Đảng viên
Vĩnh Long triển khai thực hiện sổ liên hệ của đảng viên đang công tác với cấp uỷ đảng cơ sở nơi cư trú
19:37' 23/2/2022
Nhằm giúp cho đảng viên, cấp uỷ cơ sở thuận tiện trong việc giới thiệu, tiếp nhận và nhận xét đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên, cấp uỷ trong việc lưu trữ các phiếu nhận xét, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Vĩnh Long đã tham mưu để Tỉnh uỷ triển khai thực hiện sổ liên hệ của đảng viên đang công tác với cấp uỷ đảng cơ sở nơi cư trú.
Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy các cấp tỉnh Vĩnh Long đã kiểm tra 1.296 tổ chức đảng và 2.359 đảng viên. Ảnh: Báo Vĩnh Long.


Nội dung và thời gian sử dụng

Sổ liên hệ của đảng viên đang công tác với cấp uỷ đảng cơ sở nơi cư trú bao gồm các quy định, hướng dẫn của Trung ương như: Quy định 213-QĐ/TW ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú”; Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW ngày 30-10-2020 của Ban Tổ chức Trung ương “về thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú”; giấy giới thiệu mẫu 1-213 (3 tờ) và phiếu xin ý kiến chi uỷ nơi cư trú mẫu 3-213 (5 phiếu/5 năm). Sổ này sử dụng trong thời gian 5 năm (1 nhiệm kỳ) và được lưu tại chi bộ của đảng viên đang công tác.

Tổ chức thực hiện

Đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở nơi đảng viên đang công tác: (1) Đầu năm, cấp ủy nơi đảng viên công tác tiến hành rà soát, lập danh sách, ký giấy giới thiệu mẫu số 1-213. (2) Phân công cấp uỷ gửi danh sách kèm sổ về đảng uỷ nơi cư trú để xác nhận vào giấy giới thiệu (giấy giới thiệu chỉ ký 1 lần, trường hợp đảng viên thay đổi nơi cư trú thì ký giấy giới thiệu về nơi mới). (3) Đầu tháng 10, cấp uỷ nơi đảng viên công tác liên hệ với cấp ủy nơi đảng viên cư trú để lấy ý kiến nhận xét cho đảng viên đã được giới thiệu.

Đối với đảng uỷ cơ sở nơi đảng viên cư trú (nơi tiếp nhận đảng viên về giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú): (1) Lập sổ theo dõi, quản lý số lượng đảng viên được giới thiệu. (2) Định kỳ hằng năm khoảng tháng 10, chi uỷ nơi cư trú cho ý kiến nhận xét đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú vào mẫu số 3-213. (3) Sau khi cho ý kiến, cấp uỷ nơi cư trú trực tiếp liên hệ cấp uỷ nơi đảng viên công tác trả sổ để theo dõi, quản lý.
Ngọc Thảo

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS