Cơ sở đảng
Đăk Lăk là tỉnh miền núi, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh của khu vực Tây Nguyên. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 Đăk Lăk đã có được những kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt trong lĩnh vực sắp xếp, hoàn thiện các tổ chức đảng và “xóa” các thôn, buôn chưa có đảng viên, chưa có chi bộ.
"Đảng viên các anh ở đâu" - Câu nói giản dị của ông Nicolai Babelop đã ám ảnh tôi suốt. Tôi thầm nghĩ rằng, nếu như ở các đơn vị, các cấp chính quyền cũng có những người đặt câu hỏi như vậy thì thật là hay biết bao!
Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; căn cứ Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương và đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng đã cụ thể hóa thành Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU, ngày 7-8-2018 về “Một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.
Ðể củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp cụ thể khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X.
Ở đâu đó cách xa hàng ngàn cây số có những người con vì thực hiện nhiệm vụ học tập phải rời xa Tổ quốc nhưng vẫn ngày đêm nhớ về đất Mẹ thân yêu, đất Mẹ đẹp lắm, hiền hòa, nghìn năm vẫn thế. Và đó là câu chuyện tôi muốn kể cho các bạn nghe về những người con của Tổ quốc, những đảng viên của Chi bộ Lưu học sinh Quân sự Nam Kinh, Trung Quốc. Ở đó tình đồng chí, đồng đội được thể hiện một cách trong sáng và trọn vẹn nhất như nhà thơ Chính Hữu đã từng viết: Anh với tôi đôi người xa lạ/Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.../Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ.../Thương nhau tay nắm lấy bàn tay!
Chi bộ là nền tảng của Đảng, là hạt nhân thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng là một yêu cầu cấp thiết, đặc biệt đối với các tổ chức đảng ở ngoài nước hiện nay. Bởi lẽ đối với những người xa Tổ quốc, chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt là ngọn cờ để họ hướng về; là nơi tập hợp, quy tụ sức mạnh của đảng viên; là nơi bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện họ, giúp họ kiên định lập trường tư tưởng chính trị, tăng cường sức chiến đấu, không bị lung lay trước mọi thế lực thù địch.
Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiền thân là Liên chi cơ quan Trung ương. Từ một chi bộ được thành lập ngày 7-11-1948 trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giữa Chiến khu Việt Bắc, đến nay Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có 64 tổ chức đảng trực thuộc với gần 70.000 đảng viên, sinh hoạt tại 5.469 chi bộ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng căn dặn: “Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện. Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên tốt.” Những chỉ dẫn trên của Người mãi là chân lý và vẫn nguyên giá trị trong mọi thời đại.
Bằng nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể các cấp uỷ, các ngành ở Quảng Ninh từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, nghiệp vụ bí thư và cấp uỷ cho trên 31.000 lượt cán bộ, công chức, cấp uỷ viên cơ sở, chi bộ, cán bộ thôn, bản. Trong đó: 16.264 bí thư, cấp uỷ viên các tổ chức cơ sở đảng và chi bộ; 9.317 lượt cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; 9.663 cán bộ thôn, bản, khu phố (bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi uỷ viên).
Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở, BCH Đảng bộ Nam Định đã ban hành Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao chất lượng cán bộ xã, phường, thị trấn từ năm 2011 đến năm 2015 và những năm tiếp theo”. Theo đó, quy định rõ điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt xã, phường, thị trấn; đồng thời đề ra mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã đạt chuẩn, từng bước vượt chuẩn các chức danh theo quy định.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: