hoạt theo chuyên đề sát với nhiệm vụ chính trị của bộ phận. Căn cứ vào tình hình thực tế và nhiệm vụ của bộ phận, các chi bộ xây dựng nghị quyết và có kế hoạch, chương trình công tác cụ thể thực hiện nghị quyết; phát động các phong trào thi đua phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, đồng thời thu hút quần chúng tham gia để phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, duy trì chế độ tự phê bình, phê bình đảng viên. Từ năm 2003 đến nay, Đảng bộ Trại giam Hoàng Tiến liên tục đạt danh hiệu TSVM, đơn vị vững mạnh toàn diện, 100% số chi bộ đạt TSVM.

Trại giam Xuân Nguyên (đóng trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) là trại loại một, có ba phân trại. Đảng bộ Trại giam Xuân Nguyên có 7 chi bộ. Hằng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Đảng ủy đề ra các biện pháp xây dựng Đảng bộ, chi bộ TSVM, đưa vào chương trình công tác từng năm, từng quý, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc và giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện ở các chi bộ. Đảng ủy chú trọng kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên các chi bộ, xây dựng đội ngũ cấp ủy viên có đủ năng lực, trình độ, giữ vị trí chủ chốt ở các đội công tác, bí thư chi bộ thường là đảng ủy viên hoặc chỉ huy các phân trại. Các chi bộ coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và của các tổ chức quần chúng (đoàn thanh niên, phụ nữ…) nhằm nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và tiếp thu kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng đơn vị vững mạnh. Trong quản lý, giáo dục đảng viên, các chi bộ thực hiện phân công nhiệm vụ phù hợp (ví dụ ở chi bộ quản giáo: Đảng viên có tuổi thì cảm hóa, giáo dục phạm nhân già, đảng viên có trình độ cao thì cảm hóa phạm nhân phức tạp, án dài…) nhằm phát huy tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, định kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời đảng viên có thành tích xuất sắc và chỉ rõ thiếu sót, yếu kém để có biện pháp khắc phục. Các chi bộ đều coi trọng việc bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên. Chỉ tính riêng từ khi thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh đến nay toàn Đảng bộ đã kết nạp 35 đảng viên. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Đảng ủy Trại giam Xuân Nguyên chỉ đạo các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng và thực hiện nghị quyết. Mở rộng dân chủ nhằm phát huy trí tuệ tập thể trong thảo luận xây dựng nghị quyết. Nghị quyết đề ra phải cụ thể và bám sát yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phân công cấp ủy viên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết… Đồng chí Đào Huy Lộc, Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại giam Xuân Nguyên trao đổi: Muốn chi bộ tốt phải có đảng viên tốt. Nhiều năm qua, Đảng bộ thường có hơn 80% số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2005 vừa qua, Đảng bộ có 91,61% số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách. Từ năm 2003 đến nay, Đảng bộ liên tục đạt danh hiệu TSVM, đơn vị vững mạnh toàn diện, 7/7 chi bộ liên tục đạt TSVM.

…Đến những biện pháp chỉ đạo của

cấp ủy cấp trên

Thấm nhuần Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh: “…Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng, phải hiểu tư tưởng của mỗi cán bộ để giúp đỡ thiết thực trong công tác, vì tư tưởng thông suốt thì làm tốt, tư tưởng nhùng nhằng thì không làm được việc”, Đảng ủy V26 quan tâm chỉ đạo các TCCSĐ coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đồng thời thường xuyên phổ biến kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng và Đảng ủy Công an Trung ương đến các TCCSĐ trong toàn Đảng bộ.

Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới xây dựng và thực hiện quy chế làm việc. Căn cứ Quy định số 79 (trước đây) và Quy định số 126-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, Đảng ủy hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới xây dựng quy chế làm việc, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và từng thành viên, xác định rõ lề lối làm việc và mối quan hệ giữa cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy với thủ trưởng đơn vị, nhờ đó mà phát huy dân chủ, nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc trong sinh hoạt đảng. Trên cơ sở quy chế làm việc, thực hiện việc cải tiến sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo hướng tạo điều kiện cho cấp ủy viên, đảng viên nắm được thông tin, thảo luận dân chủ, cởi mở, khắc phục biểu hiện gia trưởng, độc đoán, hoặc sinh hoạt hình thức, chiếu lệ.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cấp ủy viên cơ sở và chi bộ. Đảng ủy phối hợp Ban lãnh đạo V26 xây dựng chương trình và kế hoạch thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và chỉ đạo thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ: Đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sắp xếp, bố trí cán bộ trong toàn Đảng bộ. Ngoài việc thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, 5 năm qua các cấp ủy đã cử trên 100 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị, hơn 1.000 cán bộ học trung cấp lý luận chính trị, 608 cán bộ được đào tạo trình độ đại học, 3.427 cán bộ được đào tạo trình độ trung cấp chuyên môn, nghiệp vụ. Đến nay, đội ngũ cán bộ cấp phòng và tương đương có hơn 93% có trình độ đại học. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy V26 còn tổ chức 5 lớp tập huấn về công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, trong đó có nội dung về xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, xác định và cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Phát động các phong trào thi đua: Tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, phát động thi đua thực hiện cuộc vận động “Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Đây cũng là những chủ đề cụ thể để các chi bộ xây dựng nội dung sinh hoạt, thảo luận đề ra biện pháp lãnh đạo thực hiện.

Coi trọng công tác kiểm tra. Đảng ủy V26 chú trọng kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp. ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy V26 được kiện toàn theo hướng tăng cường số lượng chuyên trách và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tổ chức định kỳ giao ban công tác đảng, công tác quần chúng theo cụm. Hiện Đảng bộ có 10 cụm giao ban công tác đảng, mỗi cụm có từ 5 đến 7 TCCSĐ. Mỗi kỳ giao ban (ba tháng một lần), ngoài việc kiểm điểm, đánh giá tình hình chung trong cụm, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, các cuộc giao ban đi sâu trao đổi, thảo luận về một số vấn đề cụ thể, gắn công tác đảng, công tác quần chúng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đây là cơ hội để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác, xây dựng TCCSĐ, chi bộ TSVM.
Với những biện pháp trên, trong nhiệm kỳ 2000-2005 trung bình hằng năm Đảng bộ có 93% số TCCSĐ đạt TSVM, trên 90% số chi bộ đạt TSVM. Tổng kết 5 năm xây dựng đảng bộ TSVM, Đảng bộ V26 có 9 TCCSĐ được Đảng ủy Công an Trung ương tặng cờ, 8 TCCSĐ được tặng bằng khen.
NGÔ MINH TUẤN
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS