Cán bộ
Những năm qua, nhất là sau khi Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Tòa án năm 2014 có hiệu lực thi hành, hệ thống tòa án đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều giải pháp về công tác cán bộ; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn, gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ngày 10-4, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2018. Đây là lần đầu địa phương tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp sở.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “cán bộ là gốc của mọi công việc”; “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Công tác cán bộ bao gồm nhiều khâu, từ tuyển chọn, nhận xét, đánh giá cán bộ đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Mỗi khâu có vai trò quan trọng khác nhau, trong đó, công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng.
Quận ủy Long Biên đã ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng với lộ trình thực hiện theo từng năm. Hằng năm, Quận đều tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí, quy trình đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với thực tiễn. Điểm mới trong công tác đánh giá cán bộ của Quận Long Biên là thẩm quyền đánh giá cán bộ. bảo đảm nguyên tắc “người nào giao việc thì người đó trực tiếp đánh giá”. Kết quả đánh giá theo từng cấp sẽ được công bố công khai trên cổng thông tin của quận, phường tại buổi “Sinh hoạt dưới cờ” đầu tháng.
Sáng 26-3, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã trao quyết định nhân sự của Ban Thường vụ Thành ủy cho Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy.
Lấy phiếu tín nhiệm là việc Quốc hội, HĐND thực hiện quyền giám sát, đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn để làm cơ sở cho việc đánh giá cán bộ. Bỏ phiếu tín nhiệm là việc Quốc hội, HĐND thể hiện sự tín nhiệm hoặc không tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn để làm cơ sở cho việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm người không được Quốc hội, HĐND tín nhiệm.
Ngay đầu năm, Ban Tổ chức Trung ương đã kịp thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2017 và phân bổ chỉ tiêu phù hợp cho các địa phương, cơ quan, đơn vị. Học viện Chính trị quốc gia (CTQG) Hồ Chí Minh và các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu đề ra
Cuộc đời hoạt động của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là hiện thân của tinh thần yêu nước chân chính đến giác ngộ lý tưởng và trở thành cán bộ lãnh đạo của Đảng. Đồng chí đặc biệt chú trọng đến giai cấp công nhân, tuyên truyền, vận động, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, lãnh đạo và tổ chức công nhân đấu tranh giành thắng lợi. Đồng chí để lại trong lòng nhân dân Việt Nam tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, về sự hy sinh trọn đời cho sự nghiệp độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức Kỳ họp thứ bảy (kỳ họp bất thường) bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và tổng kết công tác Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017. Đồng chí Nguyễn Long Hải đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tán thành 53/54 phiếu.
13 ứng viên thi tuyển là người có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, quan điểm lập trường vững vàng, có năng lực chuyên môn tốt, những ứng viên này đã được quy hoạch cấp vụ hoặc tương đương, đã đăng ký và được sự chấp nhận tham gia kỳ thi.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: