Lý luận - Thực tiễn
Kết nạp đảng viên là người có đạo ở Quảng Bình
19:45' 7/11/2006


Tỉnh Quảng Bình nằm ở khu vực bắc miền Trung, có 7 huyện, thị với 159 xã, phường, thị trấn. Dân số toàn tỉnh hiện có trên 835 ngàn người; trong đó, đồng bào theo đạo chiếm gần 11% (91.137 tín đồ), chủ yếu là theo Thiên chúa giáo, tập trung ở 49/84 xã, thị trấn của huyện Tuyên Hoá, Quảng Trạch, Bố Trạch. Ở những địa bàn này phần lớn chưa có hoặc có rất ít đảng viên.

Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước, công tác tôn giáo trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tạo phấn khởi, đồng thuận của đông đảo bà con giáo dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Giáo dân đã có đóng góp tích cực trong các phong trào, nhiều giáo dân vươn lên làm giàu chính đáng và tích cực tham gia hoạt động xã hội, thực sự có tín nhiệm trong cộng đồng dân cư.

Triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình đã xây dựng chương trình hành động, trong đó có chuyên đề về kết nạp đảng viên ở các địa bàn chưa có hoặc có ít đảng viên và kết nạp đảng viên là người có đạo. Vận dụng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh uỷ xây dựng nhiều chủ trương, giải pháp để bồi dưỡng, giáo dục quần chúng ưu tú là giáo dân phấn đấu vào Đảng và đạt nhiều kết quả. Đến nay, toàn tỉnh có 847 đảng viên là người có đạo, chiếm 1,7% đảng viên toàn tỉnh; từ khi thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW, ngày 28-9-2004 của Bộ Chính trị (khoá IX) “về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo”, đã kết nạp được 102 đảng viên. Hầu hết đảng viên là người có đạo giữ gìn phẩm chất đạo đức, được rèn luyện trong thực tiễn, phát huy tính tiền phong gương mẫu, được nhân dân tín nhiệm, nhiều đồng chí được bầu vào các chức danh chủ chốt ở xã, thị trấn, thôn. Hằng năm, qua việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, nhiều tổ chức đảng được công nhận đạt trong sạch, vững mạnh; đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Công tác kết nạp đảng viên là người có đạo đã tạo được lực lượng cán bộ nòng cốt ở các địa bàn dân cư, giúp chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến nhân dân, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa nơi đồng bào có đạo sinh sống và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương; đồng thời thành lập được các chi bộ ở các thôn, bản, góp phần xây dựng tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Tuy nhiên, việc kết nạp đảng viên là người có đạo ở Quảng Bình vẫn còn khó khăn do nhận thức về chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và giáo dân còn hạn chế, trình độ văn hoá của giáo dân còn thấp, nhiều người vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình, cá biệt có những cản trở từ phía các chức sắc tôn giáo.

Từ thực tế, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, phải nắm vững chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận, các đoàn thể nhân dân, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng giáo dân thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách tín ngưỡng, tôn giáo. Các cấp uỷ đảng và chính quyền cơ sở nắm chắc diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của giáo dân, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống chính quyền, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Thứ hai, đề cao trách nhiệm của cấp uỷ trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định của Đảng và Nhà nước, giáo dục một cách sâu sắc, thường xuyên, tạo nhận thức đầy đủ, thống nhất trong cán bộ, đảng viên về công tác kết nạp đảng viên là người có đạo. Làm tốt công tác vận động quần chúng, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú là người có đạo phấn đấu vào Đảng, nhất là những người có uy tín trong bà con giáo dân, chú trọng đào tạo cán bộ trong số quần chúng là tín đồ tốt, bố trí giữ các chức vụ ở thôn, bản, xã, phường, thị trấn. Thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục, quy định của Trung ương trong công tác xét, kết nạp đảng viên; gắn công tác kết nạp đảng viên với củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên. Bố trí, luân chuyển cán bộ có năng lực về các cơ sở có đông đồng bào theo đạo, tăng cường củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở vùng giáo.

Thứ ba, xây dựng quy định, hướng dẫn phù hợp về việc kết nạp đảng viên là người có đạo, nhất là quy định về trình độ học vấn, quy trình, thủ tục xét, kết nạp đảng viên; thực hiện đúng các quy định về đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo.

Thứ tư, thường xuyên quan tâm phát triển kinh tế- xã hội, tạo công ăn việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của giáo dân; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm từ cơ sở ở vùng đồng bào có đạo.

Thứ năm, chú trọng phát triển văn hoá, giáo dục, nâng cao trình độ dân trí, vận động thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình đối với đồng bào có đạo để đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn quy định khi xét kết nạp vào Đảng.

Kết nạp đảng viên đối với người có đạo là một chủ trương quan trọng của Đảng, có ý nghĩa thiết thực trong thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng với đồng bào có đạo, cần có sự chỉ đạo tích cực, thường xuyên của các cấp uỷ đảng, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

LÊ VIẾT THẮNG
Văn phòng Tỉnh uỷ
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS