Cơ sở đảng
Đam Rông là một trong 62 huyện nghèo cả nước, vùng dân tộc thiểu số (DTTS) khó khăn của tỉnh Lâm Đồng, sau hơn 10 năm nỗ lực áp dụng nhiều giải pháp xóa nghèo của tỉnh và thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, đến nay Đam Rông đã có nhiều đổi thay vượt bậc, trong đó công tác xây đảng, hệ thống chính trị vững mạnh giữ vai trò quyết định.
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW (khóa X) ở Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, nhiều tổ chức đảng được sắp xếp, kiện toàn phù hợp, hoạt động hiệu quả hơn; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ có chuyển biến tích cực. Nhiều yếu kém của các TCCSĐ được khắc phục, phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới.
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói chung, sinh hoạt chuyên đề nói riêng là một trong những giải pháp quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Từ những kết quả đạt được trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ Chính trị - Hậu cần thuộc Đảng bộ Công an TP. Quy Nhơn đã rút ra một số kinh nghiệm.
Mường Nhà là một trong những xã miền núi, biên giới, đặc biệt khó khăn của huyện Điện Biên (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Đảng bộ xã hiện có 189 đảng viên sinh hoạt ở 19 chi bộ trực thuộc (trong đó có 14 chi bộ bản và 5 chi bộ trường học). Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, Đảng ủy xã xác định phải đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ trực thuộc và coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong suốt nhiều nhiệm kỳ.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”; “Tác dụng của chi bộ là cực kỳ quan trọng, vì nó là sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng”. Thấm nhuần lời dạy của người, nhiều năm qua, từ Trung ương đến địa phương đã ban hành nhiều chỉ thị, hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tuy nhiên, thực tế, sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi vẫn còn nặng về hình thức, chất lượng chưa cao, cần có giải pháp khắc phục. Tạp chí Xây dựng Đảng xin điểm lại một số cách làm mới của một số địa phương để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Huổi Lèng là xã miền núi của huyện Mường Chà (Điện Biên), những năm qua, Đảng bộ xã luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, từ đó khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong mỗi cán bộ, đảng viên.
Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng để xây dựng Ðảng bộ tỉnh Lâm Đồng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong tỉnh.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, công tác tổ chức, xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Kết quả đạt được thời gian qua sẽ là những bài học kinh nghiệm tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức, xây dựng Đảng của Đảng bộ trong thời gian tới.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp theo nội dung của Nghị quyết số 74-NQ/TU ngày 10-5-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020” bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đạt một số kết quả nổi bật.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: