Lý luận - Thực tiễn
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới
18:50' 7/11/2006


Hiện nay ta đang tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện CNH, HĐH đất nước trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến nhanh chóng và phức tạp, khó lường. Những cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp lật đổ, tranh chấp về lãnh thổ, tài nguyên thiên nhiên tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi với tính chất ngày càng phức tạp. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của ta có những thuận lợi và cơ hội lớn để tiến lên, đồng thời cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức không thể xem thường, luôn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới vẫn tồn tại. Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn liền với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn đang diễn ra nghiêm trọng chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Những biểu hiện xa rời mục tiêu, lý tưởng của CNXH chưa được khắc phục. Các thế lực thù địch vẫn đang ráo riết thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Qua các giai đoạn cách mạng, Đảng đều đề ra chủ trương, biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ góp phần đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của kẻ thù, bảo vệ tổ chức và cán bộ, đảng viên. Bảo vệ chính trị nội bộ là bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm sự trong sạch chính trị nội bộ tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong hệ thống chính trị; bảo vệ đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mỗi tổ chức đảng phải chăm lo xây dựng, làm cho chính mình mạnh lên; kết hợp chặt chẽ xây dựng và bảo vệ từ trong mỗi người, mỗi cơ sở; lấy chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, tự bảo vệ mình là chính, đồng thời phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề mới nảy sinh. Bảo vệ chính trị nội bộ là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhưng trước hết là trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên. Ban, phòng bảo vệ chính trị nội bộ là cơ quan tham mưu của cấp uỷ về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đồng thời là cơ quan nghiệp vụ bảo vệ chính trị nội bộ, có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, hướng dẫn kiểm tra, giải quyết công việc cụ thể thuộc lĩnh vực bảo vệ chính trị nội bộ, thẩm định về tiêu chuẩn chính trị đối với người xin vào Đảng và cán bộ dự kiến đề bạt, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng vào làm việc ở cơ quan trọng yếu, cơ mật của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể trong hệ thống chính trị.

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp uỷ, các ban, phòng bảo vệ chính trị nội bộ các cấp, các ngành đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm trong sạch, vững mạnh tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội. Cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ các cấp, các ngành đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng và giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; đã tham mưu cho cấp uỷ các cấp làm rõ và kết luận nhiều trường hợp về lịch sử chính trị của người vào Đảng, tham gia cấp uỷ, làm cán bộ chủ chốt và làm việc ở cơ quan trọng yếu, cơ mật, phục vụ công tác xây dựng đảng; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc bố trí, sử dụng, quản lý và luân chuyển cán bộ. Tiến hành rà soát chính trị nội bộ, phục vụ công tác nhân sự HĐND các cấp, nhân sự Quốc hội khóa XI và phục vụ nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhân sự Đại hội lần thứ X của Đảng. Thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ và phát triển đảng viên.

Nhưng hiện nay một số cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức chỉ đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Nhất là xem xét giải quyết vấn đề về chính trị hiện nay còn hạn chế, tổ chức bộ máy làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ chậm được kiện toàn. Có địa phương, đơn vị cho rằng bảo vệ chính trị nội bộ là trách nhiệm của cơ quan chuyên trách, chưa coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, đơn giản cho rằng tình hình địa phương, đơn vị mình không có vấn đề gì về chính trị nội bộ. Từ đó dẫn đến việc tổ chức quán triệt các quy định, chỉ thị của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ còn mang tính hình thức. Phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy chế phối hợp chưa chặt chẽ, khi có vấn đề thì mới trao đổi, cung cấp tình hình cho nhau, chưa trở thành trách nhiệm và nghĩa vụ phải thực hiện thường xuyên.

Nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ không những là công tác quan trọng trước mắt mà còn có ý nghĩa lâu dài. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, hết sức chú trọng công tác bảo vệ Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, các cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là cấp cơ sở phải nắm chắc và quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên cả về phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống. Coi trọng việc nắm chắc tình hình cán bộ, nhất là những vấn đề về chính trị hiện nay. Kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lệch lạc, trái với đường lối, quan điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; dựa vào nhân dân, đề cao cảnh giác, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch phá hoại nội bộ Đảng.

Để đáp ứng đòi hỏi của thời kỳ mới, cần tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đặc biệt coi trọng vấn đề chính trị hiện nay.

Trước hết, cần tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy, tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, nhận rõ hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN có mối quan hệ gắn bó hữu cơ với nhau; vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. Các cấp uỷ có kế hoạch định kỳ nghe cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ báo cáo tình hình chính trị nội bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ, để chỉ đạo kịp thời.

Thường xuyên tiến hành rà soát chính trị nội bộ theo tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 14-8-1998 của Bộ Chính trị về việc thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, để tham mưu cho cấp uỷ nắm và quản lý cán bộ, đảng viên; phục vụ đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ. Khi quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt thì phải rà soát chính trị nội bộ. Rà soát chính trị nội bộ phải do thường trực cấp uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực tiếp chỉ đạo, chủ trì phối hợp chặt chẽ giữa các ban đảng, các ngành chức năng có liên quan và lập kế hoạch chương trình tổ chức thực hiện cụ thể.

Trên cơ sở tổng kết thực hiện Quy định 75, Chỉ thị 24 và các vấn đề khác liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, theo Thông báo số 132-TB/TW ngày 5-1-2004 của Bộ Chính trị, tiến hành xây dựng quy định mới trình Bộ Chính trị ban hành; thẩm định, thẩm tra về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên theo sự chỉ đạo của cấp uỷ. Đảm bảo cho tổ chức đảng luôn luôn trong sạch, vững mạnh. Chủ động ngăn chặn không để cán bộ, đảng viên biến chất về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; không để lọt những phần tử cơ hội, thoái hoá biến chất vào các cơ quan đảng, nhà nước và đoàn thể xã hội.

Chủ động quan hệ với các cơ quan hữu quan theo Quy chế phối hợp để nắm tình hình chính trị nội bộ và kết quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở địa phương, ban ngành, đoàn thể. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện những sơ hở mất cảnh giác của cán bộ, đảng viên và những biểu hiện sai trái về quan điểm tư tưởng, đạo đức lối sống... để báo cáo cấp ủy tiến hành thẩm tra, xử lý và giáo dục, kiểm điểm kịp thời, không để khuyết điểm về đạo đức, lối sống dẫn cán bộ đến thoái hoá biến chất về chính trị, chống lại Đảng, Nhà nước và chế độ.

Trước yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và tình hình thế giới, khu vực tác động đến an ninh chính trị nội bộ, nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ ngày càng có vị trí quan trọng, ngày càng nặng nề hơn. Từ đó cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đặc biệt coi trọng vấn đề chính trị hiện nay mới đáp ứng đòi hỏi của thời kỳ mới, bảo đảm cho Đảng ta luôn trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

ĐỖ THIỆN CHIẾN
Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS