Dân với Đảng
Bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục thể chế, cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong quá trình thực hiện, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Khi các chủ trương, biện pháp lãnh đạo của Đảng đúng đắn, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ thì dù khó khăn đến mấy cũng hoàn thành, đó là phương châm lãnh đạo của mọi tổ chức đảng.
Chúng ta đang ở trong một thời kỳ đặc biệt của lịch sử dân tộc. Mùa xuân này Đảng ta khai hội lần thứ XIII. Một Đại hội có tầm quan trong đặc biệt, mở đầu thập kỷ thứ 3 của thế kỷ 21, bàn giao thế hệ lãnh đạo, trong thế nước đang lên, hoạch định một đường băng lớn cho dân tộc bay lên hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc.
Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” sau hơn 30 năm thực hiện và vận động trong cuộc sống đã đem lại hiệu quả rất tích cực, cụ thể trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là ở các loại hình cơ sở. Đến nay, Đảng ta bổ sung, đề ra chủ trương thể chế hóa, cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” là rất đúng đắn, phù hợp cả về lý luận và đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 11-QÐi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
Nghiên cứu, học tập Nghị quyết của Đảng là quyền và trách nhiệm của không chỉ đảng viên, mà còn là của tất cả mọi người dân Việt Nam. Bởi Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng là thông qua cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và các chủ trương lớn được cụ thể bằng các nghị quyết.
Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, củng cố niểm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở; tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh.
Việc quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định số 76 được Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ; các đảng viên thuộc diện giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú được Đảng ủy cơ quan làm thủ tục giới thiệu kịp thời, đúng quy trình, trong tổng kết công tác, kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ, đảng viên hằng năm đều có đánh giá việc thực hiện Quy định số 76.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương vừa đối thoại trực tiếp với 436 đại biểu đại diện cho 1.565 bí thư chi bộ kiêm trưởng, thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.Đây là cuộc đối thoại được tổ chức với số lượng đại biểu bí thư chi bộ kiêm trưởng, thôn, bản, khu phố tham dự đông nhất từ trước đến nay.
Hành trang của Đảng vào mùa xuân mới là niềm tin của Nhân dân với Đảng. Đó là mạch nguồn sức thanh xuân của Đảng. Để trường tồn trong lòng dân, Đảng chỉ có một cách là trong sạch vững mạnh không chỉ bằng lời nói mà phải bằng việc làm thực tế ích quốc, lợi dân.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 3 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: