Cán bộ
Một số giải pháp về quản lý, sử dụng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học
6:20' 13/6/2011Trong công tác tổ chức cán bộ, quản lý, sử dụng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học (CBKH) là một công tác quan trọng. Với vai trò là cơ quan tham mưu cho các cấp uỷ đảng về xây dựng, quản lý và phát triển nguồn lực cán bộ, cơ quan tổ chức cán bộ các cấp có trách nhiệm lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ CBKH đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cụ thể trước mắt và lâu dài của từng lĩnh vực, ngành và phù hợp với tiến trình chung của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và các cấp uỷ cơ sở, việc tổ chức triển khai Chiến lược cán bộ, trong đó quản lý và phát triển nguồn lực CBKH đã đạt được những kết quả quan trọng. Ở các cấp, ngành và trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, công tác lựa chọn nguồn, đào tạo và bồi dưỡng CBKH được triển khai tích cực và tập trung cho các lĩnh vực kinh tế, chính trị và khoa học trọng yếu.

Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới và phát triển đất nước, sự phát triển nhanh của khoa học trên các lĩnh vực đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý, sử dụng và phát triển đội ngũ CBKH. Việc bố trí, sử dụng CBKH cần phải có những tiêu chí cụ thể, có định hướng và phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp uỷ đảng với những giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, bố trí, sử dụng CBKH phải coi trọng năng lực chuyên môn nhưng phẩm chất chính trị là  quyết định.
Đây là vấn đề hết sức quan trọng trong công tác tổ chức cán bộ của Đảng, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ CBKH vừa “hồng” vừa “chuyên” - trung thành với Đảng, tận tuỵ với Tổ quốc và nhân dân, cống hiến hết mình vì sự nghiệp khoa học. Việc kiện toàn đội ngũ CBKH về phẩm chất chính trị còn là cơ sở để tiến hành xây dựng lực lượng CBKH mang tính bền vững, lâu dài và phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong công tác quy hoạch cán bộ.

Thứ hai, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn cho đội ngũ CBKH trẻ.
Ở hầu hết các lĩnh vực, ngành hiện nay, đội ngũ CBKH trẻ rất đông đảo, được đào tạo cơ bản, chuyên sâu. Với nhiệt tình tuổi trẻ, sức sáng tạo lớn, đội ngũ CBKH trẻ đang góp phần tạo nên những thành quả to lớn trong nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng. Trong đào tạo và bồi dưỡng nguồn lực CBKH trẻ, trước hết, phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, từng  bước định hướng nhân cách người cán bộ cách mạng cho CBKH trẻ. Việc bố trí, sử dụng CBKH trẻ phải trên cơ sở năng lực thực tiễn và tạo điều kiện để họ đảm nhiệm nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn. Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ trẻ theo kịp với sự phát triển của thực tiễn.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác quy hoạch và chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ CBKH.
Quy hoạch đội ngũ CBKH một cách tổng thể, đúng hướng và có chính sách phù hợp là điều kiện quan trọng phát huy được năng lực của họ. Trong quy hoạch nguồn CBKH cần khảo sát, đánh giá, dự báo tình hình; phát hiện, lựa chọn nguồn kế cận cho mỗi chức danh phù hợp. Nguồn kế cận phải là những CBKH được đào tạo cơ bản, có phẩm chất chính trị tốt, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phân công các CBKH có nhiều kinh nghiệm kèm cặp CBKH trẻ trong diện quy hoạch, bên cạnh đó cần có chính sách đãi ngộ tốt nhằm động viên, khuyến khích CBKH yên tâm gắn bó với nghề, với tổ chức, hăng say học tập, nghiên cứu và sáng tạo.

Ngô Hoài PhươngK27, Hệ 2, Học viện Chính trị

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS