Cán bộ
Lấy phiếu tín nhiệm là việc Quốc hội, HĐND thực hiện quyền giám sát, đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn để làm cơ sở cho việc đánh giá cán bộ. Bỏ phiếu tín nhiệm là việc Quốc hội, HĐND thể hiện sự tín nhiệm hoặc không tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn để làm cơ sở cho việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm người không được Quốc hội, HĐND tín nhiệm.
Ngay đầu năm, Ban Tổ chức Trung ương đã kịp thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2017 và phân bổ chỉ tiêu phù hợp cho các địa phương, cơ quan, đơn vị. Học viện Chính trị quốc gia (CTQG) Hồ Chí Minh và các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu đề ra
Cuộc đời hoạt động của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là hiện thân của tinh thần yêu nước chân chính đến giác ngộ lý tưởng và trở thành cán bộ lãnh đạo của Đảng. Đồng chí đặc biệt chú trọng đến giai cấp công nhân, tuyên truyền, vận động, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, lãnh đạo và tổ chức công nhân đấu tranh giành thắng lợi. Đồng chí để lại trong lòng nhân dân Việt Nam tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, về sự hy sinh trọn đời cho sự nghiệp độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức Kỳ họp thứ bảy (kỳ họp bất thường) bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và tổng kết công tác Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017. Đồng chí Nguyễn Long Hải đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tán thành 53/54 phiếu.
13 ứng viên thi tuyển là người có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, quan điểm lập trường vững vàng, có năng lực chuyên môn tốt, những ứng viên này đã được quy hoạch cấp vụ hoặc tương đương, đã đăng ký và được sự chấp nhận tham gia kỳ thi.
Việc xây dựng và ban hành Nghị định số 140/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ là cần thiết và có ý nghĩa thiết thực trong việc thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Từ thực trạng số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ phường diện ban thường vụ quận ủy quản lý ở Hà Nội, việc nghiên cứu tìm ra các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp phường thuộc diện ban thường vụ quận ủy quản lý là đòi hỏi cấp bách trong giai đoạn hiện nay.
Ngày 19-1, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng thông tin Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI đã họp xem xét quyết định thi hành kỷ luật đối với tổ chức và các cá nhân có trách nhiệm trong việc tham mưu dẫn đến khuyết điểm, vi phạm của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và một số lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ thành phố.
Là Đảng cầm quyền, Đảng ta luôn xác định phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt và công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Đội ngũ làm công tác cán bộ là yếu tố quan trọng trong thực hiện chiến lược cán bộ. Tố chất cơ bản của người làm công tác cán bộ là phải có tầm nhìn xa, rộng, có tâm trong sáng, công tâm, khách quan, trung thực, am hiểu nghiệp vụ sâu sắc. Xây dựng đội ngũ những người làm công tác cán bộ vừa hồng vừa chuyên là một yếu tố cơ bản thực hiện thành công chiến lược cán bộ của Đảng.
Đến ngày 30-11-2017, Quảng Bình có 3.261 cán bộ, công chức cấp xã; trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý có 1.629 người, công chức có 1.632 người và 6.724 người hoạt động không chuyên trách. Qua đánh giá, xếp loại cán bộ năm 2016, số cán bộ chủ chốt cấp xã được đánh giá, xếp loại ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ cao, đạt 76,4%.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 2 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: