Cán bộ
Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ trẻ và cán bộ nữ ở Gia Lâm (Hà Nội)
6:36' 7/2/2012
Cán bộ, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng làm việc với Ban Tổ chức Huyện ủy Gia Lâm

Trong giai đoạn 2006-2010, Huyện ủy Gia Lâm đã quy hoạch được 407 đồng chí tham gia vào Ban Chấp hành đảng bộ và các chức danh chủ chốt của xã, thị trấn nhiệm kỳ 2010-2015, trong đó tỷ lệ cán bộ nữ chiếm 25,5%; cán bộ trẻ dưới 40 tuổi chiếm 45,2%.Ở cấp huyện, 17 đồng chí đã được giới thiệu để quy hoạch vào Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XX và các chức danh chủ chốt diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Giới thiệu 61 đồng chí để quy hoạch vào Ban Chấp hành đảng bộ huyện khóa XX trong đó cán bộ nữ có 10/61 đồng chí, cán bộ trẻ dưới 35 tuổi có 9/61 đồng chí.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 28-5-2005 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “Về đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức giai đoạn 2005-2010”, Huyện ủy Gia Lâm đã quan tâm và tạo nhiều điều kiện thuận lợi để cán bộ tham gia học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được gắn liền với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như nhu cầu của người học, có sự đa dạng các hình thức và phương pháp đào tạo, chi tiết về nội dung và đảm bảo tiến độ thời gian. Đến nay, hầu hết cán bộ lãnh đạo ở phòng, ban của huyện và gần 70% số cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn có trình độ đại học về chuyên môn và trung cấp lý luận chính trị trở lên. Từ năm 2008 đến 2010, đã có 7 cán bộ trẻ, cán bộ nữ cấp huyện được cử đi học cao cấp lý luận, 27 đồng chí học trung cấp lý luận; ở cấp cơ sở, trong số cán bộ trẻ và cán bộ nữ, có 98 đồng chí học trung cấp lý luận và 64 đồng chí học đại học.

Về việc bố trí sử dụng: Huyện ủy Gia Lâm chú trọng bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với chuyên môn đào tạo, năng lực, sở trường và theo quy hoạch. Công tác đề bạt, sử dụng cán bộ được thực hiện dân chủ, công khai và đúng quy trình, mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ, có triển vọng đã qua rèn luyện thực tiễn để đảm nhận các chức vụ trong cấp ủy, chính quyền và đoàn thể, đã có 4 cán bộ trẻ được luân chuyển từ huyện về xã làm bí thư đảng ủy, bí thư đoàn.

Đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ về cơ bản có khả năng tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao, qua thực tiễn đã từng bước trưởng thành, nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành công việc được nâng lên. Nhiều đồng chí cán bộ trẻ, cán bộ nữ được đề bạt, bổ nhiệm vào các chức vụ chủ chốt của các phòng, ban của huyện.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ trẻ, cán bộ nữ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, chưa gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chưa chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức. Một số cán bộ chưa tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, chưa chú trọng tiếp cận công nghệ thông tin phục vụ cho công tác. Một số cán bộ trẻ và cán bộ nữ cấp xã, thị trấn chưa đáp ứng yêu cầu do thiếu trình độ chuyên môn, tác phong lề lối làm việc thiếu khoa học. Công tác bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ tại các xã, thị trấn ở một số nơi còn mang tính cục bộ địa phương, chưa chú ý đến tiêu chuẩn và năng lực công tác thực tiễn.

Để nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ ở Gia Lâm trong thời gian tới, Đảng bộ huyện tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ giai đoạn 2011-2015, từng bước đảm bảo đủ số lượng cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo quy định. Các cấp ủy đảng cần xác định công tác kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trong đó có cán bộ trẻ, cán bộ nữ là một nội dung quan trọng, là việc làm thường xuyên hằng năm.

Hai là, tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và ý thức tổ chức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Cán bộ trẻ, cán bộ nữ cần đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận, độ tuổi và sức khỏe.

Ba là, chủ động khắc phục tình trạng hẫng hụt trong đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và chuyển tiếp liên tục, đảm bảo giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị ở địa phương. Thường xuyên quan tâm các cán bộ được quy hoạch, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, thể hiện ở bố trí giao nhiệm vụ, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo tiêu chuẩn và nâng cao trình độ.

Bốn là, chú trọng công tác quản lý cán bộ trẻ, cán bộ nữ, nắm chắc cán bộ về phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật và năng lực công tác; quản lý cán bộ gắn liền với việc hoàn thiện hồ sơ, bổ sung, lưu trữ và khai thác hồ sơ một cách thuận lợi, dễ dàng.

Nguyễn Bá Thắng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS