Đảng viên
Qua 5 năm thực hiện Kết luận số 211-KL/TU ngày 12-5-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về "Thực hiện chính sách đối với đảng viên ở xã, phường, thị trấn không có hưởng chế độ, chính sách" đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với Nhân dân và niềm tin của Nhân dân với Đảng.
Kim Sơn là huyện có tỷ lệ lớn đồng bào theo đạo Công giáo của tỉnh Ninh Bình. Nhằm xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và xây dựng nòng cốt để tăng cường đoàn kết lương - giáo, tạo sự gắn bó trong các tầng lớp nhân dân, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên là người có đạo.
Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là cấp cơ sở phải thường xuyên đẩy mạnh rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Thanh lọc, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên là một vấn đề rất khó và phức tạp, nhưng không thể không làm. Không để khó khăn cản sự phát triển, phải quyết liệt hành động, giữ cho tổ chức đảng vững từ “gốc” là chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
Để bảo đảm vai trò lãnh đạo và không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, việc rà soát, sàng lọc và kịp thời đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng là yêu cầu tất yếu trong công tác xây dựng Đảng. Cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), ngày 21-1-2019, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 130-KH/TU để triển khai thực hiện. Đây là một giải pháp quan trọng, góp phần ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của một bộ phận đảng viên, xây dựng Đảng vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.
Đảng bộ Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hải Phòng. Những năm qua, Đảng bộ Tổng Công ty luôn quan tâm, chú trọng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng.
Bảo Lộc (Lâm Đồng) là địa phương có đông đồng bào theo đạo sinh sống. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, công tác phát triển đảng viên đối với người có đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ tại chỗ đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ TP. Bảo Lộc.
Thực hiện Kế hoạch 49-KH/TU ngày 12-4-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-2-2019 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định đã ban hành Hướng dẫn số 21-HD/BTCTU ngày 26-4-2019 rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 28-CT/TW.
Xác định phát triển đảng viên là một trong những nội dung căn bản trong xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng, là nhiệm vụ thường xuyên nhằm bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn đã có nhiều giải pháp thu hút, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng thanh niên nhằm trẻ hóa đội ngũ đảng viên, tăng thêm sinh lực cho Đảng.
Dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2019), 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), toàn Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh có 2.397 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng.
Trong thời gian qua, các cấp ủy các cấp tỉnh Kiên Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đồng thời rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: