Cán bộ
Ngày 14-12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.
Sáng 29-11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV tổ chức hội nghị lần thứ 30 để bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020; bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay là một chủ trương, một nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm đổi mới công tác cán bộ của Đảng trong tình hình mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy lãnh đạo, quản lý, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi những vấn nạn tiêu cực, nhức nhối trong công cán bộ của Đảng ta những năm gần đây. Nhân tố có tính quyết định để thực hiện tốt các giải pháp bố trí cán bộ chủ chốt cấp huyện KPLNĐP là sự nhận thức sâu sắc và ý thức trách nhiệm cao của cấp ủy Đảng các cấp, của đội ngũ cán bộ và sự chỉ đạo sâu sát, kiểm tra, giám sát thường xuyên của cấp ủy cấp trên.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đến nay, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã quán triệt, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết, trong đó, một số địa phương đã nỗ lực đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 217-QĐ/TW về Quy chế Giám sát (GS) và phản biện xã hội (PBXH) của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và các đoàn thể chính trị - xã hội vào cuối năm 2013; sau gần 5 năm thực hiện, từ kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học “Hiệu quả GS và PBXH của MTTQVN đối với chính quyền cấp huyện ở các tỉnh Tây Nguyên”, cho thấy rất cần thúc đẩy công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận lên tầm mới.
Sau khi Ban Tổ chức Trung ương có Kế hoạch số 161-KH/BTCTW, ngày 9-8-2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định đã xây dựng Kế hoạch số 24-KH/BTCTU, ngày 26-9-2018 về tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.
Ngày 29-10, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì buổi Lễ.
Chính phủ cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xoá bỏ tệ chạy chức, chạy quyền; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên, đồng thời chú trọng tạo lập môi trường làm việc dân chủ, cạnh tranh, bình đẳng, tạo mọi điều kiện để phát huy trí tuệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, hoàn thiện cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.
Đảng ủy Khối là cấp trên trực tiếp của đảng ủy các bộ, ngành, đoàn thể, nhưng không có chính quyền cùng cấp. Cho nên, trên thực tế, vẫn còn những chồng chéo, trùng lắp nhất định về một số nhiệm vụ cụ thể. Do đó, cần phải tiến hành rà soát, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện một cách chặt chẽ, đầy đủ, cụ thể chức năng, nhiệm vụ của ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cũng như cần rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy các bộ, ngành, đoàn thể nhằm khắc phục thấp nhất những chồng chéo, trùng lắp trong chức năng, nhiệm vụ của hai tổ chức đảng này.
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW (Hội nghị Trung ương 6 khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn tinh giản biên chế. Phân công, giao nhiệm vụ từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai theo từng lĩnh vực, tổng số có 31 đề án hoàn thành trong năm 2018, 2019.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: