Cơ sở đảng
Nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Tân Yên (Bắc Giang) chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Với những giải pháp đồng bộ, cụ thể, các buổi sinh hoạt đảng được duy trì nền nếp theo quy định, có chuyển biến về chất lượng, góp phần tạo hiệu quả tích cực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.
Để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Tỉnh ủy Nghệ An đã triển khai quán triệt, phổ biến đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương và cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm tuyên truyền, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, đề án theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
Trong nhiệm kỳ tới, Huyện ủy Hòn Đất tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên”; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư “vê nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng”. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy các cơ sở đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, nhất là những nơi tổ chức đảng yếu kém. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng đồng bộ với sắp xếp tổ chức bộ máy; xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở những thôn, bản chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở.
Nhận thức sâu sắc những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về vai trò của công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đội ngũ đảng viên trong tình hình mới, Đảng bộ tại Căm-pu-chia coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Việc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Phú Thọ chuyển giao, tiếp nhận các đảng bộ chi cục thuế, chi bộ kho bạc nhà nước thuộc đảng bộ các huyện, thành phố, thị xã về sinh hoạt tại Đảng bộ Cục Thuế tỉnh và Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh là bước chuẩn bị cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hai ngành theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Nhân dân chỉ tin, chỉ yêu khi Đảng tập hợp trong hàng ngũ của mình những đảng viên tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh, ý chí hành động vì dân. Rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên suy thoái về chính trị, tư tưởng, phai nhạt lý tưởng, bỏ sinh hoạt đảng là giải pháp cần kíp góp phần tăng sức mạnh, uy tín và hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Từ đầu nhiệm kỳ (2015-2020) đến nay, Đảng bộ TP. Rạch Giá (Kiên Giang) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) gắn với tiếp tục sắp xếp mô hình tổ chức đảng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình TCCSĐ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ của Đảng ủy Khối mới ban hành. Đây là nội dung nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối.
Hội thi Bí thư cấp ủy cơ sở và bí thư chi bộ quân sự cấp xã là dịp bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ bí thư quân sự cơ sở trong việc cụ thể hóa nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên. Qua hội thi, các cấp ủy, tổ chức đảng phần nào đánh giá đúng trình độ, năng lực của cán bộ để tuyên truyền, nhân rộng gương tiêu biểu, đồng thời rút kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ này trong những năm tiếp theo.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: