Cơ sở đảng
Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng hoạt động của TCCSĐ trong toàn Đảng bộ huyện được nâng lên rõ rệt. Nhiều TCCSĐ giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp ủy cấp trên, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy chi bộ. Tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc chặt chẽ, chu đáo, đạt kết quả tốt sẽ góp phần cho thành công đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Với nhiều giải pháp quyết liệt trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã góp phần xây dựng đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.
Trước những yêu cầu cấp bách về công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy Điện Biên tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của đảng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội ở cơ sở. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong mỗi cấp ủy, tổ chức đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, để từng cán bộ, đảng viên ở cơ sở thật sự là hạt nhân gương mẫu trước quần chúng nhân dân.
Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tại huyện Vĩnh Thạnh đang thực hiện đúng phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.
Nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Tân Yên (Bắc Giang) chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Với những giải pháp đồng bộ, cụ thể, các buổi sinh hoạt đảng được duy trì nền nếp theo quy định, có chuyển biến về chất lượng, góp phần tạo hiệu quả tích cực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.
Để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Tỉnh ủy Nghệ An đã triển khai quán triệt, phổ biến đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương và cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm tuyên truyền, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, đề án theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
Trong nhiệm kỳ tới, Huyện ủy Hòn Đất tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên”; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư “vê nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng”. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy các cơ sở đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, nhất là những nơi tổ chức đảng yếu kém. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng đồng bộ với sắp xếp tổ chức bộ máy; xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở những thôn, bản chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở.
Nhận thức sâu sắc những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về vai trò của công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đội ngũ đảng viên trong tình hình mới, Đảng bộ tại Căm-pu-chia coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: