TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ONLINE
Tiêu đề  : Tạp chí Xây dựng Đảng số 7/2018
Số : 7
Năm xuất bản : 2018
Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm
Tác giả : ***
Tác giả : Nguyễn Đức Hà
Tác giả : MINH ANH
Tác giả : ThS. NGUYỄN VĂN HƯNG - Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong
Tác giả : Phan Nam
Tác giả : Nguyễn Văn Chiến
Tác giả : Diệp Chi
Tác giả : ĐINH THÀNH
Tác giả : TRẦN XUÂN
Nghiên cứu - trao đổi
Tác giả : PGS, TS. Vũ Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương
Tác giả : Hồng Văn
Tác giả : PHẠM VĂN PHONG
Trang Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị quyết và cuộc sống
Tác giả : Ths. Trần Nhật - Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Thừa Thiên Huế
Tác giả : T.H
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tác giả : Diệp Chi
Suy ngẫm về nghề tổ chức
Ý kiến đảng viên
Tác giả : Bảo Yến
Đảng viên phấn đấu tốt
Tác giả : Bài và ảnh: NGUYỄN THANH HỒNG - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng
Sinh hoạt đảng
Tác giả : Minh Anh
Thông tin công tác xây dựng đảng
Quốc tế
Tác giả : ThS. Khăm-Phủi Chăn-Tha-Va-Đy Trường Chính trị và Hành chính tỉnh
Tác giả : ĐÌNH TÙNG
Trả lời bạn đọc
Hộp thư cộng tác viên
Tác giả : Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng
Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) kế thừa, bổ sung và phát triển Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về Chiến lược cán bộ và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ đó đến nay với nhiều nội dung đổi mới quan trọng, có tính đột phá, khả thi và sát với tình hình thực tế. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của các cấp uỷ, tổ chức đảng, mà trước hết là người đứng đầu và cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ của Đảng.
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: