Cán bộ
Công tác tổ chức, cán bộ của Đảng qua những năm Thìn
10:4' 26/1/2012


Năm Canh Thìn - 1940

Tháng 11-1940, Ban Chấp hành Trung ương (BCHTƯ) khoá I họp Hội nghị bàn về nhiệm vụ trước mắt của cách mạng ở Đông Dương. Hội nghị khẳng định nhiệm vụ trước mắt của Đảng là chuẩn bị cuộc “võ trang bạo động giành lấy quyền tự do, độc lập”.

Bối cảnh lịch sử khi đó là: Sau Hội nghị Trung ương tháng 11-1939, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Lê Duẩn và một số đồng chí uỷ viên Trung ương khác bị bắt. Các đồng chí còn lại cùng đồng chí Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt (Xứ uỷ Bắc kỳ) tổ chức lại BCHTƯ Đảng, đồng chí Trường Chinh giữ chức quyền Tổng Bí thư của Đảng. Phát-xít Nhật đổ bộ chiếm đóng Đông Dương, thực dân Pháp từng bước nhượng bộ và đầu hàng Nhật, nhân dân Việt Nam chịu cảnh “một cổ hai tròng”. Khởi nghĩa Bắc Sơn nổ ra (ngày 27-9-1940), Xứ uỷ Nam kỳ sau nhiều lần thảo luận đã chủ trương phát động nhân dân vũ trang khởi nghĩa.

Hội nghị Trung ương họp tại Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh) từ ngày 6 đến ngày 9-11-1940, có các đồng chí Trường Chinh, Phan Đăng Lưu, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt, Trần Đăng Ninh... tham dự.

Hội nghị vạch rõ kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương lúc này là phát-xít Pháp - Nhật. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế lúc này thực chất là Mặt trận dân tộc thống nhất chống phát-xít Pháp - Nhật ở Đông Dương.

Hội nghị đã phân tích, đánh giá khởi nghĩa Bắc Sơn và quyết định duy trì đội du kích Bắc Sơn làm cơ sở cho xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, vừa chiến đấu chống địch, bảo vệ nhân dân, vừa phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới thành lập khu căn cứ, lấy vùng Bắc Sơn - Võ Nhai làm trung tâm. Xét đề nghị khởi nghĩa của Xứ uỷ Nam kỳ, Hội nghị nhận định điều kiện khởi nghĩa chưa chín muồi nên không cho phép phát động khởi nghĩa. Đồng chí Phan Đăng Lưu được Hội nghị giao trách nhiệm truyền đạt quyết định của Trung ương Đảng cho Xứ uỷ Nam kỳ. Đây là một chủ trương sáng suốt của Hội nghị Trung ương tháng 11-1940, thể hiện việc nắm vững lý luận về khởi nghĩa vũ trang cách mạng.

Năm Nhâm Thìn - 1952

Hội nghị lần thứ ba của BCHTƯ Đảng khoá II, họp từ ngày 22 đến 28-4-1952.

Phân tích tình hình thế giới và trong nước Hội nghị ấn định những nhiệm vụ và công tác cụ thể cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Hội nghị hoàn toàn tán thành ba nhiệm vụ lớn và bốn công tác chính mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra:

Tiêu diệt sinh lực địch, đẩy mạnh chiến tranh du kích; phá chính sách dùng người Việt đánh người Việt của địch, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh; bồi dưỡng lực lượng của nhân dân, của kháng chiến.

Bốn công tác chính là: Thực hiện kế hoạch tăng gia sản xuất và tiết kiệm; giữ vững và đẩy mạnh cuộc đấu tranh sau lưng địch; chấn chỉnh quân đội; chỉnh Đảng.

Hội nghị nhấn mạnh: Đảng phải thật mạnh, thật trong sạch để thiết thực lãnh đạo những nhiệm vụ công tác nói trên. Muốn lãnh đạo vững thì trước hết cán bộ, đảng viên phải có tư tưởng và lập trường vững chắc, thực sự xung phong gương mẫu. Vì vậy, chỉnh Đảng là việc chính, phải làm ngay, nhưng làm từng bước, có trọng tâm: Chỉnh huấn cán bộ trước, rồi mới chỉnh đốn chi bộ. Chỉnh đốn tư tưởng trước, rồi mới chỉnh đốn tổ chức. Chỉnh huấn cán bộ cao cấp phải do Trung ương trực tiếp lãnh đạo vì đó là mấu chốt của việc chỉnh đốn toàn Đảng. Chỉnh Đảng xong, phải chỉnh đốn công tác quần chúng.

Năm Bính Thìn - 1976

Từ ngày 24-9 đến ngày 24-10-1976, BCHTƯ khoá III họp Hội nghị lần thứ 25 để thảo luận Dự thảo các văn kiện và tổ chức nhân sự chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng. Quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1960 đến năm 1976, Đảng ta đã có nhiều thành công nổi bật, hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III đề ra: Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng tổng kết quá trình đấu tranh anh hùng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đại hội đã xác định đường lối chung của cách mạng Việt Nam là bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH.

Đại hội quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm Mậu Thìn - 1988

Hội nghị lần thứ năm BCHTƯ Đảng khoá VI họp từ ngày 14 đến 20-6-1988, bàn và ra Nghị quyết Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng. Hội nghị đánh giá vai trò của Đảng và công tác xây dựng đảng trong giai đoạn trước đó; xác định phương hướng chung của công tác xây dựng đảng. Hội nghị đề ra một số nhiệm vụ cấp bách của công tác xây dựng đảng: Một là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, nghiên cứu thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm cụ thể hoá kịp thời, đúng đắn các nghị quyết của Đảng trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế-xã hội; chuẩn bị Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội để trình Đại hội VII của Đảng. Hai là, tăng cường công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ. Ba là, nâng cao chất lượng đảng viên và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Năm Canh Thìn - 2000

Hội nghị lần thứ chín BCHTƯ Đảng khóa VIII họp từ ngày 10 đến ngày 19-4-2000, tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã tập trung thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội IX.

Hội nghị Trung ương nhất trí với chủ đề của Đại hội IX là: phát huy sức mạnh toàn dân tộc; tiếp tục đổi mới; đẩy mạnh CNH, HĐH; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Hội nghị nghiêm túc chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm trong quá trình thực hiện bước hai Cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2); xác định phương hướng, nhiệm vụ bước ba của Cuộc vận động, làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh, đủ sức chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng của thời kỳ mới.

Năm Nhâm Nhìn - 2012

Năm 2012 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Nhiệm vụ của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng là tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI, các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy của Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XI đi vào cuộc sống.

Đồng NguyênẢnh: Hà Hữu Nết
Danh sách bài bạn đọc phản hồi
Bạn : bùi thị lan ( lanbui@...).Gửi ngày: 07/03/2012
Tôi là cán bộ Văn phòng Đảng uỷ đã lâu, công việc rất nhiều nhưng chi mong TW Đảng và Nhà nước quan tâm đến chúng tôi bố trí thêm 1 định biên. Giờ đây chúng tôi chỉ có 0,8% lương cơ bản mà thời gian, công việc phải làm cả tuần, có khi cả buổi tối. Kính mong các cấp lãnh đạo quan tâm để chúng tôi có thể an tâm công tác cũng như ổn định công việc của minh. Xin cảm ơn!

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS